18 đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trêng TiÓu häc Minh Hng
®Ò «n tËp kiÓm tra cuèi n¨m
m«n to¸n líp 5 - S
1
PhÇn 1: (3®) Chän ghi l¹i ®¸p ¸n ®óng cho mçi bµi tËp díi ®©y:
1) Ch÷ 3 trong sè thËp ph©n 72,364 gi¸ t là:
A) 3 B)
3
10
C)
3
100
D)
3
1000
2) Trong 25 con c¸, trong ®ã 20 con chÐp. phÇn tr¨m gi÷a chÐp
trong :
A) 5% B)20% C)80% D) 100%
3) 2800 g = ….. kg?
A) 280 B) 28 C)2,8 D) 0,28
4) 8m 5dm = …. ?
A) 8,5 B)8,05 C)8,005 D) 85
5) nµo díi ®©y 20% b»ng 20 ?
A) 5 B)10 C)50 D) 100
6) 3giê 12phót = giê?
A) 3,12 B)3,5 C)3,2 D) 3,25
PhÇn 2:
Bµi 1: (1,5®) TÝnh: a) 4 -
5
7
b)
1
2
: 3 c) 266,22 : 34
Bµi 2 : (1®) T×m y : 0,8 x y = 1,2 x 10
Bµi 3: (2®)Mét s©n trêng h×nh ch÷ nhËt nöa chu vi 0,15 km vµ chiÒu réng b»ng
2
3
chiÒu dµi. TÝnh diÖn tÝch s©n trêng ®ã víi ®¬n lµ mÐt vu«ng, hec-ta?
Bµi 4: (1,5®) Mét ngêi b¸n 120kg g¹o trong ®ã 35% g¹o nÕp. TÝnh g¹o
ngêi ®ã ®· b¸n?
Bµi 5: (1®) Cho ph©n
2
11
. Hái ph¶i céng thªm vµo mÉu sè cña ph©n ®ã mét
nhiªn bao nhiªu ®Ó ®îc mét ph©n míi gi¸ t b»ng
4
7
?
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trêng TiÓu häc Minh Hng
PhÇn 1: (3®) Chän ghi l¹i ®¸p ¸n ®óng cho mçi bµi tËp díi ®©y:
1) Ph©n
48
64
®îc rót gän b»ng :
A)
6
8
B)
4
3
C)
24
32
D)
12
16
2) Ph©n
4
50
®îc viÕt díi d¹ng thËp ph©n lµ:
A) 0,4 B) 0,8 C) 0,04 D) 0,08
3) Mét tÊm b×a h×nh tam gi¸c ®¸y b»ng 7,2dm, chiÒu cao kÐm c¹nh ®¸y 2,7dm, th×
diÖn tÝch bao nhiªu dm
2
?
A) 19,44 B) 16,2 C) 32,4 D) 35,64
4)
5
12
giê = …. phót ?
A) 25 B) 12 C) 17 D) 22
5) 35% cña 90kg :
A) 31,5 B) 315 C) 315kg D) 31,5kg
6) 8m
3
4dm
3
= …..m
3
?
A) 8,004 B) 8,04 C) 8,4 D) 84
PhÇn 2:
Bµi 1: (1,5®) TÝnh : a) 1 - (
2 1
5 10
) b)
5 1
:
8 2
c) 3 : 6,25
Bµi 2 : (1®) T×m y : 210 : y = 14,75 + 6,25
Bµi 3:
(3®) Mét xe m¸y ®i tõ A lóc 8giê 37phót víi vËn tèc 36km/giê. §Õn 11giê 7phót,
mét « còng ®i A ®uæi theo xe m¸y víi vËn tèc 54km/giê. Hái « ®uæi kÞp xe m¸y
lóc y giê ?
Bµi 4: (1®) TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn : 7,8 x 0,35 + 0,35 x 2,1 + 0,35 x 0,1
Bµi 5:
(0,5®) ViÕt 5 ph©n kh¸c nhau sao cho mçi ph©n lín h¬n
5
7
h¬n
6
7
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trêng TiÓu häc Minh Hng
PhÇn 1: (3®) Chän ghi l¹i ®¸p ¸n ®óng cho mçi bµi tËp díi ®©y:
1) Trong c¸c ph©n sau ph©n nµo b»ng
5
6
?
A)
10
18
B)
15
12
C)
10
12
D)
15
24
2) thËp ph©n 0,06 ®îc viÕt thµnh ph©n thËp ph©n lµ:
A)
6
10
B)
6
100
C)
60
100
D)
60
10
3) Mét h×nh thang chiÒu cao 12cm, trung b×nh céng ®é dµi 2 ®¸y 22cm th× diÖn
tÝch bao nhiªu cm
2
?
A) 132 B) 204 C) 192 D) 264
4) 5,4phót = …gi©y ?
A) 54 B) 540 C) 324 D) 304
5) phÇn tr¨m cña 7 40 :
A) 0,175% B) 1,75% C) 17,5% D) 175%
6) 0,03% = ?
A)
3
10
B)
3
100
C)
3
1000
D) 3
PhÇn 2:
Bµi 1: (1,5®) TÝnh : a) 483 : 35 b)
1 1
1 1
2 3
c)
1 1
3 : 2
2 4
Bµi 2 : (1®) T×m y : 6,2 x y = 43,18 + 18,82
Bµi 3: (2®) May mçi quÇn ¸o hÕt 2,8m v¶i. Hái 429,5m v¶i t may ®îc bao nhiªu
quÇn ¸o nh thÕ cßn thõa mÊy mÐt v¶i?
Bµi 4:
(2®) Mét thöa ruéng h×nh ch÷ nhËt chiÒu réng b»ng 12,5m vµ diÖn tÝch b»ng
diÖn tÝch mét h×nh vu«ng c¹nh 25m. TÝnh chu vi cña thöa ruéng ®ã.
Bµi 5:
(0,5®) Kh«ng quy ®ång mÉu h·y so s¸nh hai ph©n sau:
12 13
&
13 14

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5 bao gồm các dạng bài tập trọng tâm, chi tiết giúp các em học sinh ôn luyện ôn thi chuẩn bị cho các bài thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi hướng dẫn ôn tập môn Toán cuối học kì 2 cho các em học sinh. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Bộ đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 bao gồm 18 đề thi cùng với các dạng bài tập ôn luyện toàn bộ chương trình Toán 5 cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kì thì học kì 2 lớp 5 sắp tới.

Đề cương, đề ôn tập học kì 2 lớp 5 môn Toán

Đánh giá bài viết
290 35.876
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

    Xem thêm