Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 Leisure Activities

Ôn tập Từ vựng unit 1 lớp 8 Leisure Activities có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến từ vựng Tiếng Anh Unit 1 Leisure Activities lớp 8 có đáp án dưới đây nằm trong tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm học 2021 - 2022 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Bài tập Từ vựng Tiếng Anh 8 unit 1 có đáp án gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm khác nhau giúp các em học sinh lớp 8 học thuộc Từ vựng trong Unit 1 Leisure Activities một cách hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 8 khác:

 • 1. What is this?
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1
  Bracelet (n) /ˈbreɪslət/: vòng đeo tay
 • 2. Unable to stop taking harmful drugs, or using or doing something as a habit.
  Addicted (adj) /əˈdɪktɪd/: nghiện (thích) cái gì
 • 3. "Trung tâm công đồng" in English is ______________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1
  ommunity centre (n) /kəˈmjuːnəti ˈsentə/: trung tâm cộng đồng
 • 4. Synonym of the word "Hate" is _____________.
  Detest (v) /dɪˈtest/: ghét
 • 5. /kəˈmjuːnɪkeɪt/ : to exchange information, news, ideas, etc. with somebody
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1
  Write the word which has this phonetic.
  Communicate
 • 6. Synonym of "Take part in" is _______________.
  Join (v) /dʒɔɪn/: tham gia
 • 7. "Sự kiện văn hoá" in English is _____________.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1
  Cultural event (n) /ˈkʌltʃərəl ɪˈvent/: sự kiện văn hoá
 • 8. An activity involving a special skill at making things with your hands.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1
 • 9. "Thời gian thư giãn nghỉ ngơi" in English is _________________.
  Leisure (n) /ˈleʒə/: sự thư giãn nghỉ ngơi
  Leisure activity (n) /ˈleʒə ækˈtɪvəti/: hoạt động thư giãn nghỉ ngơi
  Leisure time (n) /ˈleʒə taɪm/: thời gian thư giãn nghỉ ngơi
 • 10. Choose the proper word which describe this following picture.
  Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 1
 • Complete the sentences with the words in the box

  weird ; addicted ; leisure ; hooked ; virtual

  1. Bird-watching is an increasingly popular __________ activity.

  2. That’s __________ - I thought I’d left my keys on the table but they’re not there.

  3. Are you __________ to Facebook, Twitter, Tumblr, or Instagram?

  4. The website allows you to take a __________ tour of the art gallery.

  5. Many teens are __________ on social networks like Facebook, Twitter and Instagram.

 • 1. Bird-watching is an increasingly popular __________ activity.
 • 2. That’s __________ - I thought I’d left my keys on the table but they’re not there.
 • 3.Are you __________ to Facebook, Twitter, Tumblr, or Instagram?
 • 4. The website allows you to take a __________ tour of the art gallery.
 • 5. Many teens are __________ on social networks like Facebook, Twitter and Instagram.
 • Write the correct “netlingo” abbreviation according to its meaning
 • 1. Same to you

  S2U

 • 2. For your information

  FYI

 • 3. By the way

  BTW

 • 4. Laughing out loud

  LOL

 • 5. easy

  EZ

 • 6. tomorrow

  2moro

 • 7. thanks

  thx

 • 8. love

  luv

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
16 5.864
Sắp xếp theo
  Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Xem thêm