Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 9

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 LỚP 4 M HC 2018 - 2019
MÔN TIẾNG ANH
PART 1:LISTENING (3 points)
Question 1: Listen and tick. (1 pt) M1
a.
b.
c.
a.
b.
c.
c.
a.
b.
c.
1.
2.
3.
4.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 2: Listen and number. (1 pt) M2-2
Question 3: Listen and circle. (1 pt) M3-3
1.I want to go to the zoo because I want to see ______.
a. animals b. elephants
2.My brother does not like ______ because they are scary.
a. elephants b. crocodiles
3.The monkeys are ______.
a. beautiful b. wonderful
4.Some zoo animals are ______.
a. beautiful b. wonderful
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PART 2: READING AND WRITING( 4,5points )
Question 1: Look at the pictures and circle the correct words (1 pt) M1
Ex: 0. father brother grandfa
1. blouse jeans milk T-shirt
2. pharmacy shop school bakery
3. monkeys kangaroos crocodiles tigers
4. driver nurse farmer worker
Question 2: Choose the best answer A, B or C (1 pt) M2
Ex: 0. This ______ my mother.
A. am W is C. are
1. ___________ is your T- shirt? It’s 50.000 dong .
A. How much B. How old C. How many
2. Let’s go _____ the bookshop .
A. on B. to C. in
3. Would you like to go for a walk?- ____________
B
grandma

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra cuối năm lớp 4 môn Tiếng Anh có file nghe và đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 4 nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Tải trọn bộ nội dung đề thi, file nghe mp3 và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 có file nghe năm học 2018 - 2019 số 9. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 4.349
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm