Write a similar email to tell your friend about your free time

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm 2021 - 2022, Viết thư tiếng Anh 8 về Thời gian rảnh của em có dịch dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Văn mẫu tiếng Anh 8 bao gồm 3 email bằng tiếng Anh kèm dịch giúp các em ôn luyện kỹ năng viết tiếng Anh 8 unit 1 Leisure activities hiệu quả.

6. Write a similar email to tell your friend about your free time, using the verbs of liking gerund or verbs of liking to-infinitives. Swap your work with a partner and check for mistakes. Viết một lá thư điện tử tương tự để nói với bạn của em về thời gian rảnh dỗi, sử dụng cấu trúc động từ + Ving hoặc cấu trúc + to V. Trao đổi công việc của bạn với đối tác và kiểm tra lỗi.

Tell your friend about your free time - bài viết số 1

Dear Mike,

It has been such a long time seen we last had a conversation. Today when I was surfing the web, I saw a question : What do you do in your free time. Immediately I am writing this email to tell you what I really do. I like cooking a lot. When I am free, I usually try cooking different dishes. I take great pleasure in using a variety of food to create new things. Besides, I also like playing with my dog, named John. He is 4 years old, which means he has lived with me for 4 years. I love him very much. I really want to hear you share your thought!

Love,

VnDoc

Hướng dẫn dịch

Mike thân mến,

Đã rất lâu rồi mới thấy chúng ta trò chuyện lần cuối. Hôm nay khi tôi đang lướt web, tôi thấy một câu hỏi: Bạn làm gì trong thời gian rảnh. Ngay lập tức tôi viết email này để cho bạn biết những gì tôi thực sự làm. Tôi thích nấu ăn rất nhiều. Khi rảnh rỗi, tôi thường thử nấu nhiều món khác nhau. Tôi rất vui khi sử dụng nhiều loại thức ăn khác nhau để tạo ra những món ăn mới. Ngoài ra, tôi cũng thích chơi với chú chó của mình, tên là John. Anh ấy 4 tuổi, tức là anh ấy đã chung sống với em được 4 năm. Tôi yêu anh ấy rất nhiều. Tôi thực sự muốn nghe bạn chia sẻ suy nghĩ của bạn!

Yêu quý,

VnDoc

Write a letter to your friend to tell about your free time - bài viết số 2

Dear Alice,

I haven't talked to you for a long time. How are you doing now? I'm free now so I'm writing this letter to tell you about my free time.

I usually surfing the Internet on my free time. I have plenty of favorite websites and I also write lots of emails. Generally speaking, I see the internet as a good thing. In addition, I enjoy watching movies. I like watching comedy and cartoon because it's make me feel funny and relaxed. Finally, what I like to do in my free time is listening to music. I prefer pop music most. However, I also enjoy listening to rock music and sometimes classic music, it depends on my mood.

What about you? What do you do in your free time?

Write me soon.

Best wishes,

My Le

Bản dịch

Alice thân yêu,

Tôi đã không nói chuyện với bạn trong một thời gian dài. Bạn làm thế nào bây giờ? Bây giờ tôi đang rảnh rỗi nên tôi viết thư này để kể cho bạn nghe về thời gian rảnh của tôi.

Tôi thường lướt Internet vào thời gian rảnh. Tôi có rất nhiều trang web yêu thích và tôi cũng viết rất nhiều email. Nói chung, tôi thấy Internet là một điều tốt. Ngoài ra, tôi thích xem phim. Tôi thích xem phim hài và phim hoạt hình vì nó khiến tôi cảm thấy hài hước và thoải mái. Cuối cùng, điều tôi thích làm trong thời gian rảnh là nghe nhạc. Tôi thích nhạc pop hơn cả. Tuy nhiên, tôi cũng thích nghe nhạc rock và đôi khi là nhạc cổ điển, điều đó phụ thuộc vào tâm trạng của tôi.

Còn bạn thì sao? Bạn sẽ làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Hồi đáp cho tôi sớm nhé.

Lời chúc tốt nhất,

Mỹ Lệ

Write a letter to your friend to talk about your free time - bài viết số 3

Dear Mai,

I haven't talked to you for a long time since your family moved to Sai Gon. How are you doing now? What do you do on the weekend? Today I’m going to share with you about my leisure activities in my spare time.

I spending my free time with friends. On the weekend, I often go to the cinema , then eat something good with my best friends. I greatly love chatting with them. I also enjoy going travelling with my family. Last year we went to Da Nang, a beautiful city with many bridges. In addition, having dinner with my family is one of my favourite activities each day. I really to read books, and one of my top novels is the series of Harry Potter. Do you know it? I guess that’s all about me now. When you have free time, write me and tell me about you and your hobbies. I’m looking forward to your reply.

Best wishes,

VnDoc

Lời dịch

Mai thân mến,

Đã lâu rồi tôi không nói chuyện với anh kể từ khi gia đình anh chuyển vào Sài Gòn. Bạn làm thế nào bây giờ? Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần? Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn về các hoạt động giải trí của tôi khi rảnh rỗi.

Tôi dành thời gian rảnh rỗi của mình với bạn bè. Vào cuối tuần, tôi thường đi xem phim, sau đó ăn một món gì đó ngon với những người bạn thân nhất của mình. Tôi rất thích trò chuyện với họ. Tôi cũng thích đi du lịch cùng gia đình. Năm ngoái chúng tôi đã đến Đà Nẵng, một thành phố xinh đẹp với nhiều cây cầu. Ngoài ra, ăn tối với gia đình là một trong những hoạt động yêu thích của tôi mỗi ngày. Tôi thực sự thích đọc sách, và một trong những cuốn tiểu thuyết hàng đầu của tôi là bộ truyện Harry Potter. Bạn có biết nó không? Tôi đoán đó là tất cả về tôi bây giờ. Khi bạn có thời gian rảnh, hãy viết thư cho tôi và kể cho tôi nghe về bạn và sở thích của bạn. Tôi mong chờ câu trả lời của bạn.

Lời chúc tốt nhất,

VnDoc

Trên đây là Viết một lá thư điện tử tương tự để nói với bạn của em về thời gian rảnh dỗi bằng tiếng Anh 8. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu tiếng Anh unit 1 lớp 8 khác nhau như:

Soạn tiếng Anh lớp 8 Unit 1 Leisure Activities

Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 A closer look 2

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 8

Should parents decide how teenagers spend their free time?

Đánh giá bài viết
1 4.100
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm