Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 số 6

Bên cạnh nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 có đáp án tổng hợp rất nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới giúp các em nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiêu quả.

Read and write True or False. 

My name’s Peter. I go to Orange Park School. Look at these pictures of my school. Our classroom is downstairs. It’s very big and bright. I’m in class 3A. There are 12 girls and 14 boys in my class. Our teacher is Mrs Cooper. There are lots of pictures and posters on the wall.
There is a swimming pool too. I love my school.

1. His name is Peter. .............

2. Their classroom is upstairs. . .……….

3. The classroom is very large and bright. ………….

4. Peter is in class 3C. ………….

5. There are many pictures on the wall. ............

Choose the correct answer.

1. What do you want? - I want ..........................

a. a sandwich

b. a sandwichs

c. sandwiches

2. Do you want milk? - …………………….

a. No, I do.

b. Yes, I am.

c. Yes, I do.

3. ……………… pens are there? - There are two pens.

a. How old

b. How

c. How many

4. How is the …………….? - It is snowy.

a. weather

b. table

c. sun

5. What do you like? - I like elephants …….. rabbits.

a. an

b. and

c. X

6. There ……........ eleven flowers.

a. are

b. is

c. am

7. I don't …..…….. the turtle every day.

a. brush

b. eat

c. feed

8. Are you scared? - No, ......................... .

a. I am.

b. am I not.

c. I'm not.

Complete the passage

camera, buy, countryside, friends, photos

Linda and his (1) …………… are going to have a picnic next Sunday. They are going to the (2) …………. They are going to (3) ………………… some food, fruit and drinks. Linda is going to take a (4) …………………………. so they are going to take some (5)............. And they are going to have a lot of fun.

Reorder the words. 

1.color / like / you / do / What /?

-----------------------------------------------------------------

2. favorite / My / is / color / brown /.

----------------------------------------------------------------

3. and / I / ice-cream / want / cake /.

-----------------------------------------------------------------

4. like / you / rabbits / Do /?

-----------------------------------------------------------

5. every day/ I/ the/ pet/ cat / ./

-----------------------------------------------------------

ĐÁP ÁN

Read and write True or False.

1 - True; 2 - False; 3 - True; 4 - False; 5 - True;

Choose the correct answer.

1 - a; 2 - c; 3 - c; 4 - a; 5 - b; 6 - a; 7 - c; 8 - c;

Complete the passage

1 - friends; 2 - countryside; 3 - buy; 4 - camera; 5 - photos;

Reorder the words.

1 - What color do you like?

2 - My favorite color is brown.

3 - I want ice-cream and cake.

4 - Do you like rabbits.

5 - I pet the cat everyday.

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi cuối học kì 2 tiếng Anh lớp 4 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, ....

Đánh giá bài viết
1 356
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm