Talk about your favorite fairy tale

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh lớp 8 theo từng unit, TOP 3 đoạn văn kể về một chuyện dân gian bằng tiếng Anh lớp 8 bao gồm 3 đoạn văn Tóm tắt truyện cổ tích bằng tiếng Anh ngắn nhất giúp các em học sinh lớp 8 nắm được những cấu trúc - từ vựng tiếng Anh quan trọng Topic Talk about folk tale lớp 8 hiệu quả.

Writing about a legend/ folk tale/ fairy tale/ fable you are like best. Including:

- Name of the folk tale/ fairy tale/ fable/ legend u like most

- Genre

- Main characters

- Plot

- Reasons why like this story

Write about one of your favourite fairy tales số 1

I love fairy tales from the preschool age. Then I could not read myself and my mother and grandmother told them to me. Since then, I remember and fell in love with the Russian folk tale “The Frog Princess.”

In this tale tells how Ivan Tsarevich was forced to marry an ugly frog. He did not want to do this, but she persuaded him: “Take, know, your fate is like that,” – said. The brothers of Ivan married ordinary girls: the eldest son – at the boyar daughter, and the middle – on the merchant’s. But when the tsar, their father, started giving different instructions to his daughters-in-law, Ivan’s wife did them best. And it turned out that she was not a frog at all, but was enchanted by the evil wizard Vasilisa the Wise. It turned out at the feast of the tsar, where she appeared in her present form: “on azure dress – frequent stars, on the head – a clear month.

Such a beauty – neither to think nor to guess, only to tell in a fairy tale. “And so Ivan Tsarevich did not want this beauty to become a frog again, that he hurried to burn frog skin. with his wife to consult. To the end of the witchcraft three days left, but Ivan did not know about that. Vasilisa the Wisest gray cuckoo turned and flew out the window. I had to Ivan Tsarevich through a lot of obstacles to get to the most wicked wizard Kashchei Immortal to get a needle, at the end of Ora Kashchei lurked death. Only then he returned his Vasilisa the Wise, a gate house and they lived happily until old age.

I think that this fairy tale teaches us to trust close people. And the fact that if you made a mistake in life, you need to try to fix it by all means.

Bài dịch

Tôi yêu thích những câu chuyện cổ tích từ lứa tuổi mầm non. Sau đó, tôi không thể tự đọc và mẹ tôi và bà tôi đã kể chúng cho tôi. Kể từ đó, tôi nhớ và say mê câu chuyện dân gian Nga “Công chúa Ếch”.

Trong câu chuyện này kể về việc Ivan Tsarevich bị ép cưới một con ếch xấu xí như thế nào. Anh ta không muốn làm điều này, nhưng cô đã thuyết phục anh ta: “Hãy biết, số phận của bạn là như vậy,” - nói. Các anh trai của Ivan kết hôn với các cô gái bình thường: con trai cả - con gái ở rể, và con giữa - trên một thương gia. Nhưng khi sa hoàng, cha của họ, bắt đầu đưa ra những chỉ dẫn khác nhau cho con dâu, vợ của Ivan đã làm tốt nhất những điều đó. Và hóa ra cô ấy hoàn toàn không phải là một con ếch, mà đã bị phù phép bởi mụ phù thủy độc ác Vasilisa the Wise. Hóa ra trong bữa tiệc của sa hoàng, nơi cô ấy xuất hiện trong hình dạng hiện tại: “trên bộ váy màu xanh - những ngôi sao thường xuyên, trên đầu - một tháng trời trong.

Một vẻ đẹp như vậy - không phải suy nghĩ cũng không phải đoán, chỉ để kể trong một câu chuyện cổ tích. “Và vì vậy Ivan Tsarevich không muốn người đẹp này trở thành ếch một lần nữa nên đã vội vàng đốt da ếch. với vợ để tham khảo ý kiến. Ba ngày cuối của phép thuật còn lại, nhưng Ivan không biết về điều đó. Vasilisa, con chim cu xám khôn ngoan nhất quay lại và bay ra ngoài cửa sổ. Ta phải cùng Ivan Tsarevich vượt qua rất nhiều chướng ngại vật mới đến được tên phù thủy độc ác nhất Kashchei Immortal để lấy kim, cuối cùng Ora Kashchei đã rình rập cái chết. Chỉ sau đó, ông trả lại cho Vasilisa the Wise của mình, một ngôi nhà cổng và họ sống hạnh phúc cho đến tuổi già.

Tôi nghĩ rằng câu chuyện cổ tích này dạy chúng ta tin tưởng những người thân thiết. Và thực tế là nếu bạn đã mắc sai lầm trong cuộc sống, bạn cần phải cố gắng sửa chữa nó bằng mọi cách.

Talk about a folktale you like best số 2

The story that I want to tell people is called "Son Tinh, thuy tinh." The story is about talent and praise Son Tinh can fight floods, natural disasters. Story of the story is as follows: In the 18 th Hung Vuong Dynasty, Hung Vuong had a daughter named My Nuong and My Nuong very beautiful, gentle and gentle, My Nuong also has to get married. The king loves her very much, so she wants to marry her a worthy husband. One day, two boys came to tender offer. One who lives in Tan Vien mountain area, has strange talents: Waving hands east, floating east of the beach; Waving to the west, the west rising up the hills. People call him Son Tinh. And the other in the mountains of Tan Vien also not bad: call the wind, the wind came, the rain, rain. People called him Glass. In the two men, one is the lord, the other is the lord of the water, King Hung is very confused. Finally Hung Vuong was challenged to marry. Wedding conditions are two men to bring the ceremony to honor, the ceremony includes: one hundred sticky rice cake, a hundred sticky rice cake, ivory elephant, chicken and horse ripe roses each pair of one pair. Anyone who comes to the wedding ceremony will be cherished. And the new light in the morning, the crystal was brought to the ceremony before so the king of the gentleman to give. Glass came later and did not marry his wife should go angry to bring the chase to hit the crystal. Thunder storms, called the wind storm thunder chasing paint. Water flooded the fields, houses, water was raised on the hills, slopes. Charms have been submerged in the sea. But the crystal still does not flinter, Son Tinh has allowed each hill, moving each mountain to prevent the flood. How much to raise water, Crystal clear up high mountains as much. Finally, after a few months of fighting, Glass was exhausted but Son Tinh remained strong. Every year, severe enemas are intense, so Glass still raises Son Tinh but every time loses.

Nội dung dịch

Câu chuyện mà tôi muốn kể cho mọi người có tên là “Sơn tinh, thủy tinh”. Truyện kể về tài năng và ca ngợi Sơn Tinh có thể chống lại lũ lụt, thiên tai. Nội dung truyện như sau: Vào đời Hùng Vương thứ 18, Hùng Vương có một người con gái tên là Mỵ Nương, Mỵ Nương rất xinh đẹp, hiền thục, Mỵ Nương cũng phải đi lấy chồng. Vua rất yêu thương nàng nên muốn cưới cho nàng một người chồng xứng đáng. Một ngày nọ, có hai chàng trai đến chào hàng. Người ở vùng núi Tản Viên, có tài lạ: Vẫy tay về phía đông, nổi bãi đông; Vẫy tay về phía tây, phía tây vươn lên những ngọn đồi. Mọi người gọi anh là Sơn Tinh. Còn người khác ở núi Tản Viên cũng không kém: hô gió, gió đến, hô mưa. Mọi người gọi anh là Kính. Trong hai người, một người là chúa công, một người là chúa nước, vua Hùng rất bối rối. Cuối cùng Hùng Vương được thách cưới. Điều kiện đám cưới là hai người đàn ông mang sính lễ đến, sính lễ gồm: một trăm bánh nếp, một trăm bánh nếp, voi chín ngà, gà và ngựa chín hồng mao mỗi người một cặp. Bất cứ ai đến dự lễ cưới cũng sẽ được nâng niu. Còn đèn mới sáng, pha lê đã được đưa đến trước lễ đường nên vua ban cho. Thủy đến sau và không lấy được vợ nên tức giận mang theo đuổi đánh Thủy. Bão sấm sét, gọi là gió bão sấm sét đuổi theo sơn. Nước ngập ruộng, nhà cửa, nước dâng cao trên các triền đồi, sườn núi. Bùa chú đã chìm trong biển nước. Nhưng tinh vẫn không lung lay, Sơn Tinh đã hóa phép từng quả đồi, dời từng ngọn núi để ngăn lũ. Nước dâng cao bao nhiêu, Pha lê lên núi cao bấy nhiêu. Cuối cùng, sau mấy tháng chiến đấu, Thủy Tinh kiệt sức nhưng Sơn Tinh vẫn mạnh mẽ. Năm nào cũng vậy, những lần thụt lùi dữ dội nên Thủy Tinh vẫn đánh Sơn Tinh lên nhưng lần nào cũng thua.

Write about your favourite folk tale số 3

Once upon a time, there was a woodcutter cutting wood in the forest. Suddenly, his axe broke and fell into the lake nearby. He started to cry. A Buddha appeared and promised to help him take the axe back. For the first time, the Buddha jumped into the lake and fished a gold axe. But the woodcutter said it wasn’t his. For the second time, the Buddha fished a silver axe. However, it wasn’t the woodcutter’s axe, too. And for the third time, the Buddha fished a iron axe. The woodcutter cheered and confirmed that was his axe. The Budhha praised him for being honest and gave him all three axes.

Hướng dẫn dịch

Ngày xửa ngày xưa có một anh tiều phu đốn củi ở trong rừng. Đột nhiên lưỡi rìu của anh vì gãy và rơi xuống một chiếc hồ gần đó. Anh ta bắt đầu bật khóc. Bụt hiện lên và hứa sẽ giúp anh ấy lấy lại chiếc rìu. Lần đầu tiên, Bụt nhảy xuống hồ và vớt lên được một lưỡi rìu bằng vàng. Nhưng chàng tiều phu nói đó không phải là rìu của mình. Lần thứ hai, Bụt vớt lên được một lưỡi rìu bằng bạc. Tuy nhiên, nó cũng không phải lưỡi rìu của chàng tiều phu. Lần thứ ba, Bụt vớt lên được một lưỡi rìu bằng sắt. Chàng tiều ohu mừng rỡ và quả quyết đó là lưỡi rìu của anh. Bụt khen chàng trai thật thà và tặng chàng cả ba lưỡi rìu.

Trên đây là Write a folk tale or fairy story that you know - Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về 1 câu chuyện.

Đánh giá bài viết
3 2.988
Sắp xếp theo
    Luyện nói tiếng Anh Xem thêm