Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Unit 12: Music

Bài kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh Unit 12 lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Unit 12 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong Tiếng Anh 10 đi kèm đáp án.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 10: Conservation hệ 7 năm MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 10 Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 10 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 10Ngữ Văn lớp 10. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Unit 12

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group

1. A. city

B. ocean

C. musician

D. special

2. A. because

B. busy

C. compose

D. measure

3. A. worked

B. talented

C. appreciated

D. rejuvenated

Exercise 2: Select the synonym of the following bold and underlined word in each sentence in the unit

1. Music can help you beat a bad mood or maintain a good mood.

A. hold

B. support

C. repair

D. continue

2. What’s modern music that is popular with young people?

A. recent

B. fresh

C. childish

D. adolescent

3. Quang Hung sometimes feels proud of his country, Viet Nam, when he hears the song.

A. interested in

B. delighted with

C. modest about

D. good at

Exercise 3: Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. Do not change the word given

1. We want to invite you to our party this weekend.

Would you ________________________________________________?

2. Michael Jackson is a wonderful singer.

Michael Jackson sings _______________________________________?

3. It’ll be nice to welcome you to our team this season. (forward)

We’re ____________________________________________________.

4. Her family often go abroad on vacation. (tend)

Her family ________________________________________________.

5. I think you should not go home too late to make your parents worried. (were)

If _______________________________________________________.

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Unit 12

Exercise 1: Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group

1. A

2. D

3. A

Exercise 2: Select the synonym of the following bold and underlined word in each sentence in the unit

1. D

2. D

3. B

Exercise 3: Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first one. Do not change the word given

1. Would you like to go to our party this weekend?

2. Michael Jackson sings wonderfully

3. We’re looking forward to welcoming you to our team this season

4. Her family tend to go abroad on vacation.

5. If I were you, I would not go home too late to make my parents worried.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 10 Unit 12. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 10 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 10 lớp 10: Conservation hệ 7 năm, Đề kiểm tra 15 phút Unit 10 lớp 10: Conservation.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.347
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 10

    Xem thêm