Bài tập Tiếng Anh đặt câu hỏi cho từ gạch chân

Bài tập đặt câu hỏi cho phần gạch chân có đáp án

Trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu tới bạn Bài tập Tiếng Anh đặt câu hỏi cho từ gạch chân có đáp án với nhiều dạng bài tập hay và cơ bản giúp các bạn nắm vững những kỹ năng cần thiết và trau dồi kiến thức hiệu quả để sẵn sàng bước vào mọi kỳ thi. Sau đây mời các bạn cùng thử sức nhé!

Xem thêm: Bài tập đặt câu hỏi với từ gạch chân trong Tiếng Anh NEW

Mời bạn đọc tham gia nhóm Facebook: Tiếng Anh THCS cùng VnDoc.com tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập cuối kì các lớp 6 - 9, luyện thi HSG, thi vào lớp 10 môn tiếng Anh hiệu quả.

I. Các chú ý trong dạng bài đặt câu hỏi với từ gạch chân

 1. Trước hết ta phải xác định được từ để hỏi.
 2. Từ bị gạch chân không bao giờ xuất hiện trong câu hỏi.
 3. Nếu trong câu:
 • Dùng động từ thường thì ta phải mượn trợ động từ và đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ và sau từ để hỏi.

Eg: They play football everyday.

=> What do they play everyday?

 • Nếu trong câu dùng “động từ tobe”, “động từ khuyết thiếu” ta chỉ cần đảo “động từ tobe”, “động từ khuyết thiếu” lên trước chủ ngữ và sau từ để hỏi:

Eg: She is planting trees now.

=> What is she planting now?

 • Nếu trong câu có từ bị gạch chân dùng những từ sau thì khio chuyển sang câu hỏi ta phải đổi tương ứng như sau:

a. I, We => You

b. me, us => you

c. mine, ours => yours

d. my, our => your

e. some => any

II. Các từ để hỏi thường gặp trong Tiếng Anh

 • What: cái gì (Dùng để hỏi cho đồ vật, sự vật, sự kiện...)
 • Which: cái mà (Dùng để hỏi khi có sự lựa chọn)
 • Where: ở đâu (Dùng để hỏi cho vị trí, nơi chốn ...)
 • When: khi nào (Hỏi cho thời gian, thời điểm ...)
 • Who: ai, người mà (Hỏi cho người)
  => Whom: người mà (Hỏi cho tân ngữ chỉ người)

Eg: I buy him some books.

=> Who/ Whom do you buy any books (for)?

=> Whose: của người mà (Hỏi cho tính từ sở hữu, sở hữu cách, đại từ sở hữu)

Eg: This is her pen?

=> Whose pen is this?

Why: tại sao (Hỏi cho lí do, nguyên nhân)

How: thế nào (Hỏi cho tính từ, trạng từ, sức khoẻ ...)

How old: hỏi cho tuổi

How tall: hỏi cho chiều cao của người

How high: hỏi cho chiều cao của vật

How thick: hỏi cho độ dày

How thin: hỏi cho độ mỏng

How big: hỏi cho độ lớn

How wide: hỏi cho độ rộng

How broad: hỏi cho bề rộng

How deep: hỏi cho độ sâu

How fast: hỏi cho tốc độ

How far ... from ... to ...: hỏi cho độ xa

How long: hỏi cho độ dài

Eg: This ruler is 20 centimeters long.

=> How long is this ruler?

=> How long: hỏi cho thời gian bao lâu

Eg: It takes me an hour to do my homework.

=> How long does it take you to do your homework?

(Nó lấy mất của bạn bao nhiêu thời gian để làm bài tập về nhà?)

How often: hỏi cho mức độ, tần suất, số lần

Eg: I go to school every day.

=> How often do you go to school?

How much: hỏi cho giá cả

Eg: This book is 3$.

=> How much is this book?

=> How much does this book cost?

=> What is the price of this book?

How much + N (ko đếm được): hỏi cho số lượng

Eg: There is some water in the bottle.

=> How much water is there in the bottle?

How many + N(es, s): hỏi cho số lượng với danh từ đếm được

Eg: There are two pens on the table.

=> How many pens are there on the table?

Eg: I have a pen here.

=> How many pens do you have here?

What’s the weather like?: hỏi cho thời tiết

What color: hỏi cho màu sắc

What size: hỏi cho kích cỡ

How heavy: hỏi cho cân nặng

How + do + S + come ...?: hỏi cho phương tiện
does go
get
travel

III. Bài tập đặt câu hỏi với từ gạch chân có đáp án

Make questions for the underlined words or phrases

1. The dictionary is 200,000 dong.

...............................................................................................................................................

2. I made it from a piece of wood.

................................................................................................................................................

3. She bought it at the shop over there.

................................................................................................................................................

4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)

................................................................................................................................................

5. It took her three hours to finish the composition.

................................................................................................................................................

6. I need a phone card to phone my parents.

................................................................................................................................................

7. It’s about 1,500 km from Hue to Ho Chi Minh City.

................................................................................................................................................

8. The bank is opposite the restaurant.

................................................................................................................................................

9. The dress looked very nice.

................................................................................................................................................

10. I saw her last night.

................................................................................................................................................

11. Her neighbor gave her a nice dress.

................................................................................................................................................

12. They returned to America two weeks ago.
................................................................................................................................................

13. Mrs. Robinson bought a poster.

................................................................................................................................................

14. My father was in Ha Noi last month.

................................................................................................................................................

15. He traveled to Nha Trang by coach.

................................................................................................................................................

16. She went to the doctor because she was sick.

................................................................................................................................................

17. Nam left home at 7 o'clock yesterday.

................................................................................................................................................

18. He taught English in the high school.

................................................................................................................................................

19. The homework was very difficult yesterday.

................................................................................................................................................

20. She often does the housework after doing exercises.

................................................................................................................................................

21. They are planting some roses in the garden.

................................................................................................................................................

22. Liz will send these letters to her friends.

................................................................................................................................................

23. My favorite subject is Math.

................................................................................................................................................

24. Yes, we do. (We have magazines and newspapers)

................................................................................................................................................

25. I often listen to music in my free time.

................................................................................................................................................

26. Yes, he is. (He is good at drawing)

................................................................................................................................................

27. She learns about computers in computer science class.

................................................................................................................................................

28. My mother is cooking in the kitchen at the moment.

...............................................................................................................................................

29. Lan likes playing table tennis.

................................................................................................................................................

30. I go to the movies twice a week.

................................................................................................................................................

31. They go to the beach on the summer holidays.

...............................................................................................................................................

32. They stay in a hotel.

...............................................................................................................................................

Write questions for the underlined words.

1.- The children swam in the lake.

………………………………………………………………………………………………………

2.- The glass fell of the table.

………………………………………………………………………………………………………

3.- They saw lions and tigers at the zoo.

……………………………………………………………………………………………………..

4.- He left the party at 11.o’clock.

………………………………………………………………………………………………………

5.- John went to the beach last Sunday.

……………………………………………………………………………………………………..

6.- He gave her a bunch of flowers for her birthday.

………………………………………………………………………………………………………

7.- The company sent the new worker to California.

……………………………………………………………………………………………………..

8.- My sister dreamt about the monster last night.

………………………………………………………………………………………………………

9.- My grandmother heard a loud scream last night.

……………………………………………………………………………………………………..

10.- We went to the History Museum.

……………………………………………………………………………………………………..

11.- He fell because he slipped on a banana peel.

………………………………………………………………………………………………………

12- The teacher was angry because he didn’t do his homework.

……………………………………………………………………………………………………..

13.- It took us about half an hour to get to school.

……………………………………………………………………………………………………..

14.- She last rode a bike two weeks ago.

……………………………………………………………………………………………………..

15.- I bought half a kilo of cheese.

……………………………………………………………………………………………………..

16.- He took his driving test two days ago.

……………………………………………………………………………………………………..

17.- He met Linda for coffee.

…………………………………………………………………………………………………….

18.- I was born in 1964.

…………………………………………………………………………………………………….

19.- My cousin started sailing six months ago.

…………………………………………………………………………………………………….

20.- I went to the cinema with my cousins.

………………………………………………………………………………………………………

21.- I stayed in New Zealand for six months.

………………………………………………………………………………………………………

22.- She called the firemen because her cat stuck in a tree.

……………………………………………………………………………………………………..

23.- I bought two kilos of oranges.

………………………………………………………………………………………………………

24.- John wrote about his grandparents.

………………………………………………………………………………………………………

25.- I watched a very good film on TV last night.

……………………………………………………………………………………………………..

26.- She made some coffee for her mother.

……………………………………………………………………………………………………..

27.- Susan gave the money to her brother.

……………………………………………………………………………………………………..

28.- We went to school by bus.

………………………………………………………………………………………………………

29.- I was tired yesterday evening because I worked very hard.

………………………………………………………………………………………………………

30.- Mary invited a lot of people to the party.

………………………………………………………………………………………………………

31.- No, we didn’t go to the cinema last night.

……………………………………………………………………………………………………..

32.- Shakira grew up in Colombia.

………………………………………………………………………………………………………

33.- He went on holiday with his friends.

………………………………………………………………………………………………………

34.- She didn’t do anything.

……………………………………………………………………………………………………..

35.- I borrowed my teacher’s dictionary.

…………………………………………………………………………………………………….

36.- Someone gave some money to Mike.

…………………………………………………………………………………………………….

37.- Someone helped John with his homework yesterday.

……………………………………………………………………………………………………...

38.- Shakespeare died in 1616.

………………………………………………………………………………………………………

39.- He didn’t dance at the disco because he was tired.

……………………………………………………………………………………………………..

40.- She left her suitcase on the train.

……………………………………………………………………………………………………..

Make questions for the underlined parts.

1. She needs twelveeggs to make two cakes.

____________________________________________

2. They drank a lot ofwine at the party last night.

____________________________________________

3. I often drink coffee in the morning.

____________________________________________

4. Beef noodle soupis my favourite food.

____________________________________________

5. My lemonade tastes a bit sour.

____________________________________________

6. No, there isn’t any milk in the fridge.

____________________________________________

7. No, thanks. I love cookies, but I’m full.

____________________________________________

8. The beef broth is made by stewing cow bones.

____________________________________________

9. His telephone number is 8 259 640.

____________________________________________

10. It’s about two kilometersfrom my house to the movie theater.

____________________________________________

11. I will go camping next Sunday.

____________________________________________

12. Her date of birth is on August 21st.

____________________________________________

13. She will be fourteenon her next birthday.

____________________________________________

14. My father isan engineer.

____________________________________________

15. My address is 2/10B Ly Thuong Kiet Street.

____________________________________________

16. He works in a hospital.

____________________________________________

ĐÁP ÁN

Make questions for the underlined words or phrases

1 - How much is the dictionary?

2 - How did you make it?

3 - Where did she buy it?

4 - Were you fine after the trip?

5 - How long did it take her to finish the composition?

6 - Who do you need a phone car for?

7 - How far is it from Hue to Ho Chi Minh city?

8 - Where is the bank?

9 - How did the dress look?

10 - Who did you see last night?

When did you see her?

11 - What did her neighbourhood give her?

12 - What did they do two weeks ago?

When did they return to America?

13 - Who bought a poster?

What did Mrs. Robinson buy?

14 - Where was your father last month

15 - How did he travel to Nha Trang?

16 - Why did she go to the doctor?

17 - What time did Nam leave home yesterday?

18 - What did he teach in the high school?

19 - How was the homework yesterday?

20 - When does she usually do the housework?

21 - How many roses are they planting in the garden?

22 - Who will Liz send these letters?

23 - What is your favorite subject?

24 -Do you have magazines and newspapers?

25 - What do you often do in your free time?

26 - Is he good at drawing?

27 - What does she learn about in computer science class?

28 - What is your mother doing in the kitchen at the moment?

Where is your mother cooking at the moment?

29 - What does Lan like playing?

30 - How often do you go to the movies?

31 - When do they go to the beach?

32 - Where do they stay?

Write questions for the underlined words.

1 - Who swam in the lake?

2 - What fell of the table?

3 - What did they see at the zoo?

4 - What time did he leave the party?

5 - Where did John go last Sunday?

6 - What did he give her for her birthday?

7 - Where did the company send the new worker to?

8 - What did your sister dream about last night?

9 - When did your grandmother hear a loud scream?

10 - Where did they go?

11 - Why did he fall?

12 - Why was the teacher sad?

13 - How long did it take you to get to school?

14 - When did she last ride a bike?

15 - How much cheese did you buy?

16 - What did he do two days ago?

17 - Who did he meet for coffee?

18 - When were you born?

19 - When did your cousin start sailing?

20 - Who did you go the cinema with?

21 - How long did you stay in New Zealand?

22 - Why did she call the firemen?

23 - How many kilos of oranges did you buy?

24 - Who did John write about

25 - What did you do last night?

26 - What did she make for her mother?

27 - Who did Susan give the money to?

28 - How did we go to school?

29 - Why was you tired yesterday morning?

30 - How many people did Mary invite to the party?

31 - Did you go to the cinema last night?

32 - Where did Shakira grow up?

33 - Who did he go on holiday with?

34 - What did she do?

35 - Whose dictionary did you borrow?

36 - Who gave money to Mike?

37 - Who did anyone help with homework yesterday?

38 - When did Shakespeare die?

39 - Why did he not dance at the disco?

40 - Where did she leave the suitcase?

Make questions for the underlined parts.

1. How many eggs does she need to make two cakes?

2. How much wine did they drink at the party last night?

3. When do you often drink coffee?

4. What is your favourite food?

5. How does your lemonade taste?

6. Is there any milk in the fridge?

7. Would you like some cookies?

8. How is the beef broth made?

9. What's his telephone number?

10. How far is it from your house to the movie theater?

11. When will you go camping?

12. What‟s her date of birth?

13. How old will she be on her next birthday?

14. What does your father do?

15. What's your address?

16. Where does he work?

Trên đây là Bài tập đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
423 307.620
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Danh Nguyen
  Danh Nguyen

  Xin cám ơn người đã chia sẻ bài viết rất hữu ích. Bài viết sẽ giúp cho các học sinh của tôi rất nhiều!


  Thích Phản hồi 05:52 20/01
  • Nguyễn Kiên
   Nguyễn Kiên

   hay


   Thích Phản hồi 10:27 25/06
   • Ngọc Phạm
    Ngọc Phạm Xin cám ơn người đã chia sẻ bài viết rất hữu ích. Bài viết sẽ giúp cho các học sinh của tôi rất nhiều!
    Thích Phản hồi 15:34 05/09
    Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use Xem thêm