Viết đoạn văn ngắn về communication lớp 8

Bài viết về chủ đề Communication lớp 8

Viết 1 bài luận về chủ đề Communication tiếng Anh lớp 8 hướng dẫn viết đoạn văn tiếng Anh về phương cách giao tiếp ngắn hiệu quả cũng như tích lũy kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh chủ đề Communication hiệu quả.

Bài viết về Communication lớp 8

Viết đoạn văn về cách Giao Tiếp bằng tiếng Anh lớp 8 số 1

Communication is the interaction between people. There are many ways of communication nowadays. Verbal communication is one way of communication which means face to face. Write and post a letter is another ways of communication but it's not popular now. Most of us use many contact devices such as: smartphones, laptops, watches,... Thanks to these devices we're be able to interact with people who is far from us in the most convenient ways. However, they're being used popularly makes the old ways of communication is write or post letter become backwards. In short, I think each of ways of communication has its benefit, and all of them help us a lot in communicating with people.

Xem bản dịch
Giao tiếp là sự tương tác giữa con người với nhau. Có rất nhiều cách giao tiếp hiện nay. Giao tiếp bằng lời nói là một cách giao tiếp có nghĩa là mặt đối mặt. Viết và gửi thư là một cách giao tiếp khác nhưng hiện nay nó không phổ biến. Hầu hết chúng ta đều sử dụng nhiều thiết bị liên lạc như: điện thoại thông minh, máy tính xách tay, đồng hồ,... Nhờ những thiết bị này mà chúng ta có thể tương tác với những người ở xa mình một cách thuận tiện nhất. Tuy nhiên, chúng đang được sử dụng phổ biến khiến cho cách giao tiếp cũ là viết thư hay gửi thư trở nên lạc hậu. Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng mỗi cách giao tiếp đều có lợi ích của nó và tất cả chúng đều giúp chúng ta rất nhiều trong việc giao tiếp với mọi người.

Viết một đoạn văn nói về Way of communication lớp 8 số 2

There are numerous ways we communicate, each with its own unique characteristics and advantages.

Verbal communication, for instance, involves the use of spoken words and language. It allows for direct and immediate interaction, enabling individuals to engage in conversations, express their opinions, and engage in discussions.

Written communication encompasses various forms such as emails, letters, memos, and text messages. Written communication offers the advantage of careful thought and reflection, as it allows us to compose our messages, review them, and ensure clarity before transmitting them.

Non-verbal communication is another powerful way of conveying messages without the use of words. This form of communication includes body language, facial expressions, gestures, and even eye contact.

In conclusion, communication is a fundamental aspect of human existence, and there are various ways in which we can express ourselves and connect with others.

Xem bản dịch

Có rất nhiều cách chúng ta giao tiếp, mỗi cách có những đặc điểm và lợi thế riêng.

Ví dụ, giao tiếp bằng lời nói liên quan đến việc sử dụng lời nói và ngôn ngữ. Nó cho phép tương tác trực tiếp và ngay lập tức, cho phép các cá nhân tham gia vào các cuộc trò chuyện, bày tỏ ý kiến ​​​​của họ và tham gia vào các cuộc thảo luận.

Giao tiếp bằng văn bản bao gồm nhiều hình thức khác nhau như email, thư, bản ghi nhớ và tin nhắn văn bản. Giao tiếp bằng văn bản mang lại lợi thế là suy nghĩ và phản ánh cẩn thận, vì nó cho phép chúng ta soạn thông điệp của mình, xem xét chúng và đảm bảo sự rõ ràng trước khi truyền đi.

Giao tiếp phi ngôn ngữ là một cách mạnh mẽ khác để truyền tải thông điệp mà không cần sử dụng từ ngữ. Hình thức giao tiếp này bao gồm ngôn ngữ cơ thể, nét mặt, cử chỉ và thậm chí cả giao tiếp bằng mắt.

Tóm lại, giao tiếp là một khía cạnh cơ bản của sự tồn tại của con người và có nhiều cách khác nhau để chúng ta có thể thể hiện bản thân và kết nối với những người khác.

Trên đây là Bài nói tiếng Anh về chủ đề Communication lớp 8 ngắn gọn. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Luyện viết tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em chuẩn bị bài viết tiếng Anh 8 chủ đề Communication - Giao tiếp hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 1.420
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 8

    Xem thêm