Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Conservation

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Conservation

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Conservation đưa ra lời dịch và câu trả lời tham khảo cho các phần: A. Reading (trang 104-105-106 SGK Tiếng Anh 10), B. Speaking (trang 106-107 SGK Tiếng Anh 10), C. Listening (trang 107-108 SGK Tiếng Anh 10),....

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Conservation

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Undersea World

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 9: Undersea World

A. Reading (Trang 104-105-106 SGK Tiếng Anh 10)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Look at the pictures, and then answer the questions. (Nhìn vào tranh, và sau đó trả lời các câu hỏi.)

1. Have you ever visited a zoo or a forest? (Bạn đã từng thăm sở thú hay một khu rừng chưa?)

=> Yes. I visited a zoo in Ha Noi when I was eleven.

2. What animals are you interested in? Why? (Bạn quan tâm đến loài động vật nào? Tại sao?)

=> I'm interested in wild animals such tigers, lions or brown hears, ... because these animals are at risk of being extinct.

3. Do you need to protect animals forests? (Chúng ta có cần bảo vệ động vật và rừng không?)

=> Yes. I think we should protect animals and forests, because if we do not, they will disappear in the near future.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the paragraphs, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

A. Rừng bị tàn phá đang hủy hoại sự đa dạng về động thực vật trên trái đất. Các nhà khoa học cho biết có khoảng 5000 loài động thực vật bị tiêu diệt hàng năm. Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì có nhiều loại cây cỏ và động vật có thể được dùng làm thuốc chữa bệnh ung thư, AIDS, bệnh tim và nhiều bệnh khác. Có thể chúng ta chẳng bao giờ biết được cái giá thật sự của sự hủy hoại này.

B. Con người và hầu hết các loài động vật cần có một lượng nước cung cấp thường xuyên để sống. Nông dân cần nước cho mùa màng. Các đập thủy điện giữ lại lượng nước cần thiết để phát điện dùng cho gia đình và các ngành công nghiệp. Cây cỏ và các loại thực vật khác đóng vai trò quan trọng trong vòng tuần hoàn tự nhiên của nước và do vậy chúng giúp bảo tồn nguồn nước. Không có cây cối, phần lớn nước sẽ chảy đi ngay khi nó rơi xuống, cuốn theo lớp đất màu mỡ. Nước chảy xiết sẽ gây ra lũ lụt thường xuyên và hạn hán vào mùa khô.

C. Ngày nay hầu như tất cả báo chí đều đăng tin về việc tàn phá môi trường do chúng ta đang gây ra. Trái đất đang bị đe dọa và tương lai có vẻ tệ hại. Mỗi người trong chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta không thể làm sạch sông, biển đã bị ô nhiễm trong một đêm. Chúng ta cũng không thể ngăn chặn sự biến mất của cây cối và động vật. Nhưng chúng ta có thể không làm vấn đề tệ hại thêm trong khi chờ đợi các nhà khoa học tìm kiếm giải pháp và luật bảo vệ thiên nhiên được thông qua.

Task 1. Match the word in A with a suitable definition in B. (Ghép từ ở A với phần định nghĩa phù hợp ở B.)

1 - c

2 - a

3 - d

4 - b

eliminate: tiêu diệt, loại bỏ circulation: vòng tuần hoàn run-off: chảy xiết hydroelectric: thủy điện

Task 2. Decide whether the following statements are true(T) or false (F). (Xác định xem những phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. T 2. T 3. T 4. T

5. F => Plants hold water back, so they prevent rapid run-off which can cause floods and erosion.

6. F => We can stop worsing the problem while scientists search for answers, and laws are passed in nature's defense.

Task 3. Choose the most suitable main idea for each paragraph. (Chọn ý chính thích hợp nhất cho mỗi đoạn văn.)

A - 3 B - 4 C - 2

A - 3 Forests give us a lot of valuable things. (Rừng đem lại cho chúng ta nhiều thứ quí giá.)

B - 4 Vegetation can help conserve water. (Thảm thực vật có thể giúp bảo tồn nước.)

C - 2 Let's do something to save the earth. (Hãy làm điều gì đó để bảo vệ trái đất.)

After you read (Sau khi bạn đọc)

Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the consequence of losing forest? (Đâu là hậu quả của việc tàn phá rừng?)

=> The consequence of losing forest is destroying the earth's plant and animal variety.

2. How important is water in our life? (Nước quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?)

=> Man and most animals need a constant supply of water to live on.

3. What should we do for the future of our planet? (Chúng ta nên làm gì cho tương lai của hành tinh của chúng ta?)

=> We should protect our environment by stopping worsening the problem and by passing laws in nature's defence.

B. Speaking (Trang 106-107 SGK Tiếng Anh 10)

Task 1. Work in pairs. Read the paragraphs and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Đọc đoạn văn và sau đó trả lời các câu hỏi.)

Hướng dẫn dịch:

A. Ngày nay các sở thú rất nhạy cảm về những hình ảnh của chúng. Chúng không muốn được xem như những nơi động vật bị nhốt trái ý muốn của chúng. Thay vào đó, chúng được xem như những nơi mà các chủng loại đang gặp nguy hiểm có thể phát triển. Chúng muốn tái thiết những môi trường thiên nhiên của động vật. Vì thế nơi đó xuất hiện một loại hình sở thú mới.

B. Sở thú Howletts ở Kent thuộc sở hữu của John Aspinall, người nổi tiếng về chương trình nuôi các động vật đang gặp nguy hiểm và đưa chúng trở lại vùng hoang đã. Sở thú có những con khỉ đột lớn nhất thế giới và chính sách của sở thú là cung cấp môi trường như tự nhiên cho các con thú. Đôi khi điều này có thể nguy hiểm, và một số người giữ vườn bị thương và một người đã bị chết.

Trả lời câu hỏi:

1. For what purpose are zoos of the new kind opened? (Loại hình sở thú mới được mở nhằm mục đích gì?)

=> They are opened to help endangered species to develop.

2. What are their main features? (Đặc điểm chính của chúng là gì?)

=> The animals are run kept in cages. They can live in their natural environment/ habitats.

Task 2. Pul a tick (V) in the right box to show your agreement or disagreement. Then share your idea with a partner. (Tích vào hộp bên phải để biểu thị sự đồng ý hoặc không đồng ý của bạn. Sau đó chia sẻ ý kiến với bạn học.)

Task 3. Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind. Use the cues below: (Làm việc theo nhóm. Thảo luận lợi ích và tác hại của loại hình sở thú mới. Sử dụng gợi ý dưới đây:)

A: I think zoos of new kind are very good for animal. What do you think?

B: I agree with you but I have another opinion. It is very expensive to reconstruct animal's natural environment. And then the condition in which wild animals live, I think, is not so good and comfortable as that in the nature.

C: OK. It's true. And the animals cannot do what they want, that is they cannot run, jump, climb or chase the prey as they do in the nature.

A: But in the zoos of the new kind, the endangered animals can safe from being hunted or killed, that is they can develop. Moreover, they can be protected from dangerous diseases in the nature and have better food.

C: However, there's a disadvantage we may not ignore: the dangers that keepers may have. They can be injured or killed by the animals.

Task 4. Make group reports, sharing your views with the rest of the class. (Làm báo cáo nhóm, chia sẻ quan điểm của bạn với các bạn trong lớp.)

Đánh giá bài viết
6 7.988
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm