Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 13 FILMS AND CINEMA

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 13 FILMS AND CINEMA

Để học tốt Tiếng Anh 10 bài 13 Phim và Điện ảnh hướng dẫn học sinh nắm được từ vựng và hiểu được sự phát triển các thể loại phim để có thể đặt và trả lời các vấn đề liên quan; đồng thời giúp các em học cách sử dụng mạo từ "a/ an/ the" và những cấu trúc câu thông dụng.

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 13: Films and Cinema

Bộ đề thi giữa học kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 10 năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề cương ôn thi Tiếng Anh học kỳ II lớp 10

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2015 tỉnh Vĩnh Phúc

A. Reading (Trang 132-133-134 SGK Tiếng Anh 10)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Work with a partner. Answer the questions. (Làm việc với bạn học. Trả lời các câu hỏi sau.)

Rạp chiếu phim quốc gia

1. Do you want to see a film at the cinema or TV? Why? (Bạn muốn xem phim ở rạp chiếu phim hay ở trên tivi? Tại sao?)

=> I want to see a film on TV at home, because I feel more comfortable and free from the noise.

2. Can you name some of the films you have seen? (Bạn có thể kể một vài phim bạn đã được xem không?)

=> I've seen some films such as "Ma tran", "Tay Du Ky", "Toi thay hoa vang tren co xanh" and "Co dau 8 tuoi", ...

3. What kind of films do you like to see? Why? (Bạn thích xem thể loại phim gì? Tại sao?)

=> I like to see story and science films because these films reflect the facts in real life and convey moral ideas in the film stories, and in science films I can learn more about things around us.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Hướng dẫn dịch:

Lịch sử của cái mà chúng ta ngày nay gọi là điện ảnh bắt đầu từ đầu thế kỷ 19. Vào lúc đó các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng khi làm cho một loạt các bức ảnh chuyển động, chúng sẽ cho người ta cái cảm giác là chúng đang chuyển động thật. Điện ảnh phát triển nhanh chóng trong hai thập niên đầu kể từ khi ra đời. Trong thời gian đầu, phim không gì hơn là những bức ảnh biết chuyển động và thường có độ dài chỉ hơn một phút. Tuy nhiên cho đến năm 1905 phim dài từ năm đến mười phút. Phim sử dụng các cảnh quay và các vị trí đặt máy quay khác nhau để tạo nên một cốt truyện có các diễn viên tham gia đóng các vai khác nhau. Vào đầu thập niên 1910, khán giả đã có thể thường thức những bộ phim hài đầu tiên, nhưng mãi đến năm 1915 điện ảnh mới thực sự trở thành một ngành công nghiệp. Từ đó trở đi các nhà làm phim sẵn sàng làm những bộ phim dài hơn, hay hơn và xây dựng rạp riêng để chiếu phim. Điện ảnh hoàn toàn thay đổi vào cuối những năm 1920. Đó là khi âm thanh được lồng vào phim. Sự thay đổi này bắt đầu ở Mỹ và chẳng bao lâu sau lan ra khắp thế giới. Khi phim câm được thay thế bởi phim có tiếng nói, một loại hình điện ảnh mới xuất hiện, đó là điện ảnh âm nhạc.

Task 1. Find the word in the passage that can match with the definition on the right column. (Tìm từ trong đoạn văn mà có thể ghép với định nghĩa ở cột phải.)

1. cinema: rạp chiếu phim

2. sequence: cảnh (trong phim), sự liên tiếp

3. decade: thập kỉ

4. rapidly: nhanh chóng

5. scene: màn (của phim)

6. character: nhân vật

Task 2. Work in pairs. Answer these questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời câu hỏi.)

1. When did the history of cinema begin? (Lịch sử của điện ảnh bắt đầu khi nào?)

=> The history of cinema began in the early 19th century.

2. What did scientists discover at the time? (Các nhà khoa học đã phát minh ra cái gì trong thời gian đó?)

=> At that time, scientists discovered that when a sequence of still pictures were set in motion, they could give the feeling of movement.

3. Did films in the early days have sound? (Các phim trong thời gian đầu có âm thanh không?)

=> No, they didn't.

4. When were audiences able to see long films? (Khi nào thì các khán giả có thể xem các bộ phim dài?)

=> Audiences were able to see long films in the easrly 1920s.

5. When was sound introduced? (Âm thanh được giới thiệu vào khi nào?)

=> The sound was introduced at the end of the 1920s.

6. What form of films appeared as the old silent films were being replaced by spoken ones? (Loại hình điện ảnh nào đã xuất hiện khi các phim câm được thay thế bằng phim có tiếng nói?)

=> As the old silent films were being replaced by spoken ones, the musical cinema appeared.

Task 3. Decide which of the options below is the best title for the passage. (Xác định lựa chọn nào trong những lựa chọn dưới đây là tiêu đề đúng nhất cho đoạn văn.)

B. A Brief History of Cinema (Lịch sử tóm tắt của điện ảnh)

After you read (Sau khi bạn đọc)

Work in groups. Talk about the passage, using the cues below. (Làm việc nhóm. Nói về đoạn văn, dùng từ gợi ý dưới đây.)

Gợi ý:

Cinema began in the early 19th century. And by 1905, films were about five or ten minutes long. In the early 1910s, audiences were able to enjoy the first long films. And it was not until 1915 that cinemas really became an industry. At the end of the 1920s, the cinema changed completely.

B. Speaking (Trang 134-135 SGK Tiếng Anh 10)

Task 1. How much do you like each kind of film? Put a tick (✓) in the right column. Then compare your answer with a partner's. (Bạn thích mỗi thể loại phim như thế nào? Tích dấu (✓) vào cột phải. Sau đó so sánh câu trả lời với của bạn em.)

Task 2. Work in groups. Find out what your friends feel about each kind of film. Use the words in the table below. (Làm việc nhóm. Tìm xem cảm nhận của các bạn của em về mỗi thể loại phim. Sử dụng các từ trong bảng dưới đây.)

Gợi ý:

A: What do you think of horror films?

B: Oh, I find them really terrifying.

C: I don't quite agree with you. I find them interesting.

A: What do you think of action films?

D: Oh, I find them really good fun.

E: I agree with you and I find them even exciting.

Tương tự với các thể loại phim khác.

Task 3. Work with a partner. Find out his/her preferences for films. Use the cues below. (Làm việc với một bạn học. Tìm xem bạn ấy thích thể loại phim nào hơn. Dùng từ gợi ý bên dưới.)

Gợi ý

A: Which do you prefer, horor films or detective films?

B: Well, it's difficult to say. But I suppose I prefer detective films to horor ones.

A: What about love Story films and cartoons?

B: For me, cartoons are more interesting because they give us relaxing minutes after hard work.

Task 4. Work in groups. Talk about a film you have seen. Use the suggestions below. (Làm việc nhóm. Nói về phim em đã xem. Dùng những gợi ý bên dưới.)

1. Em xem phim đó ở đâu?

2. Đó là loại phim gì?

3. Bộ phim đó nói về điều gì?

4. Ai là nhân vật chính trong phim?

5. Em cảm nhận thế nào về bộ phim ấy?

6. Tại sao em thích bộ phim ấy hơn những bộ phim khác?

Bài viết gợi ý:

Last week we went to see a film called "The Journex" at the city cinema. It was a detective comic film. It wets really good. I was really excited while I was watching it.

Two young Americans found an old car, which was really valuable. An organization was looking for the car, which they didn't want to be known by the police. The young men hadn't known about it at all. When they were driving through cities, suddenly they were shot by somebody. This story began from this scene. They drove with nice technic and speedy. Because they were driving from countryside to big cities, we could see a lot of various beautiful views; for example we could see vast fields, and in cities they showed us their skilful driving between skyscrapers, and played a hoax on the chasers. At last, after a long journey, these young wen took the car to the local authories.

It is a comic film, therefore it can relux our mind by Hiving us a lot of laughters.

C. Listening (Trang 136-137 SGK Tiếng Anh 10)

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

- How often do you do each of the following? Put a tick (✓) in the right column. Then compare your answers with a partner's. (Bao lâu em làm mỗi việc sau đây một lần? Tích dấu (✓) vào cột bên phải. Sau đó so sánh các câu trả lời của em với của bạn cùng học.)

Đánh giá bài viết
2 3.723
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm