Bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 LỚP 4 M HC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
ĐỀ SỐ 1
I. Listen and match:
A B C
D E
Đáp án: 1. A 2. B 3. D 4. E 5. C
II. Listen and circle:
1. a. living room. b. dining room. c. bathroom
2. a. five dogs b. five parrots c. nine parrots
3. a. cycling b. dancing c. singing
4. a. trains b. kites c. planes
5. a. a puzzle b. a yo-yo c. a robot
Đáp án: 1. a 2. b 3. a 4. c 5. c
III. Listen and number:
A B C
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D E
Đáp án: 2. A 3. C 4. E 5. B
IV. Listen and tick:
1. A. B
2. A B
3. A B
4. A B
5. A B
Đáp án: 2. A 3. B 4. A 5. B
V. Listen and complete:
1. The bathroom is large.
2. I have a new _____________.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. My sister is _____________.
4. I like _____________ days.
5. The book is _____________ the chair.
Đáp án: 2. kite 3. reading 4. rainy 5. on
VI. Match the questions with the answers. (1 point)
1. What's your name?
a. My name's Linda.
1+
2. Where are you cycling?
b. It's cloudy and windy.
2+
3. What's the weather like in Hanoi?
c. In the park.
3+
4. What are they doing?
d. Yes, it is.
4+
5. Is it sunny today?
e. They are flying kites.
5+
Đáp án: 1 + a; 2 + c; 3 + b; 4 + e; 5 + d
VI. Read and tick (1 point)
My name's Mai. My friends and I have some pets. Peter has a cat. He keeps it in
the house. Nam has three goldfish. He keeps them in the fish tank. Mary has two rabbits.
She keeps them in the garden. Linda has a parrot. She keeps it in a cage. And I have a
parrot. I keep it in the cage too.
Yes
No
Her name’s Mai.
1. Peter has a dog.
2. Nam has three tortoises.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có đáp án

Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 có đáp án trên đây nằm trong bộđề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ 10 đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Bộ đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 3.105
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm