Tuyển tập đề thi vào lớp 6 THCS Nguyễn Tất Thành, Hà Nội môn Toán

Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng to
http://toantieuhoc.vn/ Mail:[email protected]
TUYN TP ĐỀ THI
TR
ƯỜNG THCS VÀ THPT NGUYN TT THÀNH
TR
ƯỜNG ĐẠI HC SƯ PHM HÀ NI
(2006 - 2010)
Đề thi vào lp 6 năm hc 2006-2007
Bài 1: Cho A=(100x44 + 50x64)x(37414,8:1000 + 2242,52:100)
Cho B = (16x14,96x25)x(27x38 + 19x146)
Hãy tính A:B
Bài 2:
a) Tìm s
t nhiên ln nht có các ch s khác nhau và có tng bng 12.
b) B
n An nói: “S 2007 viết được thành tích ca ba s t nhiên liên tiếp”. Theo em,
b
n An nói đúng hay sai? Ti sao?
Bài 3: Tìm hai s, biết hiu ca chúng là 1554 còn tng ca chúng có dng
2 3
x y
chia
h
ết cho 2, cho 5 và cho 9.
Bài 4: S hc sinh ca lp 6A nếu đem chia thành t 9 người thì tha 1 hc sinh, nếu
chia thành t
10 người thì li thiếu 3 hc sinh. Hi lp 6A có bao nhiêu hc sinh?
Bài 5: Cho tam giác ABC, đim M nm trên cnh BC sao cho BM=2MC, đim N trên
c
nh CA sao cho CN = 3NA. Gi D là giao đim ca AM và BN. Tính din tích tam
giác ABC n
ếu biết din tích tam giác AND bng 10cm
2
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng to
http://toantieuhoc.vn/ Mail:[email protected]
Đề thi vào lp 6 năm hc 2007-2008
Bài 1: Tìm ba s biết trung bình cng ca chúng là 17,5, s th nht hơn s th hai
2,25
đơn v, s th hai bng 1/3 s th ba.
Bài 2: Tìm s t nhiên gm ba ch s. Biết rng s đó chia hết cho 45và khi viết nó
theo th
t ngược li, được 1 s mi cũng gm ba ch s và chia hết cho 45.
Bài 3: Khi sinh con, cha 30 tui. Hi hin nay con bao nhiêu tui, biết rng 4 năm sau
n
a, tui ca cha gp ba ln tui ca con.
Bài 4: Lp 6A có 45 hc sinh. Trong bài môn thi toán cui năm, c lp đều được đim
9 ho
c đim 10. Biết tng s đim ca c lp là 423 đim. Hi có bao nhiêu bn được
đim 9, có bao nhiêu bn được đim 10?
Bài 5: Người ta xếp các hình lp phương cnh 1cm thành mt hình lp phương
lownscos di
n tích toàn phn là 600cm
2
. Sau đó người ta sơn tt c các mt ca khi
l
p phương đó. Hi:
a) Có bao nhiêu hình l
p phương nh đã dùng để xếp thành hình lp phương ln?
b) Có bao nhiêu hình l
p phương nh ch được sơn đúng mt mt?
Toantieuhoc.vn : tư duy – sáng to
http://toantieuhoc.vn/ Mail:[email protected]
Đề thi vào lp 6 năm hc 2008-2009
Bài 1: Tìm s a, biết rng: (1,257xa + 1,743xa)-2008=2009.
Bài 2: Tìm s b, biết rng:
1 1 1 1
1 1 1 1
2 3 4 5 100
b
.
Bài 3: Mt nn nhà hình ch nht có chiu dài 9m, chiu rng bng 2/3 chiu dài.
Ng
ười ta dùng các viên gch hình vuông cnh 3dm để lát nn nhà đó, giá tin mi viên
g
ch là 14.250đ. Hi lát c nn nhà thì hết bao nhiêu tin mua gch? (Gi thiết din
tích ph
n mch va không đáng k)
Bài 4: Hiu ca hai s là 1,25. Nếu tăng s tr lên ba ln thì được mt s mi ln hơn
s
b tr là 5,75. Tìm hai s đó.
Bài 5: Lp 6A có 5 t đi trng cây, s người trong mi t bng nhau. Mi mt người
tr
ng được 4 hoc 5 cây. Biết tng s cây ca c lp trng được 200 cây. Hi có bao
nhiêu b
n trng được 4 cây? Bao nhiêu bn trng được 5 cây?

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

Download Tuyển tập đề thi vào lớp 6 THCS môn Toán, các bạn học sinh có thể thử thách bản thân mình cùng các con số, những bài toán hóc búa nhưng cũng không kém phần thú vị.

* Đề thi vào lớp 6 năm học 2006 - 2007

Bài 1:

Cho A = (100 x 44 + 50 x 64) x (37414,8 : 1000 + 2242,52 : 100); Cho B = (16 x 14,96 x 25) x (27 x 38 + 19 x 146)

Hãy tính A:B

Bài 2:

a) Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau và có tổng bằng 12.

b) Bạn An nói: “Số 2007 viết được thành tích của ba số tự nhiên liên tiếp”. Theo em, bạn An nói đúng hay sai? Tại sao?

Bài 3:

Tìm hai số, biết hiệu của chúng là 1554 còn tổng của chúng có dạng chia hết cho 2, cho 5 và cho 9.

Bài 4:

Số học sinh của lớp 6A nếu đem chia thành tổ 9 người thì thừa 1 học sinh, nếu chia thành tổ 10 người thì lại thiếu 3 học sinh. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh?

Bài 5: Cho tam giác ABC, điểm M nằm trên cạnh BC sao cho BM = 2MC, điểm N trên cạnh CA sao cho CN = 3NA. Gọi D là giao điểm của AM và BN. Tính diện tích tam giác ABC nếu biết diện tích tam giác AND bằng 10cm2

Đề thi vào lớp 6 năm học 2007-2008

Bài 1:

Tìm ba số biết trung bình cộng của chúng là 17,5, số thứ nhất hơn số thứ hai 2,25 đơn vị, số thứ hai bằng 1/3 số thứ ba.

Bài 2:

Tìm số tự nhiên gồm ba chữ số. Biết rằng số đó chia hết cho 45 và khi viết nó theo thứ tự ngược lại, được 1 số mới cũng gồm ba chữ số và chia hết cho 45.

Bài 3:

Khi sinh con, cha 30 tuổi. Hỏi hiện nay con bao nhiêu tuổi, biết rằng 4 năm sau nữa, tuổi của cha gấp ba lần tuổi của con.

Bài 4:

Lớp 6A có 45 học sinh. Trong bài môn thi toán cuối năm, cả lớp đều được điểm 9 hoặc điểm 10. Biết tổng số điểm của cả lớp là 423 điểm. Hỏi có bao nhiêu bạn được điểm 9, có bao nhiêu bạn được điểm 10?

Bài 5:

Người ta xếp các hình lập phương cạnh 1cm thành một hình lập phương lớn có diện tích toàn phần là 600cm2. Sau đó người ta sơn tất cả các mặt của khối lập phương đó. Hỏi:

a) Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ đã dùng để xếp thành hình lập phương lớn?

b) Có bao nhiêu hình lập phương nhỏ chỉ được sơn đúng một mặt?

Đánh giá bài viết
199 40.223
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi lớp 6 trường Chuyên Xem thêm