Bài tập ôn tập hè tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 có đáp án

Bài tập ôn tập hè tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 có đáp án

Nhằm giúp các em củng cố và hệ thống lại kiến thức để chuẩn bị hành trang tốt nhất trước khi lên lớp 5, VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Bài tập ôn tập hè tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em ôn luyện trong dịp hè này.

* Xem thêm: Bài tập ôn hè tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 có đáp án

Bài 1: Chuyển các câu sau sang thể phủ định hoặc nghi vấn:

1. It is a pen.

2. Nam and Ba are fine.

3. They are twenty.

4. I am Thu.

5. We are eighteen.

6. She is Lan.

Bài 2: Sắp xếp các câu sau thành câu có nghĩa:

1. name/ your/ what/ is?

2. am/ Lan/ I.

3. Phong/ is/ this?

4. today/ how/ you/ are?

5. thank/ are/ you/ fine/,/ we.

6. is/ Lan/ Hoa/ and/ am/ this/ I.

7. Ann/ am/ hello/ I.

8. this/ Mai/ her/ is/ name/ is/ my/ mom.

9. eighteen/ they/ old/ years/ are.

10. not/ he/ is/ today/ fine.

Bài 3: Mỗi câu có một lỗi sai, tìm và sửa lại:

1. How old you are?

2. I'm fiveteen years old.

3. My name are Linh.

4. We am fine, thank you.

5. I'm Hanh and I am is fine.

6. I'm fine, thanks you.

7. She is eleven year old.

8. Nam are fine.

9. I am Thanh, and This Phong is.

10. Hoa and Mai is eleven.

Bài 4: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì.

1. This (be) my friend, Lan.

2. She (be) nice?

3. They (not be) students.

4. He (be) fine today.

5. My brother (not be) a doctor.

6. You (be) Nga? Yes, I (be)

7. The children (be) in their class now.

8. They (be) workers? No, They (not be)

9. Her name (be) Linh.

10. How you (be)? – We (be) fine, thanks.

Bài 5: Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. morning/ I/ Tam/ this/ Lan

2. Hi/I /Hai/ this/ Van.

3. afternoon/ name/ Hung/ this/ Hoang.

4. Hello/ Long/ I/ Hoa/ this/ Nam/ and/ this/ Nga

5. How/ you/ ? – I/ fine/ thanks.

6. morning/ Miss Ha/ name/ Ba/ this/ Phong.

7. after noon/ children/ name/ Nguyen Van An/ How/ you/ ?

8. afternoon/ teacher/ we/ fine/ thanks.

9. Hi/ Bao/ how/ you/ ?/

10. Hello/ Luong/ this/ Lan, my friend/ she/ a new student/ my class.

Bài 6. Dịch các câu sau sang tiếng Anh

1. Chào các cậu. Hôm nay các cậu có khoẻ không?

2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao?

3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn các cậu.

4. Chào chị. Tên em là Hoa. Em năm nay 12 tuổi.

5. Con chào bố mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ?

Bài 7. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. Miss. Nhung (ride)........ her bike to work

2. You (wait).......... for your teacher?

3. I (play)....... video games and my sister (watch) .............TV

4. She (not )................ travel to the hospital by bus but she (drive).............

5. We (sit) .........in the living room

6. What the farmers (do).......?

- They (unload)..........the vegetables.

7. Where he (fly).........? – to Ho Chi Minh City

8. I (eat)........my breakfast at a food store

9. My father (listen)....................................... to the radio now.

10. Where is your mother? - She ....................... (have) dinner in the kitchen.

11. Mr. Nam (not work) ............................................. at the moment.

12. The students (not, be) ..................................in class at present.

13. The children (play)................................ in the park at the moment.

14. Look! The bus (come) .......................................

15. What .............................. you (do).....................at this time Nam?

- I often (read) .............................. .............................. a book.

Bài 9. Read the text and complete the sentence. 

My name is Phong. I am preparing for the summer holiday with my parents. Tomorrow we are going to Ha Long Bay. We are going to stay in a beautiful hotel. My mother is going to lie on the beach and listening to music. My father is going to swim. He is a good swimmer. He loves swimming very much. My brother is going to build sandcastles. He is interested in building them. I don't like building sandcastles but I am going to eat seafood. I love seafood. It's so delicious.

1. Phong is preparing for the ______ with _______.

2. They are going to stay in _________.

3. His mother is _______ and ________.

4. His father is a ____________.

5. His brother is interested in ___________.

Bài 9. Read the text and complete the sentence.

Hello everyone. My name is Phong. Today is Saturday. I don't have to go to school on Saturday and Sundays. Today I am going to the zoo with my friends: Hoang and Tuan. Hoang is feeding monkeys. He likes monkeys very much because they are fast and intelligent. Tuan likes elephants because they are beautiful and gentle. We don't like crocodiles because they are scary.

1. Phong doesn't go to school on ______ and ________.

2. What is Hoang doing? - He is feeding ______.

3. What animals don't they like? - They don't like ______  because _________

4. Tuan likes _____ because ___________

5. Phong is going to the zoo with ___ and _____.

Bài 10. Read the following text and answer the following questions

Lisa and Rose are good friends. They like to go to the zoo together. Next Saturday, they are going to the Thu Le zoo. They are going to ride their bikes there. Then they are going to have lunch there. They are going to play hide and seek. They don’t like soccer, so they are not going to play football. They are going to come home at 4 p.m.

1. Who is Lisa’s good friend?

___________________________________

2. When are they going to the zoo?

___________________________________

3. Where are they going to have lunch?

___________________________________

4. Do they like football?

___________________________________

5. When are they going to come home?

___________________________________

Bài 11. Read and complete, use the words in the box

candies; comic books; teddy bear; stamps; apples

Mai and Nam wants many things. First, they go to the bookshop. They want some (1) ____. Second, they go to the post office. They want to some (2) ______. Third, they go to the supermarket. They want some (3) _____ and some (4) _______. Finally, they go to the toys shop because Mai wants a new (5) _______.

ĐÁP ÁN

Bài 1: Chuyển các câu sau sang thể phủ định hoặc nghi vấn:

1. It is not a pen.

Is it a pen?

2. Nam and Ba are not fine.

Are Nam and Ba fine?

3. They are not twenty.

Are they twenty?

4. I am not Thu.

Are you Thu?

5. We are not eighteen.

Are you eighteen?

6. She is not Lan.

Is she Lan?

Bài 2: Sắp xếp các câu sau thành câu có nghĩa:

1. What is your name?

2. I am Lan.

3. Is this Phong?

4. How are you today?

5. We are fine, thank you.

6. I am Lan and this is Hoa.

7. Hello, I am Ann.

8. This is my mom. Her name is Mai.

9. They are eighteen years old.

10. He is not fine today.

Bài 3: Mỗi câu có một lỗi sai, tìm và sửa lại:

1. you are thành are you

2. fiveteen thành fifteen

3. are thành is

4. am thành are

5. bỏ is

6. thanks thành thank

7. year thành years

8. are thành is

9. Phong is thành is Phong

10. is thành are

Bài 4: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì.

1. This is my friend, Lan.

2. Is she nice?

3. They are not students

4. He is fine today.

5. My brother is not a doctor.

6. Are you Nga? Yes, I am.

7. The children are in their class now.

8. Are they workers? No, they are not.

9. Her name is Linh.

10. How are you? We are fine, thanks.

Bài 5: Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh.

1. Good morning, I am Tam and this is Lan.

2. Hi, I am Hai. This is Van.

3. Good afternoon. I am Hung and this is Hoang.

4. Hello Long, I am Hoa. this is Nam and this is Nga.

5. How are you? I am fine, thanks.

6. Good morning Miss Ha. My name is Ba and this is Phong.

7. Good afternoon children. My name is Nguyen Van An. How are you?

8. Good afternoon teacher. We are fine, thanks

9. Hi, Bao. How are you?

10. Hello Luong. This is Lan, she is my friends. She is a new student in my class.

Bài 6. Dịch các câu sau sang tiếng Anh

1. Hello. How are you today?

2. We are fine, thank you. How about you?/ And you?

3. I am fine, thanks

4. Hello sister, I am Hoa. I am twelve years old.

5. Hello parents. How are you?

Bài 7. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1. rides.

2. Do you wait

3. play - watches

4. doesn't travel - drives

5. sit

6. do the farmers do - unload

7. does he fly

8. eat

9. is listening

10. is having

11. is not working

12. are not

13. are playing

14. is coming

15. do you do - reads

Bài 8. Read the text and complete the sentence.

1. Phong is preparing for the ___summer holiday___ with __his parents_____.

2. They are going to stay in _____a beautiful hotel____.

3. His mother is ____going to lie on the beach___ and ___listening to music_____.

4. His father is a _____good swimmer_______.

5. His brother is interested in _____bulding castles______.

Bài 9. Read the text and complete the sentence.

1. Phong doesn't go to school on ___Saturdays___ and ___Sundays_____.

2. What is Hoang doing? - He is feeding ___monkeys___.

3. What animals don't they like? - They don't like ___crocodiles___ because ____they are scary_____

4. Tuan likes __elephants___ because _____they are beautiful and gentle______

5. Phong is going to the zoo with _Hoang__ and ___Tuan__.

Bài 10. Read the following text and answer the following questions

1 - Rose is Lisa's good friends.

2 - They are going to the zoo next Saturday.

3 - They are going to have lunch at the zoo.

4 - No, they don't.

5 - They are going to come home at 4 p.m.

Bài 11. Read and complete, use the words in the box

candies; comic books; teddy bear; stamps; apples

Mai and Nam wants many things. First, they go to the bookshop. They want some (1) _comic books___. Second, they go to the post office. They want to some (2) __stamps____. Third, they go to the supermarket. They want some (3) __candies___ and some (4) ___apples____. Finally, they go to the toys shop because Mai wants a new (5) ___teddy bear____.

Trên đây là Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 4 lên lớp 5 có đáp ân. Ngoài ra VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh tham khảo, download tài liệu.

Đánh giá bài viết
76 34.929
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm