Bộ đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN

Bộ đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN

Violympic là cuộc thi giải toán qua mạng Internet cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên toàn quốc. Là sân chơi cho các em giao lưu, học hỏi, trau dồi kiến thức của mình. Cuộc thi được chia thành 3 môn Toán Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh và Vật Lý. Để các em học sinh lớp 4 có thêm tư liệu ôn tập trước khi bước vào kì thi quan trọng này, mời các bạn tham khảo Bộ đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN.

Thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở

Tổng hợp Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN (1)

Tổng hợp Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN (2)

Tổng hợp Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 tất cả các vòng CÓ ĐÁP ÁN (3)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Đỉnh núi trí tuệ

Question 1: If x/7 = 45/63 then x = .............

Question 2: An even number M is divisble by 5 if the last digit of M is ............

Question 3: Find the area of the parallelogram below:

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4

Question 4: Calculate: 6520 : 326 = .............

Question 5: Katie has 300 cakes. She gives 12 of them to each of five her friends. How many cakes are left over

Question 6: Find the value of b such that the number 73b4 is divisible by 9?

Question 7: The sum of two numbers is 124 and their difference is 36. What is the value of the larger number?

Question 8: One pack of pencils has fifteen pencils. Four other packs have twenty pencil each. What is the total pencils in these five packs?

Question 9: The weight of green box is four times the weight of red box. Green box is 9kg heavier than red box. The weight of green box is ........... kg.

Question 10: The sum of all natural numbers that are smaller than 500 and divisible by 5 is ............

Exam number 2: Tìm cặp bằng nhau

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật

Question 1: The area of this parallelogram is ...........cm2.

a. 48 b. 20 c. 28 d. 35

Question 2: What is this fraction in the simplest terms?
27/36 = ..........

a. 9/4 b. 2/3 c. 3/4 d. 4/9

Question 3: Which of the following lists the fractions 1/9; 2/7; 4/16; 2/9; and 1/8 in order from the least to greatest?

a. 1/9 < 2/9 < 1/8 < 4/16 < 2/7

b. 1/9 < 2/9 < 1/8 < 2/7 < 4/16

c. 1/9 < 1/8 < 2/9 < 4/16 < 2/7

d. 1/9 < 1/8 < 2/9 < 2/7 < 4/16

Question 4: Peter is taller than Edward but shorter than Jacob. Charlie is taller than John but shorter than Peter. Who is the tallest?

a. Jacob b. Peter c. Charlie d. Edward

Question 5: The total weight of 3 apples is equal to that of 4 bananas, and the total weight of 5 bananas is equal to that of 6 oranges. How many apples have the same total weight as 24 oranges?

a. 18 b. 16 c. 12 d. 15

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 8

Exam number 1: Đỉnh núi trí tuệ

Question 1: 5

Question 2: 0

Question 3: 40

Question 4: 20

Question 5: 240

Question 6: 4

Question 7: 80

Question 8: 95

Question 9: 12

Question 10: 24750
Các số tự nhiên nhỏ hơn 500 chia hết cho 5 là: 0; 5; 10; 15; ............; 495

Số các số tự nhiên nhỏ hơn 500 chia hết cho 5 là: (495 - 0) : 5 + 1 = 100 (số)

Tổng của chúng là: (495 + 0) x 100 : 2 = 24750

Exam number 2: Tìm cặp bằng nhau

(1) = (9); (2) = (15); (3) = (10); (4) = (12); (5) = (17); (6) = (13); (7) = (14); (8) = (11); (16) = (18); (19) = (20)

Exam number 3: Vượt chướng ngại vật

Question 1: c

Question 2: c

Question 3: c

Question 4: a

Question 5: d

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 6 năm 2015 - 2016

Exam number 1: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

Đề thi violympic toán tiếng anh lớp 4

Exam number 2:

Question 1: Convert 40kg = ...........g.

Question 2: Convert: 9050000g = .............. kg.

Question 3: Multiply 95 x 100 = ...............

Question 4: Multiply: 27635 x 6 = .............

Question 5: If x : 100 = 7200 then x = ................

Question 6: Calculate: 7 x 3109 + 3 x 3109 = ..............

Question 7: Sophia has three $100 notes. She also has six $10 notes and ten $2 notes. How much money does she have in total?

Question 8: One pack of pencils has 11 pencils. Two other packs have 15 pencils each. The total number of pencils in these three packs is .............. pencils.

Question 9: Find the value of x such that x : 7 = 3152

Question 10: The sum of two numbers is 372 and their difference is 102. The smaller number is ...................

Exam number 3:

Question 1: Multiply: 147 x 20 = ............

a. 1470 b. 147 c. 294 d. 2940

Question 2: Which of following is true?

a. 30dm2 = 3000cm2 b. 5m2 = 50dm2

c. 40m2 = 4000cm2 d. 20dm2 = 2000cm2

Question 3: Which of following is the greatest?

a. 50cm2 b. 401cm2 c. 4dm2 10cm2 d. 4dm2

Question 4: If z : (20 - 1) = 38 then z = ..................

a. 272 b. 277 c. 727 d. 722

Question 5: Peter earns $15214 per month and Jane earns $14786 per month. How much do they earn per 10 months together?

a.$300 b. $300000 c. $30000 d. $3000

Đáp án đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 4

Exam number 1: Choose 2 consecutive cells which have the same or equal value.

(1) = (17); (2) = (8); (3) = (9); (4) = (5); (6) = (19); (7) = (18); (10) = (20); (11) = (15); (12) = (14); (13) = (16)

Exam number 2:

Question 1: 40000 Question 2: 9050 Question 3: 9500

Question 4: 165810 Question 5: 720000 Question 6: 31090

Question 7: 380 Question 8: 41 Question 9: 22064 Question 10: 135

Exam number 3:

Question 1: d Question 2: d Question 3: c

Question 4: d Question 5: b

Đánh giá bài viết
26 6.905
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm