Tiếng Anh lớp 8 unit 1 lesson 1

Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 Free time lesson 1

Giải sách i-Learn Smart World 8 unit 1 lesson 1 bao gồm đáp án các phần bài tập sgk tiếng Anh 8 Smart World Unit 1 trang 4 5 6 7 hỗ trợ các em học sinh chuẩn bị bài tập tại nhà trước khi đến trường.

Let’s Talk!

In pairs: Look at the picture. What do the girls like doing in their free time? What do you do in your free time? How often do you do it? Nhìn vào bức tranh. Những cô gái thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi của họ? Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh của mình? Tần suất bạn làm điều đó như thế nào?

Gợi ý

- They like taking photos.

- I like listening to music in my free time. I often listen to music after I finish my homework.

New words Unit 1 lớp 8 lesson 1 trang 4

a. Number the picture. Listen and repeat. Đánh số vào bức tranh. Nghe và nhắc lại.

Đáp án

2. fishing - H

3. hang out - A

4. jogging - G

5. jewelry - B

6. handball - E

7. rock climbing - D

8. board games - F

b. In pairs: Write the new words into the table and add more words you know. Which activities do you do? Làm việc theo cặp: Viết những từ mới vào bảng và thêm những từ mới bạn biết bên dưới. Những hoạt động nào mà bạn làm?

Đáp án

Play ...Go ...Make...Design ..... with friends

board games

handball

football

volleyball

basketball

fishing

jogging

rock climbing

swimming

jewelry

clothes

paper flowers

jewelry

clothes

chat

hang out

play

see a movie

Reading tiếng Anh lớp 8 Unit 1 lesson 1

a. Read the passages. Circle the name of the person who prefers indoor activities. Đọc những đoạn văn. Khoanh chọn tên của người mà thích những hoạt động trong nhà hơn.

Đáp án

Jess

b. Now read and draw lines to match the phrases and the person they describe. Bây giờ, nhìn và nối những cụm từ với người mà chúng miêu tả.

Đáp án

Will:

- doesn’t enjoy rock climbing

- likes hanging out with friends

Jess:

- likes playing board games

- hates jogging

Peter:

- enjoys designing clothes

c. Listen and read. Nghe và đọc.

d. In pairs: Which person are you most like? How are you similar? How are you different? Làm việc theo cặp: Ai là người mà bạn thích nhất? Bạn giống họ như thế nào? Bạn khác họ như thế nào?

Gợi ý

I like Jess. I also like playing board games because I think I can improve my brain. However, I don't like doing arts and crafts.

Grammar Meaning and Use lesson 1 tiếng Anh lớp 8 unit 1

a. Read about the verbs (to express preference) + gerund and fill in the blanks. Đọc cấu trúc động từ (chỉ sự yêu thích) + danh động từ và hoàn thành câu.

Đáp án

like doing - love designing clothes

b. Listen and check your answer. Listen again and repeat. Nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn. Nghe lại và lặp lại.

Grammar Form and Practice unit 1 lớp 8 lesson 1

a. Read the examples and notes above, then circle the correct words. Đọc những ví dụ và ghi chú ở trên, sau đó khoanh chọn vào những từ đúng.

Đáp án

2 - hate

3 - enjoy

4 - like

5 - don't like

b. Write sentences using gerunds and the prompts. Viết câu sử dụng danh động từ và các gợi ý.

Đáp án

2 - What activities do you enjoy doing in your free time?

3 - I don't really like playing handball. I prefer watching it.

4 - Do you prefer playing indoors or outdoors?

5 - I love designing clothes in my free time.

6 - I hate making jewelry because it is boring.

7 - We like chatting online but I prefer hanging out at the mall.

c. In pairs: Take turns saying one thing you enjoy, love, don’t really like, and hate doing. Làm việc theo cặp: Thay phiên nhau nói một điều bạn thích, yêu thích, không thực sự thích và ghét làm.

Gợi ý

I enjoy listening to music.

I love hanging out at the shopping mall.

I don't really like playing sports.

I hate cooking.

Pronunciation Unit 1 tiếng Anh 8 Smart World lesson 1

a. At the end of word, “s” can sound like /s/ or /z/. Ở cuối từ, “s” có thể phát âm là /s/ hoặc /z/.

b. Listen to the words and focus on the underlined letters. Nghe những từ và chú ý tới những âm được gạch chân.

sports

books

games

friends

c. Listen and write /s/ or /z/ after each word. Nghe và viết /s/ hoặc /z/ vào sau mỗi từ.

Đáp án

girls /z/

arts /s/

prefers /z/

lots /s/

enjoys /z/

d. Read the words to your partner using the sounds noted in “a”. Đọc các từ cho bạn của bạn bằng cách sử dụng các âm được ghi trong “a”.

Practice lesson 1 tiếng Anh 8 unit 1

a. Ask and answer using the pictures and prompts. Swap roles and repeat. Hỏi và trả lời bằng cách sử dụng hình ảnh và gợi ý. Đổi vai và lặp lại.

Do you prefer playing sports or games?

I prefer playing sports.

What sports do you like playing?

I love playing badminton.

b. Pratice with your own idea. Thực hành với ý kiến của riêng bạn.

Speaking tiếng Anh lớp 8 unit 1 lesson 1 trang 7

Survey: Free time activities Khảo sát: Những hoạt động trong thời gian rảnh

a. Your local youth center wants to find out what activities are popular. Complete the survey with your own information. In fours: Ask your friends about their preferred activities and complete the survey. Trung tâm thanh thiếu niên địa phương của bạn muốn tìm hiểu những hoạt động phổ biến. Hoàn thành cuộc khảo sát với thông tin của riêng bạn. Trong nhóm 4 người: Hỏi bạn bè của bạn về các hoạt động ưa thích của họ và hoàn thành bảng khảo sát.

b. Which activities should your youth center have next summer? Những hoạt động nào trung tâm thanh thiếu niên của bạn nên có vào mùa hè tới?

Trên đây là Giải sách tiếng Anh lớp 8 i-Learn Smart World unit 1 lesson 1 trang 4 5 6 7. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải tiếng Anh 8 Smart World trên đây sẽ giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

Đánh giá bài viết
4 5.425
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 8 i-Learn Smart World

    Xem thêm