Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì 2 i-Learn Smart Start số 4

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 2 Smart Start có đáp án

Đề thi học kì 2 i-Learn Smart Start grade 4 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 khác nhau giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Read and match.

AB
1. What is her job ?a. A firefighter uses a hose.
2. What does a firefighter use ?b. I’m building a model.
3. Do you want to be a pilot ?c. I want to be a police officer
4. What do you want to be ?d. She’s a cleaner.
5. What are you doing ?e. Yes, I do.

Read and complete the sentences.

1) Can you play table tennis ? Yes , ………………….

2) ………………….can he do ? He can play basketball.

3) What can your sister do ? …………………… play the guitar.

4) Can you play chess well ? Yes, ………………

5) Can she play the piano well ? ………………, she can’t play the piano.

Reorder.

1. My /wants/ sister/a / nurse./to/be/

………………………………………………………………………

2. much / How / the/ is /dress ? – 150.000 dong /It/is/

…………………………………………………………………………

3. My / can / table / tennis. / father /play/

…………………………………………………………………………

4. What/ they /doing ?/are – They / playing / are /basketball./

…………………………………………………………………………

5. play / Let’s /games!/ computer /

…………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Read and match.

AB
1. What is her job ?1 - da. A firefighter uses a hose.
2. What does a firefighter use ?2 - ab. I’m building a model.
3. Do you want to be a pilot ?3 - ec. I want to be a police officer
4. What do you want to be ?4 - cd. She’s a cleaner.
5. What are you doing ?5 - be. Yes, I do.

Read and complete the sentences.

1) Can you play table tennis ? Yes , ……I can…………….

2) ………What……….can he do ? He can play basketball.

3) What can your sister do ? ………She can……… play the guitar.

4) Can you play chess well ? Yes, ……I can……

5) Can she play the piano well ? ………No………, she can’t play the piano.

Reorder.

1. My / wants/ sister/ a / nurse./ to/ be/

……………My sister want to be a nurse.……………

2. much / How / the/ is /dress ? – 150.000 dong / It/ is/

………How much is the dress? - It is 150.000 dong.…………………

3. My / can / table / tennis. / father /play/

………My father can play table tennis.……………………

4. What/ they /doing ?/ are – They / playing / are / basketball./

……………What are they doing? - They are playing basketball.………………

5. play / Let’s /games!/ computer /

………Let's play computer game!……………

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 4 Smart Start học kì 2 có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp trọng tâm hiệu quả.

Đánh giá bài viết
1 607
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh

    Xem thêm