Choose one invention and write a similar paragraph about its benefits

TOP 6 đoạn văn tiếng Anh về 1 phát minh quan trọng trong cuộc sống bao gồm 6 đoạn văn viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh có dịch giúp các em học sinh nắm được cấu trúc - từ vựng tiếng Anh quan trọng miêu tả về 1 phát minh hiệu quả.

Nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 10 mới theo từng bài học, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc hướng dẫn Soạn Bài tập 4 Writing unit 5 lớp 10 Skills SGK trang 54 về Inventions giúp các em chuẩn bị các đoạn văn tiếng Anh về một trong những phát minh quan trọng nhất kèm theo lợi ích của chúng.

4. Choose one invention and write a similar paragraph about its benefits. Chọn một phát minh và viết một đoạn văn tương tự về ích lợi của nó.

Viết đoạn văn về một phát minh khoa học bằng tiếng Anh - Bài viết số 1

Computer is one of the most important invention in history. It has much influence on our life. Firstly, computer improves quality of communication. Before computer was invented, the communication is so difficult that talking with others too far away. Now, computers bring people closer together. For example, people can communicate with others in the world by using e-mail. It saves their time compared with letter. It’s very convenient for people who’d like to send letters to other country. Secondly, having computers in the work place help the business to run more efficiently. Using computer cut down their work times. They don’t have to write everything out by hand or type it out on typewriters. If they don’t work by computer, they may make a lot of mistake. Also , It’s easier to find the information that you need to find. When computers weren’t invented, people had to go to libraries and search through books and find out information. Now, you can find information in the internet. Then, computer is used in schools. Teachers use it for teaching. The lessons are more interesting so students remember the lesson easily. If the computer weren’t invented, people would work inefficiently so economics wouldn’t increase . They must spend a lot of time for communication. Therefore, computers are necessary in our life.

Hướng dẫn dịch

Máy tính là một trong những phát minh quan trọng nhất trong lịch sử. Nó có nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất, máy tính cải thiện chất lượng giao tiếp. Trước khi máy tính được phát minh, việc giao tiếp rất khó khăn nên việc nói chuyện với những người khác ở quá xa. Giờ đây, máy tính mang mọi người đến gần nhau hơn. Ví dụ, mọi người có thể giao tiếp với những người khác trên thế giới bằng cách sử dụng e-mail. Nó tiết kiệm thời gian của họ so với thư. Điều này rất thuận tiện cho những người muốn gửi thư đến quốc gia khác. Thứ hai, có máy tính tại nơi làm việc sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. Sử dụng máy tính cắt giảm thời gian làm việc của họ. Họ không cần phải viết mọi thứ ra bằng tay hoặc đánh máy trên máy đánh chữ. Nếu họ không làm việc bằng máy tính, họ có thể mắc rất nhiều lỗi. Ngoài ra, việc tìm kiếm thông tin bạn cần cũng trở nên dễ dàng hơn. Khi máy tính chưa được phát minh, mọi người phải đến thư viện, tìm kiếm sách và tìm hiểu thông tin. Bây giờ, bạn có thể tìm thấy thông tin trên internet. Sau đó, máy tính được sử dụng trong trường học. Giáo viên sử dụng nó để giảng dạy. Các tiết học thú vị hơn nên học sinh dễ nhớ bài. Nếu máy tính không được phát minh, mọi người sẽ làm việc kém hiệu quả, do đó kinh tế sẽ không tăng lên. Họ phải dành nhiều thời gian cho giao tiếp. Vì vậy, máy tính rất cần thiết trong cuộc sống của chúng ta.

Đoạn văn viết về Phát minh Internet bằng tiếng Anh - Bài viết số 2

Each invention usually comes along with its own inventor; however, the Internet - one of the greatest discoveries of mankind in the 20th century has no single inventor. It first started in the United States more than 50 years ago, and it kept evolved through time. For decades, scientists had been using it to communicate and share data with others. Many scientists and researchers had developed the best way of sending information from one computer to another. The very first computer was located in a laboratory at University of California, and it was about the size of a small house. By the end of 1969, there were just four computers that were connected to the Government’s Computer Network, but the network grew steadily during the 1970s. By the end of the 1970s, a computer scientist named Vinton Cerf had developed a way for all of the computers on all of the world’s mini-networks to communicate with one another. The Internet had a significant changing in 1991. That year, a computer programmer named Tim Berners-Lee introduced the World Wide Web: a “web” of information that anyone on the Internet could retrieve. Since then, the Internet has changed in many ways. Most recently, social networking sites like Facebook, Twitter, YouTube, Instagram etc have become a popular way for people of all ages to stay connected. Today, we use the Internet for almost everything, and it would be impossible for many people to imagine life without it.

Bản dịch

Mỗi một phát minh thường đi kèm với người đã sáng tạo ra nó; tuy nhiên, mạng Internet – một trong những phát hiện vĩ đại nhất của loài người trong thế kỉ 20 lại không có một người phát minh riêng lẻ nào. Nó bắt đầu lần đầu tiên vào hơn 50 năm trước tại Hoa Kì, và nó luôn tiến hóa theo thời gian. Trong nhiều thập kỉ, các nhà khoa học đã sử dụng nó để giao tiếp và chia sẻ dữ liệu với nhau. Rất nhiều nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã phát triển cách tốt nhất để gửi thông tin từ một máy vi tính này sang máy khác. Chiếc máy vi tính để bàn đầu tiên được đặt ở một phòng thí nghiệm tại Đại học California, và nó gần bằng kích thước của một căn nhà nhỏ. Vào cuối năm 1969, chỉ có duy nhất 4 chiếc máy vi tính được kết nối với Mạng lưới Vi tính Quốc gia, nhưng hệ thống này phát triển bền vững trong những năm 1970. Vào cuối thập niên 70, một nhà khoa học máy tính tên Vinton Cerf đã phát triển một cách để tất cả máy vi tính trong một mạng lưới nhỏ toàn cầu có thể giao tiếp với nhau. Mạng Internet có một thay đổi nổi bật vào năm 1991. Vào năm đó, một nhà lập trình vi tính có tên Tim Berners-Lee giới thiệu cụm từ Mạng lưới toàn cầu: một “mạng nhện” thông tin mà tất cả mọi người trên Internet đều có thể lấy được. Kể từ đó, mạng Internet đã thay đổi theo nhiều cách. Gần đây nhất, những trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Youtube, Instagram..v..v. đã và đang trở thành một cách thức phổ biến để người dân ở mọi lứa tuổi có thể liên kết với nhau. Ngày nay, chúng ta sử dụng mạng Internet cho hầu hết mọi việc, và nhiều người sẽ không thể nào tưởng tượng được cuộc sống không có nó.

Bài viết tiếng Anh về smartphone - Điện thoại thông minh - Bài viết số 3

It’s undeniable that Smartphone brings about some huge advantages for users. First of all, smartphone is a typical type of entertainment including music, films, games,… with such a small device, connected to Internet, we can access to a wide variety of recreations. Besides, smartphone is useful for students and teachers. Internet is a huge source of data and smartphone is the thing that can access to internet, which means you can access to those documents in your hands without paying too much or going too far. Students can have online lessons or references downloaded, which expands their knowledge and makes them study better. In the past, paper books are the main source of information, however, nowadays, smartphone replace the enormous libraries and also reduce the cost for maintenance. Smartphone is also portable, you can bring it anywhere and use it any time you want. Being small in size, it can be put in your pocket, your bag or your briefcase. In conclusion, Smartphone has lot of benefits and people should take advantages of it instead of misusing it.

Dịch:

Không thể phủ nhận rằng Điện thoại thông minh mang lại một số lợi thế lớn cho người dùng. Trước tiên, điện thoại thông minh là một loại hình giải trí tiêu biểu bao gồm âm nhạc, phim ảnh, trò chơi, ... với một thiết bị nhỏ, kết nối Internet, chúng ta có thể truy cập vào nhiều loại hình giải trí. Bên cạnh đó, điện thoại thông minh rất hữu ích cho sinh viên và giáo viên. Internet là một nguồn dữ liệu khổng lồ và điện thoại thông minh là thứ có thể truy cập internet, có nghĩa là bạn có thể truy cập vào các tài liệu đó trong tay mà không phải trả quá nhiều hoặc đi quá xa. Học sinh có thể tải các bài học trực tuyến hoặc các tài liệu tham khảo, mở rộng kiến ​​thức của họ và làm cho họ học tập tốt hơn. Trong quá khứ, sách giấy là nguồn thông tin chính, tuy nhiên, hiện nay, điện thoại thông minh thay thế các thư viện khổng lồ và cũng giảm chi phí bảo trì. Điện thoại thông minh cũng dễ cầm tay, bạn có thể mang nó bất cứ nơi nào và sử dụng bất cứ lúc nào bạn muốn. Có kích thước nhỏ, nó có thể được đặt trong túi hoặc cặp xách của bạn. Kết luận, điện thoại thông minh có rất nhiều lợi ích và mọi người nên tận dụng nó thay vì lạm dụng nó

Viết về 1 phát minh bằng tiếng Anh có dịch - Tivi - Bài viết số 4

People had been inventing new things for almost every day since a very long time ago; however, there were not many inventions that have had such many impacts on our contemporary society as television. It was first successfully simulated in San Francisco in 1927 by a 21-year-old inventor who had spent his early life in a house without electricity until he was 14. The television could be explained as a device with a system to capture moving pictures in a form that could be coded onto radio waves and then transformed back on a screen. It was a complicated electric device that needed experiments and improvement for a long time after being used worldwide. Television was most used to broadcast short films, weather forecast, and sport games. At the early time, all of the images were in black and white, and the quality was very low for viewers to actually enjoy. The development of it was even interrupted by the world war two, and it took a much longer time for human kind to reach to those high quality televisions like these days. Televisions used to be thick and heavy like blocks of brick, but nowadays it is very easy for us to find a 2 – inch thick plasma TV. Viewers use it to entertain, but it also has another mission of broadcast the advertisements which bring huge profit to the TV stations. The government is usually the one that own most, or all of the major networks instead of the private enterprises, and all of the contents have to meet certain standard to be on air. Televisions are so familiar that we even do not notice it’s existence, and the world would be a very boring place without it.

Bài dịch:

Con người đã luôn phát minh ra những thứ mới gần như mỗi ngày từ rất lâu rồi; tuy nhiên, không có nhiều những phát minh thật sự có nhiều tác động đến xã hội hiện đại của chúng ta như chiếc TV. Nó đã được mô phỏng một cách thành công tại San Francisco vào năm 1927 bởi một nhà phát minh chỉ mới 21 tuổi, người mã đã dành phần đời lúc trẻ của mình sống trong một căn nhà không có nguồn điện đến năm 14 tuổi. TV có thể được giải thích là một thiết bị với hệ thống bắt giữ những hình ảnh chuyển động dưới dạng có thể được mã hóa thành sóng radio và sau đó được truyền ngược lại màn hình. Nó là một thiết bị điện phức tạp cần rất nhiều cuộc thí nghiệm và cải thiện trong một thời gian dài trước khi được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới. TV từng được sử dụng nhiều nhất cho việc phát sóng phim ngắn, dự báo thời tiết và những trận đấu thể thao. Vào thời gian đầu, toàn bộ hình ảnh đều có màu trắng đen, và chất lượng thì rất thấp để người xem có thể thật sự thưởng thức. Sự phát triển của nó thậm phí bị gián đoạn bởi cuộc chiến tranh thế giới thứ 2, và nó tốn một khoảng thời gian dài trước khi nhân loại đạt đến những chiếc TV chất lượng cao như hôm nay. TV đã từng rất dày và nặng như những khối gạch, nhưng ngày nay thật dễ dàng cho chúng ta tìm thấy một chiếc TV plasma chỉ dày 2 inch. Người xem sử dụng nó để giải trí, nhưng nó còn có một nhiệm vụ khác là phát sóng những quảng cáo đem đến lợi nhuận khổng lồ cho đài truyền hình. Chính quyền thường là nơi nắm giữ phần lớn hoặc toàn bộ mạng lưới thay vì doanh nghiệp tư nhân, và toàn bộ nội dung cần phải đạt những tiêu chuẩn nhất định để được phát sóng. TV quen thuộc với chúng ta đến nỗi chúng ta thậm chí còn không để ý đến sự tồn tại của nó, và thế giới sẽ trở thành một nơi nhàm chán nếu không có nó.

Talk about your favorite invention lớp 10 số 5

A digital camera is becoming more and more popular. We can use it to take a lot of beautiful pictures and store unforgettable memories. What is benefit? Firstly, digital camera is portable. It is light and small so it is easy to carry. Secondly, it has a lot of useful functions. For example, we can take photos and view them quickly and it is easy to store and transfer photos to a computer. Finally, using digital camera saves a lot of money because we do not have to spend on film

Bản dịch

Máy ảnh kỹ thuật số đang trở nên càng ngày càng phổ biến. chúng ta có thể sử dụng no để chụp nhiều ảnh và lưu trữ những kỷ niệm khó quên. Những lợi ích của nó là gì? Đầu tiên máy ảnh kỹ thuật số thì có thể mang theo bên mình. Nó nhẹ và nhỏ nên dễ mang đi. Thứ hai, nó có nhiều chức năng hữu ích. Ví dụ, chúng ta có thể chụp ảnh và xem ảnh một cách nhanh chóng và nó cũng dễ dàng lưu trữ và truyền ảnh đến máy tính. Cuối cùng, máy ảnh kỹ thuật số tiết kiệm nhiều tieefnvif chúng ta không phải dành tiền vào mua phim.

Viết đoạn văn tiếng Anh về phát minh Internet số 6

Nowadays, we use the internet for almost everything, and it would be impossible to imagine life without it. Unlike many inventions, the Internet has no single inventor. Instead, it has evolved over time. The Internet appeared in the USA more than 50 years ago as a government weapon in the Cold War. On October 29, 1969, ARPAnet (the first network) delivered its first message from one computer to another. For years, scientists and researchers used it to communicate and share data with one another. In 1980, a programmer in Switzerland named Tim Berners-Lee introduced the World Wide Web: an internet that was not simply a way to send files from one place to another but was itself a “web” of information that anyone on the Internet could retrieve. It is true that Berners-Lee created the Internet that we know today.

Dịch nghĩa

Ngày nay, chúng ta sử dụng Internet cho hầu hết mọi thứ, và sẽ không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có nó. Không giống như nhiều phát minh khác, Internet không có một nhà phát minh cụ thể nào. Thay vào đó, nó đã phát triển theo thời gian. Internet xuất hiện ở Mỹ hơn 50 năm trước như một vũ khí của chính phủ trong Chiến tranh Lạnh. Vào ngày 29 tháng 10 năm 1969, ARPAnet (mạng đầu tiên) đã gửi thông điệp đầu tiên từ máy tính này sang máy tính khác. Trong nhiều năm, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu đã sử dụng nó để giao tiếp và chia sẻ dữ liệu với nhau. Vào năm 1980, một lập trình viên ở Thụy Sĩ tên là Tim Berners-Lee đã giới thiệu World Wide Web: một mạng internet không chỉ đơn giản là một cách để gửi các tệp từ nơi này đến nơi khác mà bản thân nó là một “mạng lưới” thông tin mà bất kỳ ai trên Internet cũng có thể truy xuất. Đúng là Berners-Lee đã tạo ra Internet mà chúng ta biết ngày nay.

Trên đây là Giải bài tập 4 Tiếng Anh 10 mới - Unit 5: Inventions - Writing. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,....được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2021 - 2022 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
1 13.191
Sắp xếp theo
    Luyện viết tiếng Anh Xem thêm