Bộ đề học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh chương trình thí điểm

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề 1 BÀI KIỂM TRA HỌC II - NĂM HỌC: 2017 - 2018
MÔN TIẾNG ANH LỚP 4
(Thời gian làm bài: 40 phút)
Date: _______/ ________/ 2018
FULL NAME:__________________________________________CLASS: 4________
PART A. LISTENING:
Question 1: (1 point). Listen and match.
There is one example. 0. My sister is reading.
Answer key: 0 => A
0 1 2 3 4
A B C D E
0990 283 855
Question 2: (1 point). Listen and number.
____A____
Example:
0. My sister is reading.
Answer key: 0 => A
What's your
favourite drink?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. __________ C. __________
D. __________ E. __________
Question 3: (1 point). Listen and circle A, B or C.
Example:
0. ________ is reading.
My sister B. My mother C. My brother
1. Mai wants to go for _________.
A. a walk B. fishing C. a picnic
2. Phong wants to go _________ .
A. shopping B. skating C. swimming
3. Linda's phone number is _________.
A. 0999 291 196 B. 0999 192 619 C. 0919 291 169
4. Nam's phone number is _________.
A. 0436 393 455 B. 0463 493 855 C. 0463 393 845
Question 4: (1 point). Listen and write.
Example: 0. __________ is reading. Answer key: My sister
1. Linda does not like elephants because they are _________________.
2. Peter likes Kangaroos because they are _______________.
3. Mai likes monkeys because they are ________________.
4. Nam does not like tigers because they are _______________.
PART II. READING:
Question 5: Read and choose A, B or C.
0. What time is it?
A. It’s Sunday. It’s eight o’clock. C. It’s time.
A
B
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. What time do you go to school?
A. I go to school at 6.30. B. It’s a school. C. They are students.
2. How much are the shoes?
A. It is 80,000 dong. B. They're 80,000 dong C. He's 80,000 dong.
3. - Lan: Let's go to the zoo. - Hoa: _____________
A. No, thank you. B. Yes, please. C. Good idea!
4. What does she look like?
A. He’s tall and thin. B. She’s short and fat C. We're young and strong.
Question 6: Read and tick() T/ F.
My name’s Phong. My mother and I go to the city centre every Saturday. We go to the bookshop
because I like buying books. We also go to the supermarket because my mother wants to buy some food.
Sometimes we also go to the pharmacy because we want to buy some medicine. And we go to the bakery. I
always want to eat something because I am hungry.
T F
0. His name is Phong.
1. Phong and his mother go to the city centre every Sunday.
2. They go to the bookshop because he likes buying books.
3. They also go to the supermarket because his mother wants to buy some food.
4. Phong always drinks something because he is thirsty.
PART III -WRITING.
Question 7: (1point) Write correct words with pictorial hints.
Example:
0. I want to buy a skirt.
1. A: I want to read books
B: Let’s go to the _______________.
2. A: What are you going to do?
B: I'm going to eat ___________________.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh chương trình thí điểm rất bổ ích cho thầy cô và các bạn trang bị kiến thức cũng như các kĩ năng làm bài cần thiết, yên tâm bước vào kì thi quan trọng sắp đến.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
1 2.623
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm