Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập đặt câu hỏi với từ gạch chân trong Tiếng Anh

Bài tập đặt câu hỏi cho phần gạch chân có đáp án

Bài tập đặt câu hỏi với từ gạch chân trong Tiếng Anh nằm trong chuyên mục ngữ pháp Tiếng Anh do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu về đặt câu hỏi với từ gạch chân gồm lý thuyết và nhiều dạng bài tập nâng cao có đáp án, bám sát chương trình và đề thi giúp học sinh nắm chắc kiến thức phần lý thuyết trước đó hiệu quả.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài Liệu Học Tập VnDoc.com để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com

Bài tập đặt câu hỏi với từ gạch chân trong Tiếng Anh

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Lý thuyết

1. Các bước đặt câu hỏi

- Bước 1: Phân tích câu hỏi

  • Xác định các thành phần câu (S, V, O…)
  • Xác định thì hoặc cấu trúc
  • Xác định phần cần đặt câu hỏi => chọn lựa từ để hỏi

- Bước 2: Xác định các thành phần chính còn lại trong câu

- Bước 3: Đặt câu hỏi

2. Các dạng câu hỏi thường gặp

a. Dạng Yes/ No question

- Đối với động từ thường

Auxiliary verb + S + V + O?

- Đối với động từ “tobe”

Tobe + S + Adj …?

b. Dạng Wh-question

- Đối với động từ thường

Wh- question + Auxiliary verb + S + V + O?

- Đối với động từ “tobe”

Wh- question + tobe + S + Adj …?

3. Các từ để hỏi thường gặp

Đối tượng

Từ để hỏi

Người

Who/ Whose/ Which (one of)

Nghề nghiệp/ đồ vật/ động vật/ hành động

What/ Which (one of)

Địa điểm

Where

Thời gian

When/ How long/ What time/ How often

Số lượng

How much/ How many

Tính chất

How

Khoảng cách/ độ dài/ chiều cao

How far/ How wide/ How long/ How high

Lý do

Why

II. Bài tập luyên tập

Exercise 1: Fill in the gaps with the correct question word to complete the exchanges

1. A: _____ have you lived in London?

B: For three years

2. A: ______ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: ______ do you go shopping?

B: Three times a month

4. A: _______ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: _____ is your birthday?

B: On January 12th .

Exercise 2: Write questions for the underlined parts

1. I went to a party last night

____________________________

2. He goes to the cinema every Saturday

____________________________

3. I’ve got a red car

____________________________

4. I go to bed at midnight.

____________________________

5. I met an old friend yesterday.

____________________________

Exercise 3: Complete the interview

Reporter: (1) ____________________________?

Celebrity: My real name is Eric Stanely Smith

Reporter: (2) ____________________________?

Celebrity: I am twenty-five years old.

Reporter: (3) ____________________________?

Celebrity: I made my first record in 2007

Reporter: (4) ____________________________?

Celebrity: I live in the centre of London

Reporter: (5) ____________________________?

Celebrity: Paris is my favorite city

Reporter: (6) ____________________________?

Celebrity: I go there three times a year

Reporter: (7) ____________________________?

Celebrity: My next live performance will be in New York

Reporter: (8) ____________________________?

Celebrity: No, I have never been to New York before

Reporter: Well, good luck then.

Exercise 4: Choose the correct answer

1. “ _________jacket is this?” “Tonny’s”

A. Who

B. What

C. Whose

2. _____ does your best friend live?

A. When

B. Where

C. What

3. ______ CDs have you got?

A. How

B. How much

C. How many

4. ______ were you sad yesterday?

A. Why

B. What

C. Who

5. _____ old is your brother?

A. What

B. How

C. Who

6. ______ kind of books do you read?

A. When

B. What

C. Where

7. _____ tall are you?

A. When

B. Where

C. How

8. ______ will the party start?

A. Where

B. How often

C. What time

Đáp án bài tập luyện tập

Exercise 1: Fill in the gaps with the correct question word to complete the exchanges

1. A: __How long___ have you lived in London?

B: For three years

2. A: __Whose____ schoolbag is that?

B: Oh, I think it’s Tom’s schoolbag

3. A: __How often__ do you go shopping?

B: Three times a month

4. A: ___Where____ are you from?

B: I’m from Toronto, Canada

5. A: __When___ is your birthday?

B: On January 12th

Exercise 2: Write questions for the underlined parts

1. Where did you go last night?

2. How often does he go to the cinema?

3. What have you got?

4. What time do you go to bed?

5. Who did you meet yesterday?

Exercise 3: Complete the interview

1. What is your real name?

2. How old are you?

3. When did you make your first record?

4. Where do you live?

5. What’s your favorite city?

6. How often do you go there?

7. Where will your next live performance be?

8. Have you ever been to New York?

Exercise 4: Choose the correct answer

1. C

2. B

3. C

4. A

5. B

6. B

7. C

8. C

Trên đây là toàn bộ nội dung của Bài tập đặt câu hỏi với từ gạch chân trong Tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh hay như Bài tập về đại từ nhân xưng, tính từ và đại từ sở hữu... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
11
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm