Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 6

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 4 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 4 luyện thi hiệu quả.

I. Listen and number.

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

II. Listen and draw the line.

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

III. Listen and tick

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

IV. Listen and colour

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

V. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. canteen B. fifteen C. bread D. meat

2. A. thirty B. minute C. time D. tennis

3. A. question B. teacher C. lunch D. school

4. A. headache B. chair C. Christmas D. stomach

5. A. finish B. sheep C. sugar D. sick

VI. Matching

A

B

6. Let’s go to the sweet shop.

a. Because I want to buy some food.

7. Why do you want to go to the supermarket?

b. Yes, I do.

8. Let’s go to the bakery.

c. Great idea!

9. Why does Huy want to go to the zoo?

d. Sorry, I don’t like bread.

10. Do you want to wear jeans?

e. Because he wants to see the animals.

VII. Choose the correct answer

11. does your uncle work?

A. What’s B. Where C. What

12. What’s your favorite drink?

A. It’s apple juice B. It orange juice C. It’s rice

13. Let’s to the bookshop.

A. go B. going C. to go

14. I want to some books.

A. buying B. buy C. eat

15. go to the supermarket . I want to buy some

A. Let / food B. Let’s / food C. Let is / bread

VIII. Read and answer the questions

There are four people in Mai’s family, her parents, Mai and her younger brother. Mai’s father is a doctor, he works in a hospital in Hanoi. He only goes home at weekend. Her mother is a teacher, she teaches in a primary school near her house. His brother is five years old, he is at the local kindergarten. And Mai is nine years old, she studies at Kim Dong Primary school.

16. How many people are there in Mai’s family? ______________________________________

17. What does her father do? ______________________________________

18. Where does he work? ______________________________________

19. What’s her mother’s job? ______________________________________

20. Where does she work?

______________________________________

ĐÁP ÁN

I. Listen and number

1. C 2. d 3. a 4. b

II. Listen and draw line

1. b 2. a 3. d 4. c

III. Listen and tick

1. B 2. b 3. b 4. b

IV. Listen and colour

1. Grey Jacket 2. green shirt 3. yellow dress 4. black hat

V. Choose the word whose underlined part

1. C 2. C 3. D 4. B 5. D

VI. Matching

6. C 7. a 8. d 9. e 10. b

VII. Choose the correct answer

11. C 12. A 13. A 14. B 15. B

VIII. Read and answer the questions

16. There are four people in her family.

17. He is a doctor.

18. He works in a hospital in Hanoi.

19. She is a teacher.

20. She works/ teaches in a primary school near her house

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
10 6.848
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm