Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 LỚP 4 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART I: LISTENING
Question 1: Listen and number.
A.
B.
C.
D.
E.
Question 2: Write T (True) or F (False).
1. Which is Sarah’s sister?
a. b. c.
2. When does Harry play football with friends?
a. b. c.
3. How many donkeys were there on Sarah’s farm?
a. b. c.
4. What was the weather like on Tuesday?
a. b. c.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 3: Listen and circle.
1._______________________
a. I’m wearing a blue skirt.
b. She’s wearing a red scarf.
c. They’re wearing black jeans.
2._______________________
a. He is a police officer.
b. She is a firefirghter.
c. She is a teacher.
3._______________________
a. The cow.
b. The dog.
c. The goose.
4._______________________
a. Let’s fly a kite.
b. Let’s watch TV.
c. let’s put on sun hats.
Question 4: Listen and fill in the blanks.
1. The house was so ………………
2. Don’t feed the ……….
3. The goose is ………..than the chick.
4. My brother and I are ……………the cookies.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. We can see my Dad at the train ………
PART II : READING AND WRITING
Question 5: Look and read. Match.
A. B. C. D. E.
1. Only girls wear it.
2. It’s from fruits or vegetables.
3. It can fly up to the sky.
4. it has eight little legs and 2 big legs.
5. You can see a lot of students here.
Question 6. Read and write the suitable words in each gap. (1pt)
On Tuesday, there was a football match between my class and Hung's class. My team was in
red T-shirts. Hung's team was in green T-shirts. Our families were there. They were proud of us.
Thank you Mr. Tuan, our PE teacher, for teaching us football. My team was the winner.Hooray!
1. When was the football match? ....................................................................................................
2. What color is Hung's T-shirt?....................................................................................................
3. Who is the PE teacher?................................................................................................................
4. Was Hung's team the winner?.....................................................................................................
Question 7: T or F:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Đề kiểm tra chất lượng cuối kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh có file nghe đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 4 môn Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 rèn luyện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án năm học 2018 - 2019 số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
7 3.952
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm