Unit 5 lớp 8 A closer look 2

Soạn A closer look 2 Unit 5 SGK tiếng Anh 8 mới nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đáp án Unit 5 lớp 8 Festivals in Viet Nam A closer look 2 gồm lời giải các phần bài tập 1 - 6 trang 51 - 52 SGK tiếng Anh lớp 8 mới Unit 5 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Write compound sentences using conjunctions and, but, or, yet, so

- Use conjunctive adverbs however, nevertheless, moreover, therefore, otherwise to make compound sentences or complex sentences.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Festivals in Viet Nam".

Structures: Simple & compound sentence 

Complex sentence

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 8 Unit 5 A Closer look 2

Grammar 

Simple and Compound sentence review

1. Write S for simple sentences and C for compound sentences. Điền S cho câu đơn và C cho câu phức.

Đáp án

1 - S; 2 - C; 3 - C; 4 - S; 5 - S; 

2. Connect each pair of sentences with an appropiate conjunction in the box to make compound sentences. Nối mỗi cặp câu sau với từ nối thích hợp khung khung để tạo thành câu phức.

Đáp án

1 - At Mid-Autumn Festival, children carry beautiful lanterns, so it's a memorable childhood experience.

2 - During Tet, Vietnamese people buy all kinds of sweets, and they make chung cakes as well.

3 - The Hung King's sons offered him many special foods, but Lang Lieu just brought him a chung cake and a day cake.

4 - To welcome Tet, we decorate our house with peach blossoms, or we can buy a mandarin tree for a longer lasting display.

5 - The Huong Pagoda Festival is always crowded, yet we like to go there to pray for goof fortune and happiness.

3. Connect each pair of sentences with an approciate conjunctive adverb in the box to make compound sentences. Nối mỗi cặp câu với một từ nối thích hợp ở trong khung để tạo thành câu phức.

Đáp án

1. Chu Dong Tu and Giong are both legendary saints; however/ nevertheless, they are worshipped for different things.

2. Tet is the most important festival in Vietnam; therefore, most Vietnamese return home for Tet.

3. Tet is a time for us to worship our ancestors; moreover, it is also a time for family reunion.

4. The Khmer believe they have to float lanterns; otherwise, they not get good luck.

5. The Hung King Temple Festival was a local festival; nevertheless/ however, it has become a public holiday in Vietnam since 2007.

4. Match the dependent clauses with the independent ones to make complex sentences. Nối mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề độc lập để tạo tahfnh câu phức.

Đáp án

1 - b; 2 - d; 3 - e; 4 - f; 5 - a; 6 - c; 

Hướng dẫn dịch

1 - Khi giặc Ân vào Việt Nam, thuyền thuyết nói rằng cậu bé 3 tuổi lớn nhanh như thổi và đánh chống lại chúng.

2 - Bởi vì quan họ là bài hát dân gian của Bắc Ninh, chỉ loại hình hát này mới được phép hát ở lễ hội Lim.

3 - Bởi vì quan họ là bài hát dân gian của Bắc Ninh, chỉ loại hình hát này mới được phép hát ở lễ hội Lim.

4 - Nếu cặp bò trong lễ hội đua bò đi ra ngoài hàng, chúng không thể tiếp tục cuộc đua.

5 - Mặc dù lễ hội chọi trâu nghe đáng sợ, nhưng nó là một phần cần thiết của nghi lễ để thờ cúng thần Nước.

6 - Trong khi thuyền rồng ở ghe Ngođang đua, đám đông cổ vũ họ với trống và còng.

5. Fill each blank with one suitable subordinator when, while, even though/although, because or if. Điền vào chỗ trống với một phụ từ phù hợp when, while, even though/although, because hoặc if.

Đáp án

(1). because

(2). if

(3). when

(4). while

(5). when

(6). although/even though

Hướng dẫn dịch

Lễ hội đua voi được tổ chức bởi người M’Nông vào mùa xuân ở buôn Đôn, hoặc ở trong rừng gần sông Srepok, Đắk Lắk. Bởi vì không gian phải đủ rộng cho 10 con voi đua, người dân làng thường chọn một khu vực bằng phẳng và rộng lớn. Nếu cuộc đua được tổ chức trong rừng, khu vực phải không có nhiều cây lớn.

Những con voi được dẫn đến vạch xuất phát và khi hiệu lệnh được đưa ra, cuộc đua bắt đầu. Những con voi được khuyến khích bằng âm thanh của trống, cồng và đám đông cổ vũ trong khi chúng đua.

Khi một con voi thắng trận, nó sẽ đưa vòi lên trên đầu và nhận giải thưởng. Mặc dù giải thưởng nhỏ nhưng mọi người cưỡi đều tự hào là người chiến thắng cuộc đua.

6. Use your own words/ideas to complete the sentences below. Compare your senrences with a partner. Dùng từ hoặc ý kiến của mình để hoàn thành các câu dưới đây. So sánh cá câu của em với một người bạn.

Đáp án

1. Although I like the Giong Festival, it is too far from my place.

2. Because it’s one of the most famous festivals, many people from different provinces in Viet Nam take part in.

3. If you go to Soc Son, it is very historical to visit Giong Temple.

4. When people go to Huong pagoda, they have to take a boat to visit it.

5. While people are traveling along Yen Stream, they can enjoy the beautiful natural scenery of the area.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 8 Unit 5 Festivals in Viet Nam A closer look 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
2 1.796
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 8 Xem thêm