Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 2

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối kì 2 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh 4 học kỳ 2 được biên tập bám sát chương trình học giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

I. Look at the pictures and complete the sentences:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

II. Tick the correct responses:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

III. Write the suitable word to complete the letter.

Soon - about - are - with - do - am

Dear John;

How (1)..... you ? I’m in Hue now. Tomorrow I (2)......going to the Thien Mu Pagoda. Thao Nguyen isn’t going (3)..... US beacuse she is going to the cinema. How (4)......you ? What are they going to(5)..... this weekend?

Write to(6)...... me ok?

Best wishes,

Linda.

ĐÁP ÁN

I/

1. Nam gets up at 6 o’clock

2. he takes a shower at 6:15 am

3. Tuan gets dressed at 6:30am

4. David brushes his teeth at 4:45am

5. Kenvin goes to school at 7:00am

6. He does his homework at 8:00pm

7. Phuong eats dinner at 6:20pm

8. Hai goes to bed at 10pm

II/

1.A 2.B 3.A 4.C

5.A 6.A 7.C 8.C

III/

1. are 2. am 3. with 4. about 5. do 6. soon

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 số 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
51 8.336
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 1 - lớp 5 Xem thêm