What do you think is the best leisure activity for teenagers?

Nằm trong bộ đề Để học tốt tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit năm 2021 - 2022, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 8 theo từng bài học khác nhau. Bài tập Writing Unit 1 tiếng Anh 8 Leisure Activities trang 13 về Đoạn văn nêu ý kiến bằng tiếng Anh dưới đây bao gồm 5 đoạn văn tiếng Anh khác nhau về chủ đề Hoạt động giải trí dành cho thành thiếu niên giúp các em học sinh lớp 8 làm bài một cách hiệu quả.

5. Now write a similar paragraph to answer one of the following questions.

What do you think is the best leisure activity for teenagers?

Bây giờ hãy viết một đoạn văn tương tự để trả lời một trong những câu hỏi sau.

Bạn nghĩ hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên là gì?

What you think is the best leisure activity for teenager? - Bài viết số 1

I think that the best leisure activity for teenagers is playing sports. Firstly, they can find friends who have the same interests. Secondly, physical activities are a good way to relieve stress and reduce depression. Moreover, sports can help develop teamwork and leadership skills that may be very necessary for their future jobs.

Hướng dẫn dịch

Tôi nghĩ rằng hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên là chơi thể thao. Thứ nhất, họ có thể tìm thấy những người bạn có cùng sở thích. Thứ hai, các hoạt động thể chất là một cách tốt để giải tỏa căng thẳng và giảm trầm cảm. Hơn nữa, thể thao có thể giúp phát triển kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo có thể rất cần thiết cho công việc tương lai của họ.

Write to give an opinion about the best leisure activity in your free time - bài viết số 2

I believe the best leisure activity for teenagers is any group activity. This could be playing a team sport or joining a hobby group or even volunteering. Firstly, teenagers like to feel that they belong to the group. Secondly, being part of a group helps teenagers make friends. Friendship is very important to teenagers. In addition, they will make friends with people who have the same interests as them. For these reasons, I think group activities are best for teenagers.

Nội dung dịch

Tôi tin rằng hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên là bất kỳ hoạt động nhóm nào. Đó có thể là chơi một môn thể thao đồng đội hoặc tham gia một nhóm sở thích hoặc thậm chí là hoạt động tình nguyện. Thứ nhất, thanh thiếu niên thích cảm thấy rằng họ thuộc về nhóm. Thứ hai, là thành viên của một nhóm giúp thanh thiếu niên kết bạn. Tình bạn rất quan trọng đối với thanh thiếu niên. Ngoài ra, họ sẽ kết bạn với những người có cùng sở thích với họ. Vì những lý do này, tôi nghĩ rằng các hoạt động nhóm là tốt nhất cho thanh thiếu niên.

Write a paragraph to give an opinion about leisure activities - bài viết số 3

I believe that playing sports is the best leisure activity for teenagers. Firstly, doing this activity brings them a lot of benefits such as a healthy lifestyle or a fit body. You'll be more active and healthier just by playing sports. Secondly, it increases your resistance to illness. Thirdly, they can play sports with your friends or your relatives, this not only helps you but also motivate everyone around you to take part in sports and have good health. Besides, sports can teach them how to improve team spirit and work in groups. In short, sports also teach them how to communicate with their teammates, show them how active and creative they are.

Bản dịch

Tôi tin rằng chơi thể thao là hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên. Thứ nhất, hoạt động này mang lại cho họ rất nhiều lợi ích như lối sống lành mạnh hay một thân hình cân đối. Bạn sẽ năng động hơn và khỏe mạnh hơn chỉ bằng cách chơi thể thao. Thứ hai, nó làm tăng khả năng chống lại bệnh tật của bạn. Thứ ba, họ có thể chơi thể thao cùng bạn bè hoặc người thân của bạn, điều này không chỉ giúp ích cho bạn mà còn tạo động lực cho mọi người xung quanh tham gia thể dục thể thao và có một sức khỏe tốt. Bên cạnh đó, thể thao có thể dạy họ cách nâng cao tinh thần đồng đội và làm việc nhóm. Tóm lại, thể thao còn dạy họ cách giao tiếp với đồng đội, cho họ thấy họ năng động và sáng tạo như thế nào.

Write a paragraph about: What is the best leisure activity for teenagers? - bài viết số 4

In my opinion, playing sports is the best leisure activity for teenagers. Firstly, playing sports can give you a healthy body. Secondly, there are some sports which was played easily such as basketball, badminton or football and after that, you feel completely relaxed or even out of stress. Moreover, you can make more friends by having the same hobby. You also can improve your communication skills by talking to your teammates. As I have noted, Playing any types of sport is the most suitable leisure activity for students.

Lời dịch

Theo tôi, chơi thể thao là hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên. Thứ nhất, chơi thể thao có thể mang lại cho bạn một cơ thể khỏe mạnh. Thứ hai, có một số môn thể thao mà bạn có thể chơi dễ dàng như bóng rổ, cầu lông hoặc bóng đá và sau đó, bạn cảm thấy hoàn toàn thư giãn hoặc thậm chí không còn căng thẳng. Hơn nữa, bạn có thể kết bạn nhiều hơn nhờ có cùng sở thích. Bạn cũng có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình bằng cách nói chuyện với đồng đội của mình. Như tôi đã lưu ý, chơi bất kỳ loại hình thể thao nào là hoạt động giải trí thích hợp nhất cho học sinh.

Trên đây là TOP 5 Đoạn văn về leisure activities for teenager lớp 8. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 8 unit 1 Leisure Activities khác nhau như:

Soạn tiếng Anh lớp 8 Unit 1 Leisure Activities

Từ vựng Unit 1 lớp 8 Leisure Activities

Bài tập Unit 1 lớp 8 Leisure activities

Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 8 Unit 1 Leisure activities có đáp án

Đánh giá bài viết
3 12.922
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm