Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm học 2019-2020

Ôn tập Tiếng Anh học kì 2 lớp 5

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm học 2019-2020 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong các dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 5 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh học kì 2 lớp 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 5 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Chọn từ khác loại

1. A. sunny            B. cloudy               C. windy              D. weather

2. A. pencil            B. desk                  C. book               D. classroom

3. A. bear               B. bird                    C.tiger                D. lion

4. A. run                B. can                     C. swim              D. draw

5. A. he                 B. she                     C. it                    D. we

II. Chọn đáp án đúng nhất

6. What’s the matter ………..you?

A. for

B. to

C. with

7. I have………….. cough.

A. the

B. a

C. an

8. He …………his homework last night.

A. does

B. do

C. did

9. …………...did you start school?

A. When

B. How

C. What

10. I’m going…..……… my aunt next Sunday.

A. visit

B. to visit

C. visiting

11. My father is a worker. He ………… in the factory.

A. worked

B. works

C. working

12. Mai………….a book now.

A. read

B. reads

C. is reading

13. I …………born on November 7th.

A. am

B. was

C. were

14. Minh …………… a picture and his sister is helping him.

A. drew

B. draws

C. is drawing

15. I …………… animals.

A. like

B. likes

C. is liking

III. Sắp xếp câu:

16. very much / because / a good time. / He likes Sundays / he can have

__________________________________

17. Does / Vietnam have / and mountains? / rivers / a lot of

__________________________________

18. the story / of Vietnam. / a young hero / in the early days / is about

__________________________________

19. Should we / brush our teeth / every / after / meal?

__________________________________

20. the best. / Lenka / likes Literature / Among / the school subjects

__________________________________

IV. Hoàn thành đoạn hội thoại sau

Alice: There (21)………. A Music Festival at my last week.

Tom: How many people (22)…………… there at the festival?

Alice: There (23)……….. a lot of people.

Tom: What (24)…………. You do there?

Alice: We (25)…………… songs and danced.

Tom: (26)………….you have fun?

Alice: Yes. The festival (27)……….. great.

We (28)……….a good time.

-The end-

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2

I. Chọn từ khác loại

1. D

2. D

3. B

4. B

5. D

II. Chọn đáp án đúng nhất

6. C

7. B

8. C

9. A

10. B

11. B

12. C

13. B

14. C

15. B

III. Sắp xếp câu:

16. He likes Sundays very much because he can have a good time.

17. Does Vietnam have a lot of rivers and mountains?

18. The story is about a young hero in the early days of Vietnam.

19. Should we brush our teeth after every meal?

20. Among the school subjects Lenka likes Literature the best.

IV. Hoàn thành đoạn hội thoại sau

21. are

22. are there

23. are

24. do

25. sang

26. did

27. was

28. had

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm học 2019-2020. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 5 năm 2019-2020, Đề thi tiếng Anh lớp 5 học kì 2 năm 2019 - 2020... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 2.300
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm