Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học số 2 Hoài Tân năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI CUỐI HỌC 2 N TIẾNG ANH LỚP 4
M HỌC 2018 - 2019
Part I: LISTENING: (15 minutes)
Question 1: Listen and tick (
) (1pt)
0. Example: Where does Nam want to go?
a. b.
1. Where do Phong and Linda go? 2. What do they want ?
a. b. c. a. b. c.
3. Where do Mai and Tony go? 4. What do they want ?
a. b. c.. a. b. c.
Question 2: Listen and number(1point)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Example: A .
A. B. C. D.
Question 3: Listen and complete the dialogue (nghe hoàn thành đoạn hội thoại)-(1pts)
Mai : The weather’s (0) wonderful. Let’s go to the zoo.
Nam:Great idea! (1)………….animal do you want to see?
Mai : I want (2)………see monkeys.
Nam: Me too. I like monkeys.
Mai : OK. Let’s (3)………over there.
Nam: Oh! Now I (4)……….. like them.
0 …. wonderful …..
1…………….…..……2………………….……3………….…….………4……………..
Part II: READING AND WRITING: ( 20 minutes)
A. READING:
Question 4: Select and circle the letter A, B, or C. (1 point)
0…………………do you want to go to the zoo?
-Because I want to see the animals
A. What B How C. Who
1. I am……………I’d like some apple juice.
A. thirsty B. hungry C. hungry and thirsty
0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. I like monkeys because they can …………
A. sing B. dance C. swing
3. I love animals. Let’s go to the…………
A. supermarket B.post office C. zoo
4. What ………… do you have lunch ? .
A. times B. the time C. time
Question 5. Read the text carefully. Tick
True or False. There is an example:
(1 point)
At weekends, Mai often goes for a picnic with her family in the countryside. She wants to
relax and enjoys the scenery. She likes playing sports and games and enjoys taking
photographs with her mobile phone. She likes cooking lunch for her family.
T
F
0. Her name is Mai.
1. Mai goes for a picnic with her family at weekends.
2. She wants to relax and enjoys the scenery in the big city.
3.She dislikes playing sports and games.
4.She likes taking photographs with her mobile phone
B. WRITING:
Question 6 :Look and write. (1 point)
1. I want to go to the (a)……………………………
Because I want to buy some (b) ………………………...
2. I want to go to the (a)……………………………

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra chất lượng cuối năm lớp 4 môn Tiếng Anh trường TH số 2 Hoài Tân có đáp án nằm trong bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối kì 2 lớp 4 môn Anh được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 4 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Hiện tại VnDoc chưa cập nhật được file nghe mp3, mời bạn đọc tải đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 trường Tiểu học số 2 Hoài Tân năm học 2018 - 2019. Mời bạn đọc xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 4 cả năm khác như: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 4 trọn bộ, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4, Luyện thi Tiếng Anh lớp 4 online, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 644
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm