Đề thi lớp 4 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 2

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2020 có đáp án

Đề thi lớp 4 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 2 nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2020 do VnDoc biên soạn và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm 2020 bao gồm nhiều dạng bài tập nâng cao khác nhau dành cho học sinh khá giỏi, giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm học kì 2 hiệu quả.

Nhằm giúp các em học sinh lớp 4 có tài liệu ôn thi học kì 2 hiệu quả, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 online bao gồm cả các dạng bài tập cơ bản và nâng cao giúp các em làm quen với nhiều trình độ khác nhau. Bộ đề thi được để dưới dạng trực tuyến, qua đó các em học sinh có thể làm bài trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án giúp các em tham khảo sau khi làm xong.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi lớp 4 học kì 2 môn tiếng Anh nâng cao năm học 2019 - 2020 - Đề 2.

 • I. Choose the odd one out:
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • II. Choose the best answer A, B or C
 • 1. ................. are you from ?
 • 2. She is happy..............today is her birthday.
 • 3. Where is Li Li .............. ?
 • 4. What is her favorite food? - She ______ chicken and beef.
 • 5. Alan can speak.................
 • III. Match
  1. What time is it?A. I’m going to Sapa
  2. What does he look like ?B. It’s seven- thirty
  3. Where are you going this summer ?C. I want to see monkeys
  4. What animal do you want to see?D. He is tall
 • 1.
  B
 • 2.
  D
 • 3.
  A
 • 4.
  C
 • IV. Read the paragraph and complete the sentences

  Phong studies at Nguyen Du primary school. Every day he gets ut at 6.30. He goes to school at 7 a.m. School starts at 7.30 a.m and finishes at 4.30 p.m. He goes home at 5 o’clock. He has dinner at 7.15 in the evening. Then he does his homework or listens to music. He goes to bed at 9.45

 • 1. Phong goes to school at ___________________________.
  7 a.m
 • 2. Phong studies at ___________________________.
  Nguyen Du primary school
 • 3. He goes home at ___________________________.
  5 o’clock
 • 4. He___________________________ at 7.15
  has dinner
 • 5. He ___________________________ at 9.45.
  goes to bed
 • V. Complete the sentences with the correct preposition
 • 1. We are ____ Vietnam.
  from
 • 2. Linda goes to bed ____ten o’clock.
  at
 • 3. I go to school ____ Monday _____ Friday
  Điền 2 từ cần điền cách nhau bằng dấu phẩy, ví dụ: I, you
  From, to
 • 4. The post office is ____ to the cinema
  next
 • 5. Nam is reading books ___ the library.
  in
 • VI. Reorder the words the complete correct sentences:
 • 1. would/ for/ you/ What/ breakfast?/ like
  What would you like for breakfast?
 • 2. like/ to/ picnic/ have/ Would/ with/ us?/ you/ a
  Would you like have a picnic with us?
 • 3. do/ their/ they/ What/ free/ time?/ do/ in
  What do they do in their free time?
 • 4. I/ like/ very/ camels/ much./ don’t
  I don’t like camels very much.
 • 5. don’t/ Why/ the zoo/ we/ today?/ go to
  Why don’t we go to the zoo today?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 497
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 4

  Xem thêm