Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 có đáp án

Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 1: Leisure Activities có đáp án

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Tiếng Anh lớp 8 Bài 1 Leisure Activities có đáp án dưới đây nằm trong bộ bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit mới nhất năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau được biên tập bám sát với chương trình học giúp các em học sinh lớp 8 vận dụng kiến thức đã học vào bài tập thực hành một cách hiệu quả. Chúc các em ôn tập hiệu quả.

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 8 khác:

 • Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Choose the correct answer for each following question.
 • 1. Does she fancy …………… a book to the younger children?
 • 2. They enjoy …………… on Sundays.
 • 3. They love ……………with their friends.
 • 4. I prefer …………… people.
 • 5. They detest …………… so early in the morning.
 • Put the verbs in brackets into the correct form.
 • 1. Son, do you fancy (play) ………………….. badminton with me some time next week?
  playing
 • 2. I love (listen) ………………….. to music with good earphones!
  listening to listen
 • 3. My brother likes (cook)………………….., but he detests (wash) ………………….. the dishes.
  Sử dụng dấu "-" ngăn cách đáp án.
  cooking - washing to cook - washing
 • 4. They enjoyed (watch) ………………….. the show very much.
  watching
 • 5. They adore (make) …………………..and (eat) ………………….. good food.
  Sử dụng dấu "-" ngăn cách đáp án.
  making - eating
 • Make the sentence which has the same meaning with the first one, starts by the given words.
 • 1. Vinh really loves to hang out with his friends.
  → Vinh enjoys ______________________
  Vinh enjoys hanging out with his friends.
 • 2. Playing beach games is very interesting.
  → It is ________________________
  It is very interesting to play beach games. It is interesting to play beach games.
 • 3. It is not good idea to spend too much time on computer games.
  → It's better to avoid _________________________
  It's better to avoid spending too mucht time on computer games.
 • 4. My parents insist me on learning something interesting.
  → My parents wants _____________________
  My parents wants me to learn something interesting.
 • 5. Jenny finds reading poetry boring.
  → Jenny dislikes __________________
  Jenny dislikes reading poetry.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 4.013
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm