Từ vựng Unit 2 lớp 10 Your body and you

Tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 2 Your body and You dưới đây nằm trong bộ tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 10 chương trình mới theo từng Unit năm học 2022 - 2023 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Tổng hợp từ vựng unit 2 tiếng Anh lớp 10 Your body and you bao gồm toàn bộ từ mới tiếng Anh 10 kèm theo phiên âm, định nghĩa giúp các em ôn tập hiệu quả. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download tài liệu và phục vụ cho việc học tập và giảng dạy.

* Xem thêm Hướng dẫn Soạn Unit 2 SGK tiếng Anh 10 mới tại:

Soạn tiếng Anh 10 Unit 2 Your body and you

I. Từ mới unit 2 lớp 10 Your body and you

Từ mớiPhân loại/ Phiên âmĐịnh nghĩa
1. acupuncture(n) /ˈækjupʌŋktʃə(r)/châm cứu
2. ailment(n) /ˈeɪlmənt/bệnh tật
3. allergy(n) /ˈælədʒi/dị ứng
4. boost(v) /buːst/đẩy mạnh
5. cancer(n) /ˈkænsə(r)/ung thư
6. circulatory(a) /ˌsɜːkjəˈleɪtəri/thuộc về tuần hoàn
7. complicated(a) /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/phức tạp
8. compound(n) /ˈkɒmpaʊnd/hợp chất
9. consume(v) /kənˈsjuːm/tiêu thụ, dùng
10. digestive(a) /daɪˈdʒestɪv/(thuộc) tiêu hóa
11. disease(n) /dɪˈziːz/bệnh
12. evidence(n) /ˈevɪdəns/bằng chứng
13. frown(v) /fraʊn/cau mày
14. grain(n) /ɡreɪn/ngũ cốc
15. heal(n) /hiːl/hàn gắn, chữa (bệnh)
16. inspire(v) /ɪnˈspaɪə(r)/truyền cảm hứng
17. intestine(n) /ɪnˈtestɪn/ruột
18. lung(v) /lʌŋ/phổi
19. muscle(n) /ˈmʌsl/cơ bắp
20. needle(n) /ˈniːdl/cây kim
21. nerve(n) /nɜːv/dây thần kinh
22. oxygenate(v) /ˈɒksɪdʒəneɪt/cấp ô-xy
23. poultry(n) /ˈpəʊltri/gia cầm
24. respiratory(a) /rəˈspɪrətri/(thuộc) hô hấp
25. circulatory system(n. phr.)  /ˌsɜːkjəˈleɪtər ˈsɪstəm/hệ tuần hoàn
26. digestive system(n. phr.) /daɪˈdʒestɪv ˈsɪstəm/hệ tiêu hoá
27. immune system(n. phr.) /ɪˈmjuːnˈsɪstəm/hệ miễn dịch
28. respiratory system(n. phr.) /rəˈspɪrətri ˈsɪstəm/hệ hô hấp
29. skeletal system(n. phr.) /ˈskelətl ˈsɪstəm/hệ xương
30. resistance(n.) /rɪˈzɪstəns/sức đề kháng, sức bền
31. pump(v.)  /pʌmp/bơm
32. skeleton(n.) /ˈskelɪtn/bộ xương
33. skull(n.) /skʌl/xương sọ, hộp sọ
34. spine(n.) /spaɪn/xương sống
35. acupoint(n.) /ˈækjʊˌpɔɪnt/huyệt châm cứu
36. acupressure(n.) /ˈækjupreʃə(r)/bấm huyệt
37. aromatherapy(n.) /əˌrəʊməˈθerəpi/liệu pháp chữa bệnh bằng dầu thơm
38. health belief(n.) /helθ bɪˈliːf/niềm tin về sức khoẻ
39. health practice(n.) /helθ ˈpræktɪs/cách chữa bệnh, tập tục chữa bệnh
40. therapy(n.)  therapyliệu pháp, trị liệu
41. precaution(n.) /prɪˈkɔːʃn/khuyến cáo, lưu ý
42. disorder(n.) /dɪsˈɔːdə(r)/rối loạn
43. bacterium(n.) /bækˈtɪəriəm/vi khuẩn
44. alternative treatment(n. phr.) /ɔːlˈtɜːnətɪv ˈtriːtmənt/phương pháp chữa trị thay thế
45. whole grains(n. phr.) /ˈhəʊl ɡreɪnz/ngũ cốc nguyên hạt

II. Bài tập từ vựng unit 2 tiếng Anh 10 Your body and you có đáp án

Mark the letter A, B, c, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.

1. Each day, the kidneys process about 200 quarts (50 gallons) of blood to filter out about 2 quarts of waste and water.

A. remove B. take in c. take off D. separate

2. Though the tongue may seem like a simple organ, it has a wide range of purposes, such as licking, breathing, tasting, swallowing and articulating speech.

A. making B. delivering c. giving D. broadcasting

3. The acid also works to kill harmful microbes that may have made their way into the body along with food and drink.

A. attended B. entered c. touched D. attacked

4. To survive and reproduce, the human body relies on major internal body organs to perform certain vital functions.

A. private B. personal c. inside D. inner

5. The major organ in the body of human beings is the brain which is primarily responsible for performing all the functions and actions of the body.

A. having B. fulfilling c. working D. showing

ĐÁP ÁN

Mark the letter A, B, c, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences.

1 - a; 2 - a; 3 b; 4 - d; 5 - b;

Nếu bạn đang theo học chương trình học tiếng Anh sách cũ, mời bạn đọc xem thêm từ vựng tiếng Anh Untit 2 tại đây: Từ vựng tiếng Anh lớp 10 cũ Unit 2: School Talks

Tổng hợp bài tập tiếng Anh Unit 2 lớp 10: Your body and you.

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Tiếng Anh Unit 2: Your Body And You Tiếng Anh lớp 10 chương trình mới. Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để chuẩn bị tốt cho năm học 2022 - 2023 sắp tới, mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu các môn học khác nhau.

Đánh giá bài viết
6 20.019
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm