Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 11: Science and Technology

Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 11

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 11 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài tập bám sát chương trình, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học môn Tiếng Anh lớp 8 tốt hơn.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 nâng cao: Communication MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 8 Unit 11 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 8 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 8 và môn Ngữ văn 8. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 11: Science and Technology

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Facebook was built on the __________ of earlier social network sites like MySpace and Bebo.

A. succeed

B. successful

C. successfully

D. success

2. Robots save workers from ____________ dangerous tasks.

A.making

B. having

C. performing

D. carrying

3. Recent _____________ developments have made robots more user-friendly, and intelligent.

A.science

B. scientist

C. scientific

D. scientifically

4. Neptune is bright blue _____________it is named after the Roman God of the sea.

A.because

B. but

C. so

D. or

5. There is a lot of interest is doing experiment in the______________conditions.

A. weigh

B. weighing

C. weight

D.weightless

Rewrite the sentences beginning with the words given

6. “Where is my umbrella?” she asked

She asked ___________________________________

7. “How are you?” Martin asked us

Martin asked us ______________________________

8. He asked, “Do I have to do it?”

He asked ___________________________________

9. They said to me : “You taught us English last year.”

They told me that ____________________________

10. Mr. Brown said : “Our trip cost us two thousand dollars.”

Mr. Brown said that __________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 11

Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. C

3. C

4. C

5. D

Rewrite the sentences beginning with the words given

6. She asked where her umbrella was

7. Martin asked us how we were

8. He asked if he had to do it

9. They told me that I had taught them English the previous year.

10. Mr. Brown said that their trip had cost them two thousand dollars.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 11: Science and Technology. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 nâng cao: Communication.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 216
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Tiếng Anh Xem thêm