Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2012 - 2013

VnDoc.com đăng tải đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nam Định năm 2012 - 2013 kèm đáp án giúp các bạn học và thi Tiếng Anh đạt điểm số cao nhất. Đề thi bám sát chương trình học và là tài liệu tham khảo quý giá cho các kỳ thi Tiếng Anh sắp tới.

Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10

SỞ GD - ĐT NAM ĐỊNH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT (2012- 2013)
Đề chính thức MÔN TIẾNG ANH (60 phút)

PART A: PHONETICS
Khoanh tròn vào từ trong số (A, B, C hoặc D) mà phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại. Câu 0 đã được làm như là ví dụ (1.0đ)

0. A. so B. no C. do D. go

1. A. baggy B. casual C. label D. fashion

2. A. city B. recycle C. center D. collect

3. A. tea B. listen C. sent D. tend

4. A. books B. cats C. maps D. dogs

5. A. tidal B. gift C. bill D. public

PART B: VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Khoanh tròn một phương án đúng nhất trong số (A, B, C hoặc D) để hoàn thành những câu sau. Câu 0 đã được làm như là ví dụ (2.0đ)

0. They have just introduced a new style ___________ jeans in the USA.
A. in B. at C. of D. on

1. My brother usually listens to music ____________ the evening.
A. on B. in C. at D. by

2. - “Would you like to go camping with me next Sunday?” - “______________________.”
A. Yes, please B. Yes, I’d love to C. No, thanks D. Yes, I would

3. ___________ Nam was tired, he helped his mother with her housework.
A. Because B. However C. Despite D. Although

4. –“Do you collect stamps or other things? -“Yes, I’m a stamp __________.”
A. collecting B. collector C. collect D. collection

5. Where are the photos ____________ were taken at the Christmas party?
A. whom B. which C. who D. whose

6. My children are very ___________ about going to the zoo.
A. excited B. interesting C. interested D. exciting

7. The ao dai has been mentioned in poems, novels and songs by poets, writers and _________ for many years.
A. music B. musical C. musician D. musicians

8. –“What does your father do?” -“He’s ____________ engineer.
A. a B. the C. an D. x

9. Nam didn’t go to school yesterday, ____________?
A. did he B. didn’t he C. did Nam D. didn’t Nam

10. The doctor _________ me not to stay up too late at night.
A. advised B. suggested C. insisted D. forced

Đánh giá bài viết
26 5.063
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm