Viết đoạn văn về thảm họa thiên nhiên bằng Tiếng Anh

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Viết đoạn văn về thảm họa thiên nhiên bằng Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về các thảm họa thiên nhiên. Mời các bạn tham khảo.

Viết đoạn văn về thảm họa thiên nhiên bằng Tiếng Anh

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Viết về thảm họa thiên nhiên bằng tiếng Anh - số 1

Forest fires are large uncontrolled fires occurring in the forest. They are caused by nature or human activities. In the summer, when grass and plants are dry, they become easy to catch fire. If someone carelessly drops a lit cigarette or forgets to put out a campfire, fires can be started. In addition, fires that are caused by natural causes are started by lighting, volcanic eruptions or sparks from falling rocks. A strong wind can help a fire to spread and move quickly. Forest fire is really hard to put out or control. They can be enormous in size and quickly change directions. However, there are techniques that firefighters use to control forest fires, which are firebreak and airdrop. The first way is trying to get rid of fuel (grass, leaves,…) and the second is dropping water or chemicals on fires from the air. Billions of dollars is spent every year fighting fires in America. We all need to be careful to prevent the unexpected forest fires.

GG dịch

Cháy rừng là những đám cháy lớn không kiểm soát được xảy ra trong rừng. Chúng được gây ra bởi thiên nhiên hoặc các hoạt động của con người. Vào mùa hè, khi cỏ và cây khô, chúng dễ bắt lửa. Nếu ai đó bất cẩn làm rơi điếu thuốc đang cháy hoặc quên dập lửa trại, đám cháy có thể bùng phát. Ngoài ra, các đám cháy do nguyên nhân tự nhiên bắt đầu do ánh sáng, núi lửa phun trào hoặc tia lửa từ đá rơi. Gió mạnh có thể giúp đám cháy lan rộng và di chuyển nhanh chóng. Cháy rừng thực sự khó dập tắt hoặc kiểm soát. Chúng có thể có kích thước khổng lồ và nhanh chóng thay đổi hướng. Tuy nhiên, có những kỹ thuật mà lính cứu hỏa sử dụng để kiểm soát cháy rừng, đó là chữa cháy và thả dù. Cách thứ nhất là cố gắng loại bỏ nhiên liệu (cỏ, lá,…) và cách thứ hai là thả nước hoặc hóa chất vào đám cháy từ trên không. Hàng tỷ đô la được chi hàng năm để chữa cháy ở Mỹ. Tất cả chúng ta cần phải cẩn thận để ngăn chặn các vụ cháy rừng bất ngờ.

Talking about a natural disaster - số 2

Flood is considered as one of the most dangerous disasters in the world. There was a “historical flood” that happened in Hanoi in 2008. This must be a year that Hanoians can never forget because the rain was so heavy and lasted for many days consecutively that inundated many streets of Hanoi. The rain was considered heaviest in the last 100 years, which caused people to suffer from a lot of damage. According to statistics, many families even suffered from inundation as high level of water flew into their houses. Offices or schools had to make emergency announcement to let their employees and students be at home to avoid any potential accidents that may caused by the pouring rain. Life then had a lot of disturbance and people had to wait until it stopped raining. The rain triggered inconvenience for people in different fields as high death toll was recorded, traffic was in no order or people stood a high chance of dangerous epidemics. Luckily, after a few days, life began to come back to the way it was thanks to concerted effort of both local authority and many people of the city.

Bài dịch:

Lũ lụt được coi là một trong những thảm họa nguy hiểm trên thế giới. Vào năm 2008 đã có một trận lũ lụt lịch sử diễn ra ở Hà Nội. Đây là năm mà chắc hẳn người Hà Nội nào cũng không thể quên bởi vì mưa to và kéo dài nhiều ngày liên tiếp đến mức các khu phố ở Hà Nội bị ngập lụt. Trận mưa này được coi là trận mưa to nhất trong 100 gần đây, khiến con người bị thiệt hại nhiều. Theo thống kê, nhiều gia đình thậm chí còn chịu cảnh ngập lụt do nước dâng cao tràn vào nhà. Các văn phòng hoặc trường học đã phải thông báo khẩn cấp để nhân viên và học sinh ở nhà để tránh mọi tai nạn có thể xảy ra do mưa như trút nước. Cuộc sống khi đó có nhiều xáo trộn và mọi người phải đợi đến khi trời tạnh mưa. Mưa gây bất tiện cho người dân ở các lĩnh vực khác nhau như số người chết tăng cao, giao thông không trật tự hoặc người dân có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. May mắn thay, sau vài ngày, cuộc sống đã bắt đầu trở lại như cũ nhờ sự chung sức của cả chính quyền địa phương và nhiều người dân thành phố.

Thảm họa thiên nhiên tiếng Anh - số 3

We all know that natural disasters happen all over the world, and they can be utterly devastating for people’s lives and the environments we live in. There are many different natural causes leading to natural disasters, and being aware of these causes enables us to be better prepared when they do arrive. One of the most common natural disasters is flooding, which occurs when a river bursts its banks and the water spills out onto the floodplain. During wet periods, flood warnings are often put in place because of a great deal of heavy rain. There are other risk factors for flooding that we have to mention such as steep-sided channels cause fast surface run-off, the lack of vegetation and woodland break the flow of water. In other words, there is little to slow the floodwater down.

Bài dich:

Chúng ta đều biết rằng thảm họa thiên nhiên xảy ra khắp nơi trên thế giới, và chúng có thể tàn phá hoàn toàn cuộc sống của con người cũng như môi trường sống của chúng ta. Có rất nhiều nguyên nhân tự nhiên khác nhau dẫn đến thảm họa thiên nhiên, và nhận thức được những nguyên nhân này sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn khi chúng xảy đến. Một trong những thảm họa thiên nhiên phổ biến nhất đó là lũ lụt, chúng xảy ra khi một dòng sông bị vỡ bờ và nước tràn vào vùng đồng bằng ngập lụt. Trong mùa mưa ẩm ướt, cảnh báo lũ lụt thường được đưa ra vì có lượng mưa lớn. Có những yếu tố nguy cơ cho lũ lụt khác nhau mà chúng ta cần phải đề cập đến như các kênh dốc đứng gây ra sạt lở bề mặt, việc thiếu thực vật và rừng phá vỡ dòng chảy của nước. Hay nói cách khác, chúng ta không thể làm chậm dòng nước lũ nếu như các rừng cây bị biến mất.

Viết đoạn văn ngắn nói về thảm họa thiên nhiên - số 4

Flood is one of the most dangerous disasters in the world. It’s the fact that every flood causes damage not only on property but also on people. Vietnam, the country with S-shape mainland located at Southeast Asia is affected severely by floods, especially int the middle of Viet Nam. Every year, there are about 10-15 floods coming into Viet Nam. The main reason is heavy rain with average annual rainfall from 1500-2000 mm due to its location. The influence of monsoon is also a reason that Vietnam has to be affected by storms and tropical depressions. Furthermore, being next to the sea, tides create floods in lots of regions which have poor drainage systems. Additionally, earth’ warming leads to the rising of sea level and deforestation have made the problem more serious. Floods destroy lands, paddy fields, houses, damage the facilities of middle areas. People lose their home and even lives due to floods. Although Viet Nam always support the local but it take time and right after they reconstruct their life, floods will be going to come again. To stop this, government are finding new modern solutions and giving precautions with warnings as soon as possible. I hope that in the future the Viet Nam will have a more effective solution and the locals in the middle areas will have a better life.

Bài dịch:

Lũ lụt là một trong những thảm họa nguy hiểm nhất trên thế giới. Thực tế là mọi lũ lụt gây ra thiệt hại không chỉ tài sản mà còn con người. Việt Nam, mảnh đất chữ S nằm ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, đặc biệt là miền trung Việt Nam. Hàng năm có khoảng 10-15 trận lụt xảy ra tại Việt Nam. Lý do chính là mưa lớn với lượng mưa trung bình hàng năm từ 1500-2000 mm do vị trí của nó. Ảnh hưởng của gió mùa cũng là một lý do khiến Việt Nam phải chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới. Hơn nữa, bên cạnh biển, thủy triều gây lũ lụt ở nhiều vùng có hệ thống thoát nước kém. Thêm vào đó, sự nóng lên của Trái Đất dẫn tới sự gia tăng mực nước biển và nạn phá rừng làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn. Lũ lụt phá hủy đất đai, ruộng lúa, nhà cửa, làm hư hại các cơ sở vật chất vùng trung lưu. Mọi người mất nhà và thậm chí cả mạng sống do lũ lụt. Mặc dù Việt Nam luôn hỗ trợ các địa phương nhưng phải mất thời gian và ngay sau khi khôi phục lại cuộc sống, lũ sẽ lại xảy ra. Để ngăn chặn điều này, chính phủ đang tìm kiếm giải pháp mới hiện đại và đưa ra các biện pháp phòng ngừa với các cảnh báo càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng rằng trong tương lai Việt Nam sẽ có một giải pháp hiệu quả hơn và người dân địa phương ở khu vực miền trung sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Viết đoạn văn về natural disaster - số 5

Natural disasters are one of the biggest problems that people have to confront nowadays. So does Vietnam, we are against natural disasters. The most common natural disasters in Vietnam are hurricanes. The hurricanes can cause damage to houses and peoples. A lot of people lost homes, which leads that they don’t have a place to live in. Not only that, they also suffer the pain of losing their relatives. According to statistics, the hurricanes in Vietnam made about 230 people die and a lot of people can’t be found. What is more dangerous than it causes the flood. Flooding is also a dangerous natural disaster because it can cause harm like a hurricane... Additionally, it can make the water line polluted and this is one of the causes that make people and animals sick. From these arguments, we can know about the harmfulness of hurricanes and floods so I will tell you some ways to prevent the hurricanes and floods. First, you should always update the news about the hurricanes. Second, you should prepare essential things such as water, food, clothes, medicines, first-aid-kits,...Third, we should reinforce our house and always be ready to evacuate. In conclusion, I can say that natural disasters are extremely dangerous, but we can prevent them by doing what I say.

Bài dịch

Thiên tai là một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt hiện nay. Việt Nam cũng vậy, chúng ta chống lại thiên tai. Thiên tai phổ biến nhất ở Việt Nam là bão. Bão có thể gây ra thiệt hại cho nhà cửa và người dân. Rất nhiều người mất nhà dẫn đến không có nơi ở, không những thế họ còn phải gánh chịu nỗi đau mất mát người thân. Theo thống kê, trận cuồng phong ở Việt Nam đã làm khoảng 230 người chết và rất nhiều người mất tích. Còn gì nguy hiểm hơn là nó gây ra lũ lụt. Ngập lụt cũng là một thiên tai nguy hiểm vì có thể gây nguy hại như bão ... Ngoài ra, có thể làm ô nhiễm nguồn nước và đây là một trong những nguyên nhân gây bệnh cho người và gia súc. Từ những lập luận này, chúng ta có thể biết được tác hại của bão và lũ lụt, vì vậy tôi sẽ cho các bạn biết một số cách phòng tránh bão và lũ lụt. Đầu tiên, bạn phải luôn cập nhật tin tức về các cơn bão. Thứ hai, bạn nên chuẩn bị những thứ cần thiết như nước, thực phẩm, quần áo, thuốc men, đồ sơ cứu, ... Thứ ba, chúng ta nên gia cố nhà cửa và luôn sẵn sàng sơ tán. Tóm lại, tôi có thể nói rằng thiên tai là vô cùng nguy hiểm, nhưng chúng ta có thể ngăn chặn chúng bằng cách làm những gì tôi nói.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Viết đoạn văn về thảm họa thiên nhiên bằng Tiếng Anh. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Write an email to a friend about your room, Viết về ngôi nhà mơ ước bằng Tiếng Anh....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Đánh giá bài viết
47 78.285
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Hùng Nguyễn
  Hùng Nguyễn

  hảo  hán


  Thích Phản hồi 22:22 08/03

  Luyện viết tiếng Anh

  Xem thêm