Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh trường Tiểu học Minh Đức 2 năm học 2017-2018 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM - NĂM HỌC 2017 -2018
Môn Tiếng Anh- Lớp 4
Thời gian làm bài: 35 phút
Họ tên: ……………………………………………..…. Lớp 4A……..Trường Tiểu học Minh Đức 2
PART 1. LISTENING (10 minutes)
I.Listen and number (1 point)
A. B. C. D.
II. Listen and tick ( )T or F (1 point).
T F
1. She was at the school and painted a picture.
2. He visits his grandparents on Saturdays.
3. He’s in class 4A.
4. He can’t cycle.
PART 2. READING AND WRITING (25 minutes)
III. Odd one out (1 point)
dụ 0. jumper blouse jeans trousers
1. seafood meat beef chicken
2. kangaroos crocodiles tigers elephants
3 . go shopping dance sing go for a picnic
4. Teacher's Day New Year Christmas Chidren's Day
IV. Read and circle the best answer. (2points)
Điểm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Eg 0. Would you like to go fishing?
A. yes, I do B. No, I don't C. Sorry, I can't
1. How much are the trousers ?
A. They're 60.000 dong B. It's 60.000 dong C. They're red
2. What's your favourite drink?
A. apple juice B. chicken and milk C. beef and pork
3. What animals are they?
A. It's a tiger B. They're giraffes C. They're books.
4. Where are you going this summer?
A. I'm to Sapa. B. I going to Nha Trang C. I'm going to Da Nang
V. Read and tick ( ) in Yes or No (2 points)
Hi, my name is Hoa. There are four people in my family: my parents, my brother and me. My father is a
doctor. He is forty-four. My mother is a teacher. She is forty-two. She is shorter than my father. Nam is my
brother. He is fifteen years old. He is slimmer than me. He and I are students. I am nine. I am big and short.
We are a happy family.
Yes No
Eg: 0. Her name is Mai.
1. There are four members in Hoa’s family.
2. Hoa’s father is taller than Hoa’s mother.
3. Her mother is a doctor.
4. Hoa is a student.
VI : Look and write (1 point)
1. A: Would you like some n___________? B: Yes, please.
2. A: When is T__________ Day? B: It’s on the twentieth of November.
VII. Order these words into a complete sentence (2 points )
0.bookshop./ Let's/ the/ to/ go -> Let's go to the bookshop.
V
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. elephants/ because/ I/ friendly./ they're/ like
->.............................................................................................................................................................................................
2. Mary/ a pink dress/ red/ and/ shoes./ wearing/ is
->……………………………………..........................................................................................................
3. see?/ animals/ What/ you/ to/ do/ want/
->………………………………. ……………………………………………………..
4. / stay/ a hotel./ are/ to/ in/ They/ going
->……………………………………. ……………………………………………….…
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC 2 ANH 4
Năm học 2017 - 2018
I. Listen and number (1 point)
1. b
2. d
3. c
4. a
II. Listen and tick T or F (1 point).
1. T
2. F
3. T
4. F
IV. Odd one out (1 point)
1. seafood
2. crocodiles
3. have a picnic
4. New Year
V. Read and circle the best answer. (2 points)
1. a
2. a
3. b
4. c
VI. Read and tick (V) in Yes or No (2 points)
1, 2, 4: Yes.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh trường Tiểu học Minh Đức 2 năm học 2017-2018 có đáp án rất bổ ích cho thầy cô và các bạn trang bị kiến thức cũng như các kĩ năng làm bài cần thiết, yên tâm bước vào kì thi quan trọng sắp đến.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
25 5.700
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm