Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 7

Tiếng Anh lớp 8 Unit 7: Pollution

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề học Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 8 ôn tập lại từ mới Tiếng Anh quan trọng có trong bài 7 hiệu quả. 

 • 1. Match the English word with Vietnamese definition.
  i. Radioactive a. Thuộc về nhiệt
  ii. Thermal b. Thuộc về phóng xạ
  iii. Visual  c. Thuộc về thị giác
 • i. Radioactive - ....
 • ii. Thermal - ....
 • iii. Visual - ...
 • 2. Antonym of the word "Temporary" is _______________.
 • 3. _______________: Chất gây ô nhiễm
 • 4. Synonym of the word "Pollute" is ______________.
 • 5. Synonym of "effect" is ______________.
 • 6. __________: Nước ngầm
 • 7. Blood __________: Huyết áp
 • 8. Cholera: ______________
 • 9. People often use example to _________ English structure.
 • 10. Fine: __________
 • 11. Billboard: _________________
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 467
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Xem thêm