Bài tập câu so sánh trong tiếng Anh

Tổng hợp bài tập về câu so sánh có đáp án

Bài tập câu so sánh trong tiếng Anh do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây nằm trong chuyên đề Ngữ pháp tiếng Anh, tổng hợp các dạng bài bám sát chương trình của Bộ GD&ĐT, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Tiếng Anh THCS

Bài tập câu so sánh trong tiếng Anh

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Give the correct form of adjectives

Adj

Comparative

Superlative

Adj

Comparative

Superlative

1. cheap

 

 

6. long

 

 

2. young

 

 

7. noisy

 

 

3. hard

 

 

8. good

 

 

4. happy

 

 

9. short

 

 

5. small

 

 

10. big

 

 

Exercise 2: Give the opposite adjective

1. black

 

6. big

 

2. heavy

 

7. front

 

3. strong

 

8. noisy

 

4. expensive

 

9. late

 

5. tall

 

10. wide

 

Exercise 3: Give the correct form of adjectives in brackets

1. Rivers are (big)___________ than lakes.

2. The Mekong River is (long) ___________ than the Red River.

3. My mother is (young) ___________ than my father.

4. A dictionary is (thick) ___________ than a notebook.

5. The Great Wall is the (long) ___________ structure in the world.

6. I have never met a (rich) ___________ woman than this one.

7. The winter is the (cold) ___________ season in a year.

8. Lan is the (happy) ___________ student in my class.

9. The Amazon River is the (deep) ___________ river in the world.

10. Our parents are the (good) ___________ people.

Exercise 4: Rewrite the sentences without changing their meaning

1. Lan is taller than Hoa.

Hoa is ____________________________.

2. My father is heavier than me.

I am ______________________________.

3. Jane cooks better than me.

I cook _____________________________.

4. No river in the world is longer than the Nile.

The Nile ___________________________.

5. He works much. He feels tired.

The more __________________________.

6. As he gets older, he wants to travel less.

The older __________________________.

7. The apartment is big. The rent is high.

The bigger _________________________.

8. The black dress is more expensive than the white one.

The white dress _____________________.

Exercise 5: Choose the correct answer

1. She is ______ singer I’ve ever meet

A. worse

B. bad

C. the worst

D. badly

2. She sings ______ among the singers I have known.

A. the most beautiful

B. the more beautiful

C. the most beautifully

D. the more beautifully

3. My house is ______ hers.

A. cheap than

B. cheaper

C. more cheap than

D. cheaper than

4. Tom is _______ than David.

A. handsome

B. more handsome

C. the more handsome

D. the most handsome

5. My sister dances _____ than me

A. gooder

B. weller

C. better

D. more good

6. My bedroom is _____ room in my house

A. tidier than

B. the tidiest

C. the most tidy

D. more tidier

7. He drives __________ his brother.

A. more careful than

B. more carefully

C. more carefully than

D. as careful as

8. It was _____ day of the year.

A. the colder

B. the coldest

C. coldest

D. colder

9. The English test was _______ than I thought it would be.

A. the easier

B. more easy

C. easiest

D. easier

10. A boat is _______ than a plane.

A. slower

B. slowest

C. more slow

D. more slower

-The end-

Đáp án bài tập câu so sánh trong tiếng Anh

Exercise 1: Give the correct form of adjectives

Adj

Comparative

Superlative

Adj

Comparative

Superlative

1. cheap

cheaper

the cheapest

6. long

longer

the longest

2. young

younger

the youngest

7. noisy

noisier

the noisiest

3. hard

harder

the hardest

8. good

better

the best

4. happy

happier

the happiest

9. short

shorter

the shortest

5. small

smaller

the smallest

10. big

bigger

the biggest

Exercise 2: Give the opposite adjective

1. black

white

1. big

small

2. heavy

light

2. front

behind

3. strong

weak

3. noisy

quiet

4. expensive

cheap

4. late

early

5. tall

short

5. wide

narrow

Exercise 3: Give the correct form of adjectives in brackets

1. Rivers are (big)_____bigger______ than lakes.

2. The Mekong River is (long) _____longer______ than the Red River.

3. My mother is (young) _____younger______ than my father.

4. A dictionary is (thick) _____thicker______ than a notebook.

5. The Great Wall is the (long) _____longest______ structure in the world.

6. I have never met a (rich) ____richer_______ woman than this one.

7. The winter is the (cold) ____coldest_______ season in a year.

8. Lan is the (happy) _____happiest______ student in my class.

9. The Amazon River is the (deep) ____deepest_______ river in the world.

10. Our parents are the (good) _____best______ people.

Exercise 4: Rewrite the sentences without changing their meaning

1. Hoa is shorter than Lan

2. I am weaker than my father.

3. I cook worse than Jane.

4. The Nile is is the longest river in the world.

5. The more he works, the more tired he feels.

6. The older he gets, the less he wants to travel.

7. The bigger the apartment is, the higher the rent is.

8. The white dress is cheaper than the black one.

Exercise 5: Choose the correct answer

1. C

2. C

3. D

4. B

5. C

6. A

7. C

8. B

9. D

10. A

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập câu so sánh trong tiếng Anh. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập hay như Cách dùng in, on, at trong Tiếng Anh, Danh từ số ít và số nhiều trong Tiếng Anh.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 670
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use Xem thêm