Từ vựng tiếng Anh 10 Unit 2 Your body and you

Từ vựng Unit 2 lớp 10 Your body and you

Tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Your body and You dưới đây nằm trong bộ tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 10 chương trình mới năm học 2020 - 2021 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu và phục vụ cho việc học tập và giảng dạy.

* Xem thêm Hướng dẫn Soạn Unit 2 SGK tiếng Anh 10 mới tại:

Soạn tiếng Anh 10 Unit 2 Your body and you

VOCABULARY

Từ mới Phân loại/ Phiên âm Định nghĩa
1. acupuncture  (n) /ˈækjupʌŋktʃə(r)/ châm cứu
2. ailment  (n) /ˈeɪlmənt/  bệnh tật
3. allergy  (n) /ˈælədʒi/ dị ứng
4. boost  (v) /buːst/  đẩy mạnh
5. cancer   (n) /ˈkænsə(r)/ ung thư
6. circulatory   (a) /ˌsɜːkjəˈleɪtəri/ thuộc về tuần hoàn
7. complicated   (a) /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/ phức tạp
8. compound  (n) /ˈkɒmpaʊnd/ hợp chất
9. consume (v) /kənˈsjuːm/  tiêu thụ, dùng
10. digestive   (a) /daɪˈdʒestɪv/ (thuộc) tiêu hóa
11. disease  (n) /dɪˈziːz/ bệnh
12. evidence (n) /ˈevɪdəns/ bằng chứng
13. frown (v) /fraʊn/ cau mày
14. grain (n) /ɡreɪn/ ngũ cốc
15. heal (n) /hiːl/ hàn gắn, chữa (bệnh)
16. inspire   (v) /ɪnˈspaɪə(r)/ truyền cảm hứng
17. intestine   (n) /ɪnˈtestɪn/ ruột
18. lung (v) /lʌŋ/ phổi
19. muscle  (n) /ˈmʌsl/  cơ bắp
20. needle  (n) /ˈniːdl/ cây kim
21. nerve  (n) /nɜːv/  dây thần kinh
22. oxygenate   (v) /ˈɒksɪdʒəneɪt/ cấp ô-xy
23. poultry (n) /ˈpəʊltri/  gia cầm
24. respiratory  (a) /rəˈspɪrətri/  (thuộc) hô hấp

Nếu bạn đang theo học chương trình học tiếng Anh sách cũ, mời bạn đọc xem thêm từ vựng tiếng Anh Untit 2 tại đây: Từ vựng tiếng Anh lớp 10 cũ Unit 2: School Talks

Tổng hợp bài tập tiếng Anh Unit 2 lớp 10: Your body and you. 

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh Unit 2: Your Body And You Tiếng Anh lớp 10 chương trình mới. Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
3 8.095
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm