Bộ đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề thi lớp 5 cuối 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
I. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the
others.
1. A. capital
B. vacation
C. destination
D. table
2. A. high
B. thick
C. idea
D. finally
3. A. pen
B. desk
C. children
D. spell
II. Choose the odd one out
1. A. school
B. this
C. classroom
D. library
2. A. island
B. forest
C. beach
D. tiger
3. A. banana
B. watermelon
C. story
D. starfruit
III. Choose the best answer:
1. The main character in the story _______ the fox and the crow
A. is
B. are
C. am
D. be
2. How ______ is it from Hanoi to Nam Dinh?
A. left
B. far
C. near
D. right
3. What are you going ______ tomorrow?
A. to do
B. do
C. did
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
D. Doing
4. It’s often _____ in the rainy season.
A. cold
B. warm
C. rainy
D. sunny
5. She always _____ to school by bike.
A. went
B. is going
C. go
D. goes
6. The students often travel to school ____ bike
A. by
B. with
C. in
D. on
7. He _____ a book in his bedroom
A. is reading
B. reads
C. read
D. is read
8. What about _____ to Hue on Saturday?
A. to go
B. go
C. going
D. goes
9. His mother is a doctor. She works in a _______
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
A. hospital
B. post office
C. restaurant
D. cinema
10. The _______ brother in Starfruit Tree is very greedy.
A. young
B. younger
C. old
D. elder
IV. Read the passage and complete it with the given words in the box:
race
slowly
rest
lesson
tortoise
The Hare and the Tortoise
One day, there was a (1)_________ between a hare and a (2)________________. "Ready,
steady, go," cried the animals in the forest. The hare ran very fast and soon passed the
Tortoise. He thought, "I"ll win the race, but I want to have a (3)_____________ first."
Soon he fell asleep under a tree. The tortoise walked and walked very (4)_____________.
He didn't stop to rest. He passed the hare. Then he passed the line in the end! The animals
cheered loudly for the winner. They woke up the hare. The hare began to run again, but it
was too late . The (5)___________ of this story is: it is better to go slowly than quickly
and carelessly.
V. Rewrite the sentences without changing their meaning:
1. There are forty teachers in his school.
His school ______________________
2. There is a bookshelf in her room.
Her room ______________________
3. This is the house of Mr. Lam
This ________________________
4. How many students are there in your class?
How ________________________

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 5

Bộ đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 5 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Bộ đề thi tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 năm 2019 - 2020, Đề thi lớp 5 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 518
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm