Bài tập trắc nghiệm mạo từ nâng cao

Bài tập mạo từ A/ An/ The có đáp án

Bài tập trắc nghiệm mạo từ nâng cao nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu về cách sử dụng A/ An/ The gồm lý thuyết và nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài Liệu Học Tập VnDoc.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com

Bài tập trắc nghiệm mạo từ nâng cao

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Cách sử dụng A/ An/ The

1. Mạo từ không xác định: A/ An

- An đứng trước danh từ số ít đếm được bắt đầu bằng các nguyên âm (a, e, i, o, u)

Ví du: an egg (một quả trứng)

- An cũng đứng trước các mẫu tự đặc biệt đọc như một nguyên âm

Ví dụ: an SOS (một tín hiệu cấp cứu)

- A đứng trước danh từ số đếm được không bắt đầu bằng các nguyên âm (a, e, i, o, u)

Ví dụ: a book (một quyển sách)

2. Mạo từ xác định: The

Mạo từ xác định “the” được dùng trước một danh từ để diễn tả một (hoặc nhiều) người, vật, sự vật nào đó đã được xác định rồi. Nghĩa là cả người nói và người nghe đều biết đối tượng được đề cập tới

- Chỉ một người, vật duy nhất tồn tại

Ví dụ: The sun rises in the East. (Mặt trời mọc hướng đông).

- Chỉ một vật dùng tượng trưng cho cả loài

Ví dụ: The dog is a faithful animal. (Chó là một loài động vật trung thành).

- Trong dạng so sánh nhất

Ví dụ: Paris is the biggest city in France. (Pari là thành phố lớn nhất nước Pháp).

- Trước 1 tính từ được dùng làm danh từ để chỉ 1 lớp người và thường có nghĩa số nhiều

Ví dụ: The old in this village are very friendly. (Người già trong làng này rất thân thiện).

- Trước danh từ riêng (proper noun) số nhiều để chỉ vợ chồng hay cả họ (cả gia đình)

Ví dụ: The Smiths always go fishing in the country on Sundays. (Gia đình ông Smith luôn đi câu cá ở vùng quê vào ngày Chủ nhật).

- Trước tên: rặng núi, sông, quần đảo, vịnh, biển, đại dương, tên sách và báo chí, và tên các chiếc tàu.

Ví dụ: The Philippines, the Times ...

- Trước danh từ về dân tộc, giáo phái để chỉ toàn thể

Ví dụ: The Catholics and the Protestants believe in Christ. (Người theo đạo Công giáo và đạo Tin lành đều tin vào Chúa).

- Trước tên nhạc cụ

Ví dụ: I could play the guitar when I was 6. (Tôi có thể chơi đàn ghi ta khi tôi 6 tuổi).

- Khi sau danh từ đó có “of”

Ví dụ: The history of England is interesting. (Lịch sử nước Anh rất thú vị).

II. Bài tập luyện tập mạo từ A/ An/ The

Exercise 1: Choose the correct answers

1. Is this a person / the person you told me about?

2. Philip has just bought the Thames barge / a Thames barge.

3. I’m going to the British Museum /British Museum this afternoon.

4. The Prime Minister / Prime Minister will give a speech this afternoon.

5. I haven’t been to an open-air theatre / open-air theatre before.

6. Here is a thousand pounds / the a thousand pounds I owe you.

7. I have to go I’m in a hurry/ hurry.

8. I think I prefer the other restaurant on the whole / on whole.

9. Jack recovered from his accident and is now out of danger / out of the danger.

10. The burglar hit me on my back of the neck / the back of my neck.

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. She works seven days ___________ week.

A. a

B. the

C. an

D. Ø

2. Please turn off _________ lights when you leave ________ room.

A. the-the

B. a-a

C. the-a

D. a-the

3. We are looking for people with____________experience.

A. the

B. a

C. an

D. Ø

4. She has read ___________ interesting book.

A. a

B. an

C. the

D. Ø

5. Mr. Smith is_______old customer and _________ honest man.

A. an – the

B. the – an

C. an – an

D. the – the

6. Do you go to _________ prison to visit him?

A. the

B. a

C. Ø

D. an

7. Would you like to hear______story about ________ English scientist?

A. an – the

B. the – the

C. a – the

D. a – an

8. There was ________ collision at _______ corner.

A. the – a

B. an – the

C. a – the

D. the – the

9. Carol went to __________ prison to meet her brother.

A. the

B. a

C. an

D. Ø

10. This morning I bought a newspaper and a magazine __________ newspaper is in my bag but I don’t know where ________ magazine.

A. A/ a

B. A/ the

C. The/ the

D. The/ a

11. My parents have _________ cat and ________ dog. The dog never bites the cat.

A. a/ a

B. a/ the

C. the/ the

D. the/ a

12. I’m looking for_________ job. Did Mary get______ job she applied for?

A. a/ the

B. the/a

C. a/ a

D. the/ the

13. As I was walking along the street, I saw ................. 10 note on ................. pavement.

A. a/ a

B. the/ the

C. a/ the

D. the/ a

14. Did __________ police find _________ person who stole your bicycle?

A. a/ a

B. the/ the

C. a/ the

D. the/ a

15. We went out for _________ meal last night ________ restaurant we went was excellent.

A. a/ A

B. the/ The

C. a/ The

D. the/ A

-The end-

Đáp án bài tập luyện tập mạo từ A/ An/ The

Exercise 1: Choose the correct answers

1. Is this the person you told me about?

2. Philip has just bought a Thames barge.

3. I’m going to the British Museum this afternoon.

4. The Prime Minister will give a speech this afternoon.

5. I haven’t been to an open-air theatre before.

6. Here is the a thousand pounds I owe you.

7. I have to go I’m in a hurry.

8. I think I prefer the other restaurant on the whole.

9. Jack recovered from his accident and is now out of danger.

10. The burglar hit me on the back of my neck.

Exercise 2: Choose the correct answer A, B, C or D

1. A

2. A

3. D

4. B

5. C

6. C

7. D

8. C

9. A

10. C

11. A

12. A

13. C

14. B

15. C

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài tập trắc nghiệm mạo từ nâng cao. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh hay như Bài tập câu so sánh trong tiếng Anh, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 264
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm