Unit 4 lớp 8 A closer look 2

Lời giải SGK tiếng Anh lớp 8 mới Unit 4 A closer look 2 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn A closer look 2 tiếng Anh 8 Unit 4 Our customs and traditions hướng dẫn giải bài tập 1 - 6 SGK trang 41 - 42 tiếng Anh lớp 8 mới giúp các em giải bài tập tiếng Anh 8 mới trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Use some expressions with the words “custom” and ‘tradition’

- use should/ shouldn't; have to in sentences

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Our customs and traditions”.

- Structures: should/ shouldn't; have to

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 4 A closer look 2

* Xem Ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 4 tại:

Ngữ pháp Unit 4 lớp 8: Our customs and traditions

Grammar

1. Look at the pictures and complete the sentences with should or shouldn’t. Nhìn vào hình và hoàn thành các câu với should và shouldn’t.

Đáp án

1 - should; 2 - shouldn't; 3 - should; 4 - should; 5 - shouldn't; 

2. Match the situations in A and the advice in B. Nối những tình huống trong phần A và lời khuyên trong phần B.

Đáp án

1. b; 2. c; 3. e; 4. d; 5. a;

3. Complete the sentences with the correct form of have to. Hoàn thành các câu với hình thức đúng của have to. 

Đáp án

1 - have to

2 - have to

3 - has to

4 - had to, don't have to

5 - does ... have to

6 - have to

4. Choose A or B to convey the meaning of the first sentence. Chọn A hoặc B để thể hiện ý nghĩa của câu đầu tiên.

Đáp án

1 - B; 2 - A; 3 - A; 4 - B; 

5. Mi is going to visit her friend Eri in Japan. Read Eri’s email. There are six mistakes in it. Can you find and correct them? Mi sẽ thăm bạn của cô ấy là Eri ở Nhật Bản. Đọc thư điện tử của Eri, có 6 lỗi trong đó, em có thể tìm và sửa chúng không?

Đáp án

Mistake Line Correction
Shouldn’t 4 Should
Has to 7 Have to
Shouldn’t 8 Should
Didn’t 9 Don’t
Have 11 Have to
Should 13 Shouldn’t

Hướng dẫn dịch

Chào Mi,

Mình rất phấn khích với chuyến đi của cậu. Nó sẽ rất tuyệt vời đấy!

Có lẽ mình nên đưa ra vài lời khuyên cho cậu, để cậu có thể chuẩn bị cho chuyến đi Nhật Bản. Chúng mình có nhiều phong tục và nó có thể gây chút bối rối với những khách du lịch.

Đầu tiên, cậu phải cởi giày khi cậu đi vào trong nhà. Cậu nên đi dép trong nhà - nhưng cậu không phải mang theo chúng đâu, vì chúng mình có những đôi được thêm dành cho khách. Sau đó, cậu còn phải dùng đôi dép khác trong nhà tắm và trong vườn, nhưng cậu sẽ quen với điều đó thôi! Cậu không cần lo lắng - mình sẽ ở đó giúp cậu.

Tất cả là như vậy, bây giờ mình phải đi rồi...

Eri x

6. Work in pairs. Imagine that you both have a friend who is coming to Viet Nam this summer. List three pieces of advice and three obligations your friend follow. Làm theo cặp. Tưởng tượng rằng cả hai bạn đều có một người bạn mà sẽ đến Việt Nam vào mùa hè này. Lặp danh sách 3 lời khuyên và 3 điều bắc buộc mà bạn của bạn nên theo.

Gợi ý

Advice:

You should greet adults politely.

You should take things from adults with both hands.

You should take some gifts when visiting somebody's house.

Obligations:

You must take off the shoe before come in any houses.

You don't have to tip in Vietnam.

You must invite everybody to have meal

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 4 Our customs and traditions A closer look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
7 1.687
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm