Từ vựng Unit 2 lớp 8: Life In The Countryside

Nối tiếp bộ tài liệu học tốt tiếng Anh khối THCS - THPT, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc bộ tài liệu học tốt tiếng Anh lớp 8 năm 2020- 2021. Tài liệu tiếng Anh về Từ mới tiếng Anh theo từng Unit được VnDoc.com biên tập bám sát theo chương trình sách mới, chương trình sách cũ của bộ GD&ĐT giúp quý thầy cô, bậc phụ huynh và các em học sinh dễ dàng tham khảo, download.

Xem thêm:

Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Life In The Countryside

Nằm trong tập tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 mới theo từng Unit do VnDoc.com đăng tải, Từ vựng Tiếng Anh Unit 2 lớp 8: Life In The Countryside gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng kèm theo phiên âm, định nghĩa Tiếng Việt là tài liệu học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả dành cho học sinh lớp 8. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo!

Xem thêm: Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 Chương trình mới Unit 2: Life in the Countryside.

VOCABULARY

ENGLISH

TYPE

PRONUNCIATION

VIETNAMESE

access

v, n

/ˈækses/

sự truy cập, tiếp cận

beehive

n

/ˈbiːhaɪv/

tổ ong

blackberry

n

/ˈblækbəri/

dâu tây

bloom

v, n

/bluːm/

(sự) nở hoa

brave

adj

/breɪv/

dũng cảm

buffalo

n

/ˈbʌfələʊ/

con trâu

camel

n

/ˈkæml/

con lạc đà

cattle

n

/ˈkætl/

gia súc

climb tree

v

/klaɪm triː/

trèo cây

collect

v

/kəˈlekt/

thu, lượm

collect water

v

/ kəˈlektˈwɔːtər/

đi lấy nước

convenient

adj

/kənˈviːniənt/

thuận tiện

country folk

n

/ˈkʌntri fəʊk/

người nông thôn

crowded

adj

/ˈkraʊdɪd/

đông đúc

densely populated

adj

/ˈdensli ˈpɒpjuleɪtɪd/

đông dân

disturb

v

/dɪˈstɜːb/

làm phiền

education

n

/edʒuˈkeɪʃn/

sự giáo dục

electricity

n

/ɪlekˈtrɪsəti/

điện

entertainment centre

n

/entəˈteɪnmənt ˈsentər/

trung tâm giải trí

exciting

adj

/ɪkˈsaɪtɪŋ/

thú vị

explore

v

/ɪkˈsplɔːr/

khám phá

facility

n

/fəˈsɪləti/

cơ sở vật chất

flying kite

n

/ˈflaɪɪŋ kaɪt/

thả diều

generous

adj

/ˈdʒenərəs/

hào phóng

go herding

v

/gəʊhɜːd/

đi chăn trâu

grow up

v

/grəʊʌp/

trưởng thành

harvest

v

/ˈhɑːvɪst/

thu hoạch, gặt

harvest time

n

/ˈhɑːvɪst taɪm/

mùa gặt, mùa thu họach

hay

n

/heɪ/

cỏ khô

herd the buffalo

v

/hɜːd ðəˈbʌfələʊ/

chăn trâu

hospitable

adj

/hɒˈspɪtəbl/

hiếu khách

inconvenient

adj

/ˌɪnkənˈviːniənt/

bất tiện

interesting

adj

/ˈɪntrəstɪŋ/

thú vị

nomadic

adj

/nəʊˈmædɪk/

có tính du mục

opportunity

n

/ɒpəˈtjuːnəti/

cơ hội

optimistic

adj

/ɒptɪˈmɪstɪk/

lạc quan

paddy field

n

/ˈpædi fiːld/

cánh đồng lúa

peaceful

adj

/ˈpiːsfəl/

thanh bình

pick fruit

v

/pɪk fruːt/

hái trái cây

pole

n

/pəʊl/

cái sào, cái cọc (lều)

rice

n

/raɪs/

gạo, cơm

rice straw

n

/raɪs strɔː/

rơm, rạ

ride a horse

v

/raɪd ə hɔːs/

cuỡi ngựa

ripe

adj

/raɪp/

chín

tent

n

/tent/

lều trại

tradition

n

/trəˈdɪʃən/

truyền thống

vacation

n

/veɪˈkeɪʃən/

kì nghỉ

vast

adj

/vɑːst/

rộng lớn

wild flower

n

/waɪld flaʊər/

hoa dại

Trên đây là toàn bộ phần Từ vựng Tiếng Anh sách mới Tiếng Anh 8 Unit 2. Để học thuộc phần từ vựng hiệu quả, mời bạn đọc làm thêm bài trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 do chúng tôi biên tập: Trắc nghiệm Từ vựng Tiếng Anh lớp 8 Unit 2.

* Nếu bạn đọc đang theo học Tiếng Anh lớp 8 chương trình cũ, mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu tổng hợp Từ mới Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangements tại đây: Từ vựng Tiếng Anh quan trọng trong Unit 2: Making Arrangements.

Ngoài ra, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
19 6.277
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm