Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 1

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 1

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài tập bám sát chương trình, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học môn Tiếng Anh lớp 8 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Xem thêm: Trắc nghiệm từ vựng Unit 1 lớp 5: What’s your address? MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 8 Unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 8 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 8 và môn Ngữ văn 8. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. satisfied

B. hooked

C. bored

D. socialized

2. A. trick

B. kit

C. addict

D. virtual

Exercise 2: Choose the correct answer

1. On YouTube you can find many videos on _______ all aspects of your English.

A. surfing

B. working

C. taking

D. improving

2. Some addicts are teenagers _______ are hooked on computer games.

A. which

B. who

C. what

D. whose

3. Why don’t you apply for this job? It looks right _______ your street.

A. on

B. in

C. at

D. up

4. People in the countryside live ____________ than those in the city.

A. happy

B. more happily

C. happily

D. less happy

5. Your sister writes poems and stories, ___________ she?

A. does

B. doesn’t

C. will

D. won’t

Exercise 3: Rewrite the following sentences

1. She likes to hang out with friends on Saturday evening.

She’s interested ________________________________

2. Could you help me with this box?

Would you ___________________________________?

3. What leisure activity do you like most?

What’s ______________________________________?

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 1

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. B

2. D

Exercise 2: Choose the correct answer

1. D

2. B

3. D

4. B

5. B

Exercise 3: Rewrite the following sentences

1. She’s interested in hanging out with friends on Saturday evening

2. Would you mind helping me with this box?

3. What’s your favorite leisure activity?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 hay như Bài tập Unit 1 lớp 8 nâng cao: Leisure activities (số 3), Bài tập Word Form lớp 8 Unit 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.520
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Tiếng Anh Xem thêm