Thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh Tiểu học, Trung học cơ sở

Violympic Toán Tiếng Anh là một môn thi không chỉ đòi hỏi năng lực tư duy toán học mà còn là năng lực đọc hiểu bằng Tiếng Anh. Các em rất cần ôn luyện lại lượng từ vựng Tiếng Anh môn Toán để làm tốt bài thi Violympic Toán tốt nhất. Vì thế, VnDoc.com giới thiệu đến các em học sinh Thuật ngữ thi Violympic Toán Tiếng Anh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở.

Tổng hợp Từ vựng tiếng Anh ôn thi Violympic các cấp bao gồm những từ vựng tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao về các phép tính; biểu thức trong toán học giúp các em học sinh có thể hiểu được đề bài 1 cách nhanh chóng.

I. Một số từ tiếng Anh tiêu biểu trong toán học

STT

Từ/cụm từ tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt (toán học)

1

Add

Cộng/ thêm

2

Area

Diện tích

3

Average

Trung bình

4

Block

Khối

5

Caculate

Tính

6

Consecutive

Liên tiếp

7

Difference

Hiệu số

8

Digit

Chữ số

9

Distinct

Phân biệt/ khác nhau

10

Divide

Chia

11

Divisible

Có thể chia hết

12

Equal

Bằng

13

Even

Chẵn

14

Exactly

Chính xác

15

Express

Diễn tả

16

Expression

Biểu thức

17

Figure

Hình

18

fraction

Phân số, phần

19

Greater

Lớn hơn

20

Greatest

Lớn nhất

21

Half

Một nửa

22

Integer

Số nguyên

23

Length

Chiều dài

24

Missing number

Số còn thiếu

25

Multiply

Nhân

26

Negative

Âm

27

Odd

Lẻ

28

Originally

Ban đầu

29

Pair

Cặp (số)

30

Pattern

Mô hình

31

perimeter

Chu vi

32

Positive

Dương

33

Pound

*đơn vị đo khối lượng*

34

Product

Tích số

35

Rectangle

Hình chữ nhật

36

Result

Kết quả

37

Satisfy the condition

Thỏa mãn điều kiện

38

Sequence/ following sequence

Dãy/ dãy số sau đây

39

shaded

Làm tối, đánh bóng

40

Smaller

Nhỏ hơn

41

Smallest

Nhỏ nhất

42

Square

Hình vuông

43

Subtract

Trừ đi

44

Sum

Tổng số

45

Term

Số hạng

46

Total

Tổng số

47

Twice

2 lần

48

Value

Giá trị

49

Weight

Cân nặng

50

Width

Chiều rộng

II. Từ vựng Toán tiếng Anh nâng cao

STT

Từ/ cụm từ tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt (toán học)

1

Equivalent

Tương đương

2

ratio

Tỉ lệ

3

figure

Hình

4

Similar

Giống nhau

5

Possible value

Giá trị có thể có

6

Repeat

Lặp lại

7

Certain number

Số đã cho

8

Decrease

Giảm

9

Increase

Tăng

10

Once

Một lần

11

Non-zero number

Số khác 0

12

Minimum

Nhỏ nhất

13

Maximum

Lớn nhất

III. Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

Xem chi tiết tại: Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4

 • Ones: Hàng đơn vị
 • Tens: Hàng chục
 • Hundreds: Hàng trăm
 • Thousands: Hàng nghìn
 • Place: Vị trí, hàng
 • Number: Số
 • Digit: Chữ số
 • One-digit number: Số có 1 chữ số
 • Two-digit number: Số có 2 chữ số
 • Compare: So sánh
 • Sequence numbers: Dãy số
 • Natural number: Số tự nhiên
 • Ton: Tấn
 • Kilogram: Ki-lô-gam
 • Second: Giây
 • Minute: Phút
 • Century: Thế kỉ
 • Average: Trung bình cộng
 • Diagram/ Chart: Biểu đồ
 • Addition: Phép tính cộng
 • Add: Cộng, thêm vào
 • Triangle: Hình tam giác
 • Perimeter: Chu vi
 • Area: Diện tích
 • Divisible by ...: Chia hết cho ...
 • Fraction: Phân số
 • Denominator: Mẫu số
 • Sum: Tổng
 • Subtraction: Phép tính trừ
 • Subtract: Trừ, bớt đi
 • Difference: Hiệu
 • Multiplication: Phép tính nhân
 • Multiply: Nhân
 • Product: Tích
 • Division: Phép tính chia
 • Divide: Chia
 • Quotient: Thương
 • Angle: Góc
 • Acute angle: Góc nhọn
 • Obtuse angle: Góc tù
 • Right angle: Góc vuông
 • Straight angle: Góc bẹt
 • Line: Đường thẳng
 • Line segment: Đoạn thẳng
 • Perpendicular lines: Đường thẳng vuông góc
 • Parallel lines: Đường thẳng song song
 • Square: Hình vuông
 • Rectangle: Hình chữ nhật
 • Numerator: Tử số
 • Common denominator: Mẫu số chung
 • Rhombus: Hình thoi
 • Parallelogram: Hình bình hành
 • Ratio: Tỉ số

IV. Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5

Xem chi tiết tại: Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5

- Length [leηθ]: Chiều dài

- Height [hait]: Chiều cao

- Width [widθ]: Chiều rộng

- Perimeter [pə'rimitə(r)]: Chu vi

- Angle ['æηgl]: Góc

- Right angle: Góc vuông

- Line [lain]: Đường

- Straight line: Đường thẳng

- Curve [kə:v]: Đường cong

- Parallel ['pærəlel]: Song song

- Tangent ['tændʒənt]: Tiếp tuyến

- Volume ['vɔlju:m]: Thể tích

- Plus [plʌs]: Dương

- Minus ['mainəs]: Âm

- Times hoặc multiplied by: Lần

- Squared [skweə]: Bình phương

- Cubed: Mũ ba, lũy thừa ba

- Square root: Căn bình phương

- Equal ['i:kwəl]: Bằng

- to add: Cộng

- to subtract hoặc to take away: Trừ

- to multiply: Nhân

- to divide: Chia

- to calculate: Tính

- Addition [ə'di∫n]: Phép cộng

- Subtraction [səb'træk∫n]: Phép trừ

- Multiplication [,mʌltipli'kei∫n]: Phép nhân

- Division [di'viʒn]: Phép chia

- Total ['toutl]: Tổng

- Arithmetic [ə'riθmətik]: Số học

- Algebra ['ældʒibrə]: Đại số

V. Từ vựng ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 6

Từ/Phiên âm Nghĩa

1. Addition [ə'di∫n]

2. Subtraction [səb'træk∫n]

3. Multiplication [,mʌltipli'kei∫n]

4. Division [di'viʒn]

5. Total ['toutl]

6. Arithmetic [ə'riθmətik]

7. Algebra ['ældʒibrə]

8. Geometry [dʒi'ɔmitri]

9. Calculus ['kælkjuləs]

10. Statistics [stə'tistiks]

11. Integer ['intidʒə]

12. Even number

13. Odd number

14. Prime number

15. Fraction ['fræk∫n]

16. Decimal ['desiməl]

17. Percent [pə'sent]

18. Percentage [pə'sentidʒ]

19. Theorem ['θiərəm]

20. Proof [pru:f]

21. Formula ['fɔ:mjulə]

22. Equation [i'kwei∫n]

23. Graph [græf]

24. Axis ['æksis]

25. Average ['ævəridʒ]

26. Dimensions [di'men∫n]

27. Area ['eəriə]

28. Circumference [sə'kʌmfərəns]

29. Diameter [dai'æmitə]

30. Radius ['reidiəs]

31. Length [leηθ]

32. Height [hait]

33. Width [widθ]

34. Perimeter [pə'rimitə(r)]

35. Angle ['æηgl]

36. Right angle

37. Line [lain]

38. Straight line

39. Parallel ['pærəlel]

40. Volume ['vɔlju:m]

41. Plus [plʌs]

42. Minus ['mainəs]

43. Times hoặc multiplied by

44. Squared [skweə]

45. Square root

46. Equal ['i:kwəl]

47. to add

48. to subtract hoặc to take away

49. to multiply

50. to divide

Phép cộng

Phép trừ

Phép nhân

Phép chia

Tổng

Số học

Đại số

Hình học

Phép tính

Thống kê

Số nguyên

Số chẵn

Số lẻ

Số nguyên tố

Phân số

Thập phân

Phần trăm

Tỉ lệ phần trăm

Định lý

Bằng chứng chứng minh

Công thức

Phương trình

Biểu đồ

Trục

Trung bình

Chiều

Diện tích

Chu vi đường tròn

Đường kính

Bán kính

Chiều dài

Chiều cao

Chiều rộng

Chu vi

Góc

Góc vuông

Đường

Đường thẳng

Song song

Thể tích

Dương

Âm

Lần

Bình phương

Căn bình phương

Bằng

Cộng

Trừ

Nhân

Chia

VI. Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8

Xem chi tiết tại:  Từ vựng thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 8

1. value (n): giá trị

19. cube (n): hình lập phương, hình khối

2. equation (n): phương trình

20. coordinate axis (n): trục tọa độ

3. inequation (n): bất phương trình

21. speed (n): tốc độ, vận tốc

4. solution / root (n): nghiệm

22. average (adj/ n): trung bình

5. parameter (n): tham số

23. base (n): cạnh đáy

6. product (n): tích

24. pyramid (n): hình chóp

7. area (n): diện tích

25. solid (n): hình khối

8. total surface area (n): diện tích toàn phần

26. increase (v): tăng lên

9. prism (n): hình lăng trụ

27. decrease (v): giảm đi

10. isosceles (adj): cân

Isosceles triangle: tam giác cân

Isosceles trapezoid: hình thang cân

11. square root (n): căn bậc hai

28. distance (n): khoảng cách

 

12. altitude (n): đường cao

29. quotient (n): số thương

13. polygon (n): đa giác

30. remainder (n): số dư

14. interior angle (n): góc trong

31. perimeter (n): chu vi

15. intersect (v): cắt nhau

32. volume (n): thể tích

16. parallelogram (n): hình bình hành

33. consecutive (adj): liên tiếp

17. diagonal (n): đường chéo

34. numerator (n): tử số

18. circle (n): đường tròn, hình tròn

35. denominator (n): mẫu số

Kỳ thi Violympic 2021 - 2022 sẽ sớm khởi tranh trong thời gian tới. Để chuẩn bị tâm lý, kiến thức tốt nhất cho kỳ thi này, các bạn nên tham khảo kỹ các thuật ngữ thường gặp trong đề thi Violympic Toán Tiếng Anh mà chúng tôi chuẩn bị bên trên. Ngoài ra, các em học sinh hoàn toàn có thể luyện thi Violympic online hay tải đề thi violympic về máy tính miễn phí để ôn thi kỹ càng hơn. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
81 33.773
Sắp xếp theo

Từ vựng tiếng Anh

Xem thêm