Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 10: Communication

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 10

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài tập bám sát chương trình, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học môn Tiếng Anh lớp 8 tốt hơn.

Xem thêm: Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 nâng cao: Communication MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 8 Unit 10 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 8 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 8 và môn Ngữ văn 8. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 10: Communication

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets

1. My mother wants me (post) ____________ this letter before afternoon.

2. He prefers (have) _____________ children soup rather than (drink) _________ milk.

3. My mother made my brother (tidy) ___________ his room.

Choose the correct answer A, B, C or D

4. Tree leaves ___________ to wrap things.

A. should used

B. should been used

C. should be used

D. should be use

5. We were delighted __________your letter yesterday.

A.to get

B. got

C. getting

D. get

6. I_____________some rice on the floor of the chicken coop.

A.raised

B. grew

C. threw away

D. scattered

7. Sooner or later a satellite ___________by a large piece of rubbish.

A.will destroy

B. will destroyed

C. will be destroyed

D. will been destroyed

8. Japan _____________40% of its waste every year.

A.reuses

B. recycles

C. refill

D. broken

Complete each sentence so it means the same as the sentence above

9. She made herself sick. She had worked very hard.

She had worked so ___________________________________

10. The traffic was bad. However, I arrived on time.

Though ___________________________________________

11. We were late. We missed the first act of the play.

We were so ________________________________________

12. They’re the birds. I fed them this morning.

They’re the birds that _______________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 10

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets

1. My mother wants me (post) _____to post_______ this letter before afternoon.

2. He prefers (have) ____to have_________ children soup rather than (drink) ___(to_) drink______ milk.

3. My mother made my brother (tidy) _____tidy______ his room.

Choose the correct answer A, B, C or D

4. C

5. A

6. D

7. C

8. B

Complete each sentence so it means the same as the sentence above

9. She had worked so hard that she made herself sick.

10. Though the traffic was bad, I arrived on time.

11. We were so late that we missed the first act of play.

12. They’re the birds that I fed this morning.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 . Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 10 nâng cao: Communication.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 366
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Tiếng Anh Xem thêm