Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 - Đề 3

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 5

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 - Đề 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi học kì 2 lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 - Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Find the word which has a different sound in the underlined part

1. A. beanB. teaC. wearD. pea
2. A. skipB. picnicC. tennisD. pastime
3. A. gramB. packetC. cakeD. can

II. Choose the odd one out:

1. A. faceB. eyeC. monthD. leg
2. A. singB. songC. drawD. read

III. Look at the pictures and write

1. My father is a(n) _______Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2
2. The little boy is _____________ at the momentĐề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2
3. Would you like a(n) __________?Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2
4. Those are his ________Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2
5. My brother can _________Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2

IV. Put a correct preposition in each blank

1. Lan is standing near the store and she is waiting _______the bus

2. I agree _____you about that

3. I have English _____Wednesday and Friday

4. Look ____the picture _____ the wall, please!

5. My father works for a company _____Monday _______ Friday

V. Choose the best answer A, B, C or D

1. Quan is in the bed and feels very hot. He has _________

A. backache

B. fever

C. toothache

D. stomachache

2. That is Kien. He is a _______

A. engineer

B. doctors

C. teachers

D. student

3. My father and my mother _____ in the living room

A. Is

B. Are

C. Am

D. Isn’t

4. How many people are there in ______family?

A. Your

B. You

C. Yours

D. Be

5. I go skating ______ a week

A. One

B. Two

C. Twice

D. Second

VI. Read the passage and answer the question

Next month, Quan and his friends are going to Ha Long Bay. They are going to travel by bus. They are going to stay in a hotel and have seafood there. They are going to swim and takes photos. Furthermore, they are going to buy some souvenirs for their families and friends.

1. When are Quan and his friends going to go?

_______________________________

2. Where are they going to go?

_______________________________

3. How are they going to travel?

_______________________________

4. Are they going to stay in a house?

_______________________________

5. Who are they going to buy some souvenirs for?

_______________________________

VII. Reorder the words to have correct sentences:

1. here/ far/ is/ How/ it/ from/?

2. What/ your/ brother/ do/ does/ the/ spring/ in/?

3. you/ What/ doing/ are/ stove/ with/ the/ ?

4. going/ I’m/ food/ cook/ to/ some/.

5. any/ street/ There/ the/ aren’t/ on/ trees.

-The end-

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020

I. Find the word which has a different sound in the underlined part

1. C

2. D

3. C

II. Choose the odd one out:

1. C

2. B

III. Look at the pictures and write

1. Fireman

2. Climbing the tree

3. Ice-cream

4. Shoes

5. Drive a car

IV. Put a correct preposition in each blank

1. For

2. With

3. On

4. At -on

5. From - to

V. Choose the best answer A, B, C or D

1. B

2. D

3. B

4. A

5. C

VI. Read the passage and answer the question

1. Next month, Quan and his friends are going to go.

2. They are going to Ha Long Bay

3. They are going to travel by bus.

4. No, they aren’t

5. They are going to buy some souvenirs for their families and friends.

VII. Reorder the words to have correct sentences:

1. How far is it from here?

2. What does your brother do in the spring?

3. What are you doing with the stove?

4. I’m going to cook some food

5. There aren’t any trees on the street

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi tiếng Anh lớp 5 cuối học kì 2 năm 2020 - Đề 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bộ đề kiếm tra tiếng Anh lớp 5 học kì 2 có đáp án, Bộ đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao ..... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 659
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm