Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án trường TH Hưng Thạnh 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 LỚP 4 M HC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
SECTION A - LISTENING
Part 1: Listen and draw a line (1pt)
Part 2: Listen and circle (1pt)
0. At Tet, Mai _______________________.
A. buy some flowers
B. visit her grandparents
C. wear nice clothes
1. Nam is _____________ than his sister.
A. taller
B. slimmer
C. smaller
2. Children’s Day is on ________________________.
2
4
1
3
0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. the first of January
B. the first of June
C. the twenty of November
3. A doctor works ____________________.
A. in a hospital
B. in a school
C. in a factory
4. Mai’s phone number is ____________________.
A. 0998 093 346
B. 0998 093 596
C. 0998 093 918
Part 3: Listen and tick (1pt)
0.
A.
B.
C.
1.
A.
B.
C.
2.
A.
B.
C.
3.
A.
B.
C.
4.
A.
B.
C.
SECTION B - READING
70.000
80.000
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Part 1: Look and read. Put a tick
or a cross
in the box
(1pt)
Nam studies at Nguyen Du primary school. Every day he gets up at 6:30. He goes to
school at 7 o’clock. School starts at 7:30 and finishes at 11 o’clock. He goes home at
11:30. He has lunch at 11:45. In the afternoon, he plays football with his friends at 5
o’clock. He has dinner at 7:15 in the evening. Then he does his homework or listens to
music. He goes to bed at 10 o’clock.
Yes
No
0. Nam studies at Nguyen Du Primary school.
1. He gets up at 6 o’clock every day.
2. He has lunch at 11:45.
3. In the afternoon, he goes swimming with his friends.
4. He goes to bed at 10 o’clock.
Part 2: Look and read. Fill in the blank by circle the A, B or C (1pt)
Hello. My name is Phong. There are four members in my family. My father is a
teacher. He works in Le Hong Phong Primary School. He likes beef very much. It is his
favourite food. His favourite drink is coffee. My mother is a nurse. She works in a Thanh
Nhan hospital. She doesn’t like beef, she likes fish and vegetables. Her favourite drink is
milk. I have an elder brother. He is a factory worker. He likes chicken and lemonade. I
am a student at Nguyen Du Primary School. My favourite food is pork. Orange juice is
my favourite drink.
0. There are _____________ members in Phong’s family.
A. three
B. four
C. five
1. His father is __________________. He works in _______________.
A. a farmer / a field
B. a teacher / a school
C. a worker / a factory

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh trường TH Hưng Thạnh 1 có file nghe và đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải.Đề thi cuối năm lớp 4 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD&ĐT giúp học sinh lớp 4 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Tải trọn bộ đề thi, đáp án và file nghe mp3 tại đây: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án trường TH Hưng Thạnh 1. Mời bạn đọc xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.098
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm