Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 7

Ôn tập kiểm tra cuối kì 2 tiếng Anh lớp 4

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 7 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 lớp 4 đi kèm đáp án.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 4

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 và môn Tiếng Việt 4. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 7

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Choose the odd one out

1. A. whiteB. T-shirtC. skirtD. dress
2. A. fishB. porkC. juiceD. meat
3. A. lemonadeB. juiceC. milkD. rice
4. A. vegetableB. runC. danceD. swim
5. A.farmerB. breadC. doctorD. teacher

II. Complete the sentence using: “a/an/some”

1. I’d like ______biscuits

2. He’d like _____ apple

3. She’d like _____ bread

4. Would you like _____ sandwich?

5. I’d like ____ fries

III. Look at the pictures and write:

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao1. ….…………………..

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao2. ….…………………..

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao3. ….…………………..

Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao4. ….…………………..

IV. Choose the best answer A, B, C or D:

1. _______ is your birthday? - It’s on the second of March.

A. When

B. What

C. Where

D. How

2. What ____ your father ____ like? - He is big.

A. do - look

B. does - look

C. do - looking

D. does - looks

3. ____ time is it? - It’s eight fifteen

A. Why

B. When

C. What

D. Which

4. My father ____ morning exercise every day.

A. does

B. do

C. doing

D. did

5. What’s your favorite food? - ____ fish

A. Its

B. It’s is

C. It’s

D. Its is

6. ____ do you want to go to the post office? - Because I want to some stamps

A. When

B. What time

C. Who

D. Why

V. Complete the sentences with the words in the box

brotherwhohandsomeprettywhat

1. My brother is ___ and strong

2. ____ is taller, your father or your mother?

3. This is my _____. He is tall and thin

4. Look at the girl! She is slim and _____.

5. _____ does your mother look like? - She is tall and beautiful

VI. Answer the following questions

1. How many brothers/ sisters are there in your family?

2. What are you going to do this summer?

3. Where does your father work?

4. What’s your phone number?

5. Why does he want to go to the supermarkets?

-The end-

Đáp án đề thi lớp 4 cuối kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao

I. Choose the odd one out

1. A

2. D

3. D

4. A

5. B

II. Complete the sentence using: “a/an/some”

1. Some

2. An

3. Some

4. A

5. Some

III. Look at the pictures and write:

1. Mushroom

2. Pizza

3. Shrimp

4. Bank

IV. Choose the best answer A, B, C or D:

1. A

2. B

3. C

4. A

5. C

6. D

V. Complete the sentences with the words in the box

1. Handsome

2. Who

3. Brother

4. Pretty

5. What

VI. Answer the following questions (Các câu trả lời dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo)

1. There is a sister in my family

2. I’m going to the sea in the summer

3. My father works in the hospital

4. It’s 0253 599 563

5. Because he wants to buy some food

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao - Đề 7. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 4 hay như Bộ đề thi lớp 4 cuối kì 2 năm 2020 môn Tiếng Anh nâng cao, Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án số 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 447
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2

    Xem thêm