Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT ……..
TRƯỜNG THCS………………………….
(Đề thi gồm 02 trang)
BÀI KIỂM TRA CHỌN HỌC SINH VÀO LỚP 6
NĂM HỌC :……
Môn: Toán
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
1. Chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng của mỗi câu (từ câu 1 đến câu 8) chép vào bài làm:
Câu 1: Kết quả của phép tính
1
2
3
x
3
3
5
bằng:
A.
3
6
5
B.
1
6
5
C.
2
8
5
D.
1
5
2
Câu 2: (2 giờ 15 phút + 3 giờ 20 phút ) x 3 bằng:
D. 11 giờ 30 phút
Câu 3: Một người đi xe đạp với vận tốc 12,2 km/h. Quãng đường người đó đi được trong 15
phút là:
D. 4,05km
Câu 4: Hiệu giữa hai giá trị của hai ch số 5 trong số 5,35
D. 0,3
Câu 5: Số gồm 7 phần trăm, 8 phần mười và 9 phần nghìn là:
D. 0,879
Câu 6: Tỉ số phần trăm của 9mm 1m là:
D. 0,09%
Câu 7: Hình chữ nhật chiều dài 1,8m; chiều rộng 0,8 m thì cạnh hình vuông cùng chu vi
với hình ch nhật đó là:
D. 18m
Câu 8: Hình tam giác diện tích
2
7
12
m
đáy
200
3
cm
thì chiều cao là:
7
8
m
7
4
m
14
12
m
D.
7
6
m
2. Tìm kết quả cho các câu (từ u 9 đến câu 16) điền vào bài làm
Câu 9: m số tự nhiên nhỏ nhất các chữ số khác nhau tổng c chữ số của bằng 27.
Câu 10: Tìm hai số tự nhiên chẵn biết rằng trung nh cộng của hai số đó 2003 giữa
chúng 11 số lẻ.
Câu 11: S
18 7a b
chia hết cho các số 2; 5 9. Tìm số đó
Câu 12: Tìm một số thập khi nhân với 2,5 rồi chia cho 4 thì được 0,4.
Câu 13: Tìm một số biết 0,25 lần của số đó bằng 75%.
Câu 14: Tìm một phân số biết rằng: Nếu thêm 4 o tử giữ nguyên mẫu thì được phân số
mới giá trị bằng 1; Nếu thêm 9 vào mẫu giữ nguyên tử thì được phân s mới giá tr
bằng
1
2
.
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 15: Năm 2014 tổng số tuổi của hai mẹ con 66 tuổi; năm 2011 tuổi m gấp 3 lần tuổi
con. Hỏi năm 2016 tuổi mẹ, tuổi con bao nhiêu?
Câu 16: Tính tổng : 1 + 3 + 5 + 7 +
+ 2015.
II. PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách nhanh nhất:
a) A = (100 + 42) x 42 + (200 58) x 58.
b) B = (19998 : 18 14443 : 13 ) x
1 1 1 1 1
2014
3 5 7 9 11
c) C =
1
1
2
x
1
1
3
x
1
1
4
x x
1
1
2013
Bài 2: (3 điểm) Tìm
x
biết:
a)
1
2
x
x
+
1
5
x
x
+ 0,3 x
x
= 2014
b)
2 1
3 3
x
x
+
2
3
3
x
x
=
8
3
c)
1 1 1 1
15 35 63 99
x
x
= 4
Bài 3: (2 điểm) Một cuộn dây được chia thành 4 đoạn. Đoạn thứ nhất bằng
1
2
tổng độ dài
của 3 đoạn kia. Đoạn thứ hai bằng
1
3
tổng độ dài của 3 đoạn kia. Đoạn thứ ba bằng
1
4
tổng
độ dài của 3 đoạn kia. Đoạn thứ tư dài 39 mét. Hỏi cuộn y dài bao nhiêu mét?
Bài 4: (2 điểm) Tìm một số tự nhiên biết rằng: Lấy số đó nhân với
1
3
rồi cộng với 1,4 thì
bằng 5 lần số đó trừ đi 12,6.
Bài 5: (3 điểm)
Cho tam giác ABC ( xem hình vẽ)
diện tích bằng 48 cm
2
; AD = DB;
BE = EN = NC AC gấp 4 lần MC.
a) Trong hình vẽ có bao nhiêu hình
tam giác? Viết tên các tam giác đó.
b) So nh diện tích của tam giác
MEN với diện tích tam giác MNC.
c) Tính diện tích tam giác MNC.
d) Tính tổng diện tích hai tam giác
DEM MNE.
B
A
C
D
M
N
E
Bài 6: (1 điểm) Một tàu hỏa đi qua cột điện trong
1
4
phút, ợt qua một cây cầu dài 0,8 km
trong 55 giây. Tính vận tốc chiều dài của tàu hỏa đó.
-------------Hết-----------
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Giám thị không giải thích thêm.
Họ n học sinh:……………………………………….…Số báo danh:………………
Chữ của giám thị:……………...............................…………………………….………
PHÒNG GD&ĐT …….
TRƯỜNG THCS ……………..
(Đề thi gồm 02 trang)
HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA CHỌN HỌC SINH VÀO LỚP 6
NĂM HỌC ………
Môn: Toán
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
1. 2 điểm Mỗi u đúng cho 0,25 điểm.
CÂU 1
CÂU 2
CÂU 3
CÂU 4
CÂU 5
CÂU 6
CÂU 7
CÂU 8
C
B
C
C
D
A
B
B
2. Điền đúng kết quả mỗi câu cho 0,5 điểm.
CÂU 9
CÂU 10
CÂU 11
CÂU 12
CÂU 13
CÂU 14
CÂU 15
CÂU 16
3789
1992;
2014
18270
0,64
3
13
17
50; 20
1016064
II. PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách nhanh nhất:
A a) A =(100 + 42) x 42 + (200 58) x 58
= 142 x 142 x 58 = 142 x (42 + 58)
= 142 x 100 = 14200
c) C =
1
1
2
x
1
1
3
x
1
1
4
x ... x
1
1
2013
=
3
2
x
4
3
x
5
4
x
x
2014
2013
=
2014
1007
2
b) B = (19998 : 18 14443 : 13 ) x
1 1 1 1 1
2014
3 5 7 9 11
= (1111 1111) x
1 1 1 1 1
2014
3 5 7 9 11
= 2014.
Bài 2: (3 điểm) Tìm
x
biết:
a)
1
2
x
x
+
1
5
x
x
+ 0,3 x
x
= 2014
1 1 3
  
2 5 10
x
x
= 2014
1 x
x
= 2014
x
= 2014
b)
2 1
3 3
x
x
+
2
3
3
x
x
=
8
3
c)
1 1 1 1
15 35 63 99
x
x
= 4
1 1 1 1
x
3x5 5x7 7x9 9x11
x
= 4
1 2 2 2 2
x
2 3x5 5x7 7x9 9x11
x
x
= 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1
x
2 3 5 5 7 7 9 9 11
x
x
= 4
ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và tự luận cho các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn luyện, chuẩn bị kiến thức cho kì thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Chuyên năm học mới đạt hiệu quả cao. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề thi vào lớp 6 gồm 2 phần Tự luận và Trắc nghiệm. Trong đó có 16 câu hỏi trắc nghiệm và 6 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết kèm theo cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho chương trình học lớp 6.

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán:

Đánh giá bài viết
84 12.210
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 6 môn Toán Xem thêm