Should parents decide how teenagers spend their free time?

Nằm trong bộ đề Để học tốt tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm 2021 - 2022, Bài tập Writing Unit 1 tiếng Anh 8 Leisure Activities trang 13 về Đoạn văn nêu ý kiến bằng tiếng Anh dưới đây bao gồm 3 đoạn văn tiếng Anh khác nhau về chủ đề Cha mẹ có nên tham gia vào việc sử dụng thời gian rảnh rỗi của con em hay không giúp các em học sinh lớp 8 làm bài một cách hiệu quả.

5. Now write a similar paragraph to answer one of the following questions. Bây giờ viết một đoạn văn tương tự để trả lời những câu hỏi sau.

2. Should parents decide how teenagers spend their free time? Bố mẹ có nên quyết định cách các thanh thiếu niên sử dụng thời gian rảnh rỗi không?

Should parents decide how young people spend their free time - bài viết số 1

In my opinion, the parents could watch the way their children use free time. The parent should give some advice on what leisure activities are good for their children and how to mange their space time effectively. If the teenagers have time-consuming activities or they are addicted to bad hobbies, then the parents need to talk to them and show them how to take up useful leisure activities.

Hướng dẫn dịch

Theo tôi, các bậc cha mẹ có thể xem cách con cái họ sử dụng thời gian rảnh rỗi. Cha mẹ nên đưa ra một số lời khuyên về những hoạt động giải trí nào tốt cho con cái của họ và cách quản lý thời gian của chúng một cách hiệu quả. Nếu thanh thiếu niên có những hoạt động mất thời gian hoặc nghiện những sở thích xấu, thì cha mẹ cần nói chuyện với chúng và hướng dẫn chúng cách thực hiện các hoạt động giải trí hữu ích.

Would parents decide how teenagers spend their free time - bài viết số 2

I believe that parents should decide for teenagers spend their free time sensibly. right balance between learning and playing. First, young people can play thirty minutes in their free time after school is finished. during work breaks, teens can play sports such as basketball, football, badminton and so on. have few friends, free time is not known, then on Facebook all day. it's a waste of time. Second, young people can read books to develop the brain and thinking ability. Third, young people can help their parents with housework in your spare time, or go charity with her parents. Fourth, parents should provide for youth participation in social activities so that they are more confident and make friends. for this reason, parents should let teens participate in activities or play in their free time and do not create pressure for teens.

Nội dung dịch

Tôi tin rằng cha mẹ nên quyết định cho thanh thiếu niên sử dụng thời gian rảnh của họ một cách hợp lý. cân bằng giữa học và chơi. Đầu tiên, những người trẻ tuổi có thể chơi ba mươi phút trong thời gian rảnh sau khi học xong. trong thời gian nghỉ làm, thanh thiếu niên có thể chơi các môn thể thao như bóng rổ, bóng đá, cầu lông, v.v. có ít bạn bè, rảnh rỗi không quen biết thì suốt ngày lên facebook. đúng là phí thời gian. Thứ hai, các bạn trẻ có thể đọc sách để phát triển trí não và khả năng tư duy. Thứ ba, các bạn trẻ có thể giúp bố mẹ làm việc nhà khi rảnh rỗi, hoặc cùng bố mẹ đi làm từ thiện. Thứ tư, cha mẹ nên cho trẻ tham gia các hoạt động xã hội để trẻ tự tin hơn và kết bạn. Vì lý do này, cha mẹ nên để thiếu niên tham gia các hoạt động hoặc vui chơi trong thời gian rảnh và không tạo áp lực cho thiếu niên.

Bài tập 5 trang 13 SGK tiếng Anh lớp 8 - Bài viết số 3

In my opinion, teenagers should not be decided the way they use their spare time by parents. Some of following reasons will prove it. First and foremost, we all know that everyone has their individual leisure time. Nobody could lay down the rule on how we devote our time to do something. This is especially true for juveniles because, at this age, they should feel free to do what they . That parents interfere with activities teenagers do is the same to limit the freedom that they deserve to be enjoyed. Furthermore, the benefit that arises from those activities is not much should they be reluctant to do what they do not intend. Secondly, being free to do what adolescents means that they have more opportunity to create something new. There won’t be any limits in their mind no longer and they can develop naturally. They can attain great success and have a happy life. Although parents shouldn’t decide how their children spend their spare time, they can give some useful advice so that teenagers can use it properly. In addition, parents should remind their children if they are in wrong way. This is the most ultimate way to encourage teenagers to develop further. In summary, those above reasons have led me to conclude that parents should let their children do what they in their free time but do not forget to follow them to make sure that their activities are best fit to moral standards.

Bản dịch

Theo tôi, thanh thiếu niên không nên bị cha mẹ quyết định cách sử dụng thời gian rảnh rỗi của mình. Một số lý do sau đây sẽ chứng minh điều đó. Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta đều biết rằng mọi người đều có thời gian giải trí riêng. Không ai có thể đặt ra quy tắc về cách chúng ta dành thời gian để làm điều gì đó. Điều này đặc biệt đúng đối với những người chưa thành niên vì ở độ tuổi này, chúng nên được tự do làm những gì mình muốn. Việc cha mẹ can thiệp vào các hoạt động mà thanh thiếu niên làm cũng giống như vậy để hạn chế quyền tự do mà chúng đáng được hưởng. Hơn nữa, lợi ích thu được từ những hoạt động đó không nhiều nên họ không muốn làm những việc mình không có ý định. Thứ hai, được tự do làm những gì trẻ vị thành niên có nghĩa là chúng có nhiều cơ hội hơn để tạo ra một cái gì đó mới. Chúng sẽ không còn bất kỳ giới hạn nào trong tâm trí và chúng có thể phát triển một cách tự nhiên. Họ có thể đạt được thành công lớn và có một cuộc sống hạnh phúc. Mặc dù cha mẹ không nên quyết định cách con cái họ sử dụng thời gian rảnh rỗi, nhưng họ có thể đưa ra một số lời khuyên hữu ích để thanh thiếu niên có thể sử dụng nó đúng cách. Ngoài ra, cha mẹ nên nhắc nhở con nếu con làm sai. Đây là cách cuối cùng nhất để khuyến khích thanh thiếu niên phát triển hơn nữa. Tóm lại, những lý do trên đã đưa tôi đến kết luận rằng cha mẹ nên để con tự làm những gì trong thời gian rảnh rỗi nhưng đừng quên theo dõi con để đảm bảo các hoạt động của con phù hợp nhất với các chuẩn mực đạo đức.

Trên đây là Write a paragraph about Should parents decide how teenager spend their free time. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 8 unit 1 Leisure Activities khác nhau như:

Soạn tiếng Anh lớp 8 Unit 1 Leisure Activities

What do you think is the best leisure activity for teenagers?

Từ vựng Unit 1 lớp 8 Leisure Activities

Bài tập Unit 1 lớp 8 Leisure activities

Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 Leisure activities có đáp án

Đánh giá bài viết
4 6.769
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm