Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 12: Life on other planets

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 12

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài tập bám sát chương trình, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học môn Tiếng Anh lớp 8 tốt hơn.

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 11: Science and Technology MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 8 Unit 12 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 8 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 8 và môn Ngữ văn 8. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 12: Life on other planets

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. An astronaut has to wear a spacesuit ___________it may be very cold in space.

A. so

B. but

C. because

D. because of

2. Scientists have been trying to find ___________ of aliens.

A. amounts

B. records

C. traces

D. sights

3. In the mid-19th century, scientists discovered that Mars had some similarities _____________ Earth.

A. to

B. with

C. of

D. from

4. Titan, one of Saturn's ____________, has a thick atmosphere.

A. satellite

B. spaceships

C. moons

D. comets

5. Scientists believe that Mars also __________seasons just as the Earth does.

A. spends

B. experiences

C. experiments

D. takes

Complete the second sentences without changing the meaning of the first sentences.

6. The doctor said to me, "You shouldn't lose weight”

The doctor advised me ____________________________________

7. Mary said, "Let's go to the park."

Mary suggested _________________________________________

8. "I didn't break the car", Jack said.

Jack denied _____________________________________________

9. "You told a lie, Michael", she said.

She accused Michael _____________________________________

10. “I can't go to your birthday party next Sunday evening, Jack", said Jane.

Jane apologized for _______________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 12

Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. C

3. A

4. C

5. B

Complete the second sentences without changing the meaning of the first sentences.

6. The doctor advised me not to lose weight.

7. Mary suggested going to the park.

8. Jack denied having broken the car.

9. She accused Michael of telling a lie.

10. Jane apologized for not going to Jack's birthday party next Sunday evening.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 12: Life on other planets. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 nâng cao: Communication.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 663
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm