Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm về Danh từ kép trong tiếng Anh có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
NOUNS- COMPOUND NOUNS
1. A shoe of leather is a__________
a. leather shoe b. Shoe leather c. shoed leather d. skinned leather
2. This is my________ plantation.
a. mother-in-law b. mother-in-law's c. mother-in-law's d. mother's-in-law
3. ________ shoes are always of various types.
a. Woman' b. Womans' c. Women's d. Womens'
4. Glasses for holding beer are________
a. glass-beer b. beerglasses c. glasses of beer d. beer's glasses
5. A horse which runs races is calleda__________
a. horse race b. race-horse c. racing horse d. races-horse
6. A table used for writing is called__________
a. table- writing b. a writing c. a written table d. a writing table
7. They are__________
a. woman- professors b. womans- professors
c. women professors d. women's professors
8. We have got a lot of_______
a. book of exercise b. exercises-books c. exercise's book's d. exercise-books
9. They'd like to spend the week-end at ________
a. their aunt's b. their aunt c. their aunt's house d. their aunt
10. The ________ is long.
a. knife's handle b. knif's handle c. knife handle d. handle of the knife
11. Do you hear any voice? It's________
a. my wife's b. my wife
c. my wife's voice d. the voice of my wife
12. That man has two________
a. brother-in-law b. brothers-in-law c. brother-ins-law d. brother-in-laws
13. The________ toys are cheap.
a. child's b. children's c. childrens' d. childrens
14. Next month we have two________ holiday.
a. week b. weeks c. weeks' d. week's
15. We must follow________
a. the will of the dead b. the dead of will
c. the dead's will d. the dead will
16. A meeting held during the night is a__________
a. meeting night b. nightly meeting c. night- meeting d. nighty meeting
17. It has belonged to our family. It's the__________
a. families b. families' c. family's d. familys'
18. _______ for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
a. The French b. A French c. A man in France d. If you were French
19. As he hated________, he decided to desert.
a. the life of army b. life in the army c. life of the army d. the army for life
20. The latest exhibitions, films or plays are only__________
a. by bus a short distance sway b. a short distance by bus away
c. a short distance away by bus d. the distance of a short bus away
1a
2b
3c
4b
5b
6b
7c
8d
9a
10d
11a
12b
13b
14c
15a
16c
17c
18a
19b
20c
Mời các bạn vào tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/ngu-phap-tieng-anh

Bài tập trắc nghiệm về Danh từ kép trong tiếng Anh

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Bài tập trắc nghiệm về Danh từ kép trong tiếng Anh có đáp án được sưu tầm và đăng tải rất hữu ích giúp các bạn không chỉ có kiến thức ngữ pháp quan trọng mà còn đem lại kho từ vựng bổ ích trong quá trình học tiếng Anh của mình.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
8
Sắp xếp theo

Gợi ý cho bạn

Xem thêm

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

Xem thêm